मुखपृष्ठ

 जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड

सुधारीत आदेश :

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ५ () नुसार संदर्भिय आदेशान्वये नियुक्त केलेले शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांमध्ये अंशतः बदल करुन या सुधारित आदेशाव्दारे नव्याने खालील प्रमाणे नियुक्ती करण्यात येत आहे.

.क्र.

कार्यालयाचे / शाखेचे नांव

शासकीय माहिती अधिकारी

सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

1.सामान्य शाखा

2. . प्रशासन विभाग

3. ग्रामपंचायत

लोकशाही दिन

.माहितीचा अधिकार

.परीक्षा विभाग

.संकीर्ण विभाग

.अभिलेख कक्ष

.आवक जावक विभाग

जि.का.बीड

तहसिलदार (सा.प्र.) जि.का.बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन सामान्य शाखा जि.का.बीड

उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) जि.का.बीड

1. सामान्य शाखा

2. पाणी टंचाई विभाग

3. नैसर्गिक आपत्ती विभाग

4. पेन्शन विभाग

5. स्वातंत्र्यसैनिक विभाग

लेखा विभाग

जि.का.बीड.

तहसिलदार (साप्र) जि.का.बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन सामान्य शाखा जि.का.बीड

निवासी उपजिल्हाधिकारी बीड.

आस्थापनाशाखा जि.का.बीड

तहसिलदार महसुल जि.का.बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन अस्थापना शाखा बीड

निवासी उप जिल्हाधिकारी बीड

महसुल शाखा जि.का.बीड

तहसिलदार - महसूल जि.का.बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन महसूल शाखा

जिवासी उपजिल्हाधिकारी जि.का.बीड


 

 

.क्र.

कार्यालयाचे / शाखेचे नांव

शासकीय माहिती अधिकारी

सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

गृह शाखा जि.क ा.बीड

नायब तहसिलदार गृह शाखा बीड

उपचिटणीस, गृह शाखा

निवासी उपजिल्हाधिकारी जि.का.बीड

 

गौण खनिज जि.का

जिल्हा गौण खनिज अधिकारी

संबंधित विभागाचे अव्वल कारकुन, गौण खनिज शाखा

निवासी उप जिल्हाधिकारी जि.का. बीड

 

 

करमणूक कर शाखा जि.का.बीड

उपचिटणीस करमणुक शाखा बीड

संबंधित विभागाचे अव्वल कारकुन, करमणूक कर शाखा बीड

निवासी उप जिल्हाधिकारी जि.का. बीड

 

 

नगर पालिका जि.का.बीड

प्रकल्प अधिकारी न.पा.प्र.जि.का. बीड

संबंधित विभागाचे अव्वल कारकुन,.पा.प्र.

जि.का.बीड

निवासी उप जिल्हाधिकारी जि.का. बीड

 

 

संजय गांधी योजना (प्रशासन) जि.का.बीड

तहसिलदार संजय गांधी योजना (प्रशासन) जि.का.बीड

संबंधित विभागाचे अ.का.संजय गांधी योजना (प्रशासन)

निवासी उप जिल्हाधिकारी जि.का.बीड

 

 

१०

अंतर्गत लेखा परिक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड

लेखाधिकारी अ.ले.. (जमा व खर्च) जि.का.बीड

संबंधीत विभागाचे उपलेखापाल (जमा व खर्च) .ले..

निवासी उप जिल्हाधिकारी जि.का.बीड

 

 

11

रो.ह.यो.जि.का.बीड.

1-17

उपजिल्हाधिकरी (रो.ह.यो.) जि.का.बीड. उपजिल्हाधिकरी,जि.का.बीड उपजिल्हाधिकरी,जि.का.बीड
12 जिल्हा नियोजन समिती,जि.का.बी जिल्हा नियोजन आधिकारी बीड जिल्हा नियोजन आधिकारी बीड जिल्हा नियोजन आधिकारी बीड
13 जिल्हा निवडणूक विभाग जि.का.बीड उपजिल्हा निवडणूक आधिकारी जि.का.बीड उपजिल्हा निवडणूक आधिकारी जि.का.बीड जिल्हाधिकरी कर्यालय बीड
14 विशेष भूसंपादन अधिकारी ,ल.पा.बीड उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन,ल.पा.बीड
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन,ल.पा.बीड
जिल्हाधिकरी कर्यालय बीड

 

   

 


उपविभागीय स्तर

 

 

.क्र.

कार्यालयाचे नांव

शासकीय माहिती

सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

११

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बीड

उपविभागीय अधिकारी बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय बीड

अप्पर जिल्हाधिकारी बीड

 

 

 

१२

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबाजोगाई

अप्पर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई

 

 

 

१३

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कार्यालय बीड

.जिल्हा पुरवठा अधिकारी बीड

.का.जिल्हा पुरवठा कार्यालय बीड

जिल्हा पुरवठा अधिकारी बीड

 

 

 

 

तालुकास्तर (तलाठी कार्यालय)

 तहसिल कार्यालय

.क्र.

कार्यालयाचे / शाखेचे नांव

शासकिय माहिती अधिकारी

सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

१३

तहसिल कार्यालय बीड

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय बीड

१४

तहसिल कार्यालय गेवराई

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय गेवराई

१५

तहसिल कार्यालय माजलगांव

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

 

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय माजलगांव

१६

तहसिल कार्यालय परळी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

 

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय परळी

१७

तहसिल कार्यालय अंबाजोगाई

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय अंबाजोगाई

१८

तहसिल कार्यालय वडवणी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय बीड

१९

तहसिल कार्यालय केज

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय केज

२०

तहसिल कार्यालय धारुर

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय धारुर

२१

तहसिल कार्यालय पाटोदा

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय पाटोदा

२२

तहसिल कार्यालय आष्टी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय आष्टी

२३

तहसिल कार्यालय शिरुर (का)

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय शिरुर (का)

 

उपविभागीय स्तर

 

.क्र.

कार्यालयाचे नांव

शासकीय माहिती

सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

२४

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बीड

उपविभागीय अधिकारी बीड

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय बीड

 

अप्पर जिल्हाधिकारी बीड

 

 

 

२५

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई

संबंधीत विभागाचे अव्वल कारकुन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अंबाजोगाई

 

अप्पर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई

 

 

 

 

तालुकास्तर (तलाठी कार्यालय)

 

.क्र.

कार्यालयाचे / शाखेचे नांव

शासकिय माहिती अधिकारी

सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

२६

तहसिल कार्यालय बीड

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय बीड

२७

तहसिल कार्यालय गेवराई

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय गेवराई

२८

तहसिल कार्यालय माजलगांव

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

 

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय माजलगांव

२९

तहसिल कार्यालय परळी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

 

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय परळी

३०

तहसिल कार्यालय अंबाजोगाई

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय अंबाजोगाई

३१

तहसिल कार्यालय वडवणी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय बीड

३२

तहसिल कार्यालय केज

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय केज

३३

तहसिल कार्यालय धारुर

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय धारुर

३४

तहसिल कार्यालय पाटोदा

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय पाटोदा

३५

तहसिल कार्यालय आष्टी

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय आष्टी

३६

तहसिल कार्यालय शिरुर (का)

सर्व संबंधित सजाचे तलाठी

-

नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल कार्यालय शिरुर (का)

 

 

 

 

Top