जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड

२. मां. जिल्हाधिकारी यांनी टंचाई अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या तात्पुरती पूरक नळ योजना/नळ योजना विशेष दुरुस्ती/ विहारीचे खोलीकरण व गाळ काढणे/ विंधन विहरीवर विद्युत पंप बसविणे व इतर उपाय योजना - आदेश