Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tender Notice

 

Sr.No Tender Details

Download Forms

1 बीड जिल्ह्यातील सन २०१५-१६ करिता वाळू लिलावाचे ई- टेडर निविदें बाबत (प्रसिद्धी दिनांक २६/०५/२०१६ ) शुद्धीपत्रक दि - २६-०५-२०१६ Download DownloadDownload Download Download Download
2 आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या निधीतून संगणक व संगणक साहित्य खरेदीसाठी ई-निविदा दि. ०३-०३-२०१६ Download Download
3

शुध्दीपत्रक क्रमांक ३ दिनांक ०३ /फेब्रुवारी/२०१६

(फेर ई निविदा उघडण्याचा सुधारीत दि. ०५/०२/२०१६ वेळ सकाळी १०.३०)

Download Download
4

दाखल रिट याचिका क्र. २६९/२०१६ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश दि. २८/०१/२०१६ चे अंमल बजावणीस्तव मा. उच्च न्यायालयाचे पुढील मार्गदर्शन घ्यावयाचे असल्याने फेर ई निविदा उघडण्याची दि. ३०/०१/२०१६ ची प्रक्रिया तूर्तास स्थगित करणे बाबत.

शुध्दीपत्रक क्रमांक २ दिनांक ३० /जानेवारी/२०१६

Download Download
5

शुध्दीपत्रक क्रमांक १ दिनांक २७ /जानेवारी/२०१६

(फेर ई निविदा उघडण्याचा सुधारीत दि. ३०/०१/२०१६ वेळ सकाळी १०.३०)

Download Download
6 सन २०१६ मध्ये खाजगी Tanker द्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी अल्प मुदतीची फेर ई निविदा दि १३-१-२०१६ ते २८-१-२०१६ निविदा प्रसिद्धी दि. १२/०१/२०१६ Download Download
7 खाजगी Tanker द्वारे पाणी पुरवठा सन २०१६ साठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई निविदा प्रसिद्धी दि. २६ /१०/२०१५ Download Download
8 शुध्दीपत्रक क्रमांक १ दिनांक ०२ /नोहेंबर/२०१५ Download Download
9 खाजगी Tanker द्वारे पाणी पुरवठा सन २०१६ साठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई निविदा प्रसिद्धी दि. २६ /१०/२०१५, रद्द करण्याबाबत चे प्रसिद्धीपत्रक दि. ३०/१२/२०१५ Download Download

 Home