Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tender Notice

 

Sr.No Tender Details

Download Forms

1 सेतू निविदा -माहिती पुस्तिका 05/08/2013
Download Download
2 सेतू निविदा - 05/08/2013 प्रक्रिया स्थगित करणे बाबत शुद्धिपत्रक Date 19/08/2013
Download Download
3 साखर ई निविदा दि. ३०-०८-२०१३
Download Download
4 सेतू निविदा - 02/09/2013
Download Download
5 साखर ई निविदा दि. ३०-०८-२०१३ बाबत शुद्धिपत्रक Date 24/09/2013
Download Download
6 सेतू निविदा -सेतू केंद्र चालविण्यासाठी ई-निविदा साठी १५ दिवसाची मुदतवाढ 18/10/2013Download Downloadजाहिरात
Download Download
7

सन २०१४ मध्ये Tankar द्वारे पाणी पूरवठा करनेस्तव कंत्राटदार ची नियुक्ती साठी ई-निविदा-शुद्धिपत्रक Download Download

सन २०१४ मध्ये Tankar द्वारे पाणी पूरवठा करनेस्तव कंत्राटदार ची नियुक्ती साठी ई-निविदा (सुधारीत)Download Download

8

सन २०१४ मध्ये Tankar द्वारे पाणी पूरवठा करनेस्तव कंत्राटदार ची नियुक्ती साठी अल्प मुदतीची फेर ई-निविदा

Download1 Download Download2 Download

9 साखर ई निविदा दि. 16-11-2013 Download Download
10 बीड जिल्हास्तरीय वाळू घाटांचे ई-Tender व ई-Auction निविदा Download Download
  बीड जिल्हास्तरीय वाळू घाटांचे ई-Tender व ई-Auction निविदा शुद्धिपत्रक Date 25/11/2013 Download Download
  दिं ०२/१२/२०१३ रोजी लिलावात न गेलेल्या वाळू घाटाचे जाहीर प्रगटन दिं.०४/१२/२०१३ Download Download
  मौ. तापेनिमगाव ता. गेवराई जि. बीड या वाळूघाटाचे रिटेदर दिं.०५/१२/२०१३ Download Download
  मौ. तापेनिमगाव ता. गेवराई जि. बीड या वाळूघाटाचे फेर ई-निविदा बाबत शुद्धिपत्रक दिं.08/१२/२०१३ Download Download
मौ. तापेनिमगाव ता. गेवराई जि. बीड या वाळूघाटाचे फेर ई-निविदा जाहीर प्रगटनास आज दिं १२/१२/१३ पासून स्थगिती देण्यात येते आहे .
11 खुल्या बाजारातून साखर खरेदी व वाहतूकी बाबत ई-निविद्दा मुदत वाढ दि.७/१/२०१४ . Download Download
12 वाळू पाट्याचे ई-Tender व ई-Auction निविदा प्रसिद्धी आटी व शर्ती
Download Download
13 निवडणूक शाखा जि.का.बीड ( online ) ई-निविदा जाहीर सूचना 03/02/2014 Download Download

 Home