Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  Tender Notice

 

Sr.No Tender Details

Download Forms

बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी फेर ई-निविदा सूचना (प्रसिद्धी दि.०६/०२/२०१७ ते २७/०२/२०१७) Download Download

बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करणे बाबतचे आदेश (प्रसिद्धी दि.१३/०१/२०१७)

Download Download
बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी ई-निविदा सूचना (शुद्धीपत्रक क्र-२ दि.०३/०१/२०१७) DownloadDownload
बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी ई-निविदा सूचना (शुद्धीपत्रक क्र-१ दि.२५/१२/२०१६) DownloadDownload

बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी ई-निविदा सूचना (प्रसिद्धी दि.२८/११/२०१६ ते २३/१२/२०१६)

Download Download

 

 Home