जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड(नगर विकास शाखा )

 

--------------------------------------------------------------------------------------

जिल्हा निवड समिती ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

फोन :- ०२४४२/२२२६०४

फ्रक्स क्र :- ०२४४२/२२२०११

 

 

दिनांक ०२/१०/२०१६ व दि.०९/१०/२०१६ रोजी घेण्यात आलेलया परीक्षेची अंतीम निवड व प्रतीक्षा यादी .

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विदूत) श्रेणी क
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक ) श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद पाणी पुरवठा , माल्लनिसारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा परीक्षण व लेखासेवा श्रेणी क

 

--------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक ०२/१०/२०१६ व दि.०९/१०/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतरिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे मूळ कागदपत्र तपासनी बाबत सूचना.येथे click करा

अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विदूत) श्रेणी क

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) श्रेणी क (प्रसिद्धी-०५/०१/२०१७) DownLoad
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक ) श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद पाणी पुरवठा , माल्लनिसारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा परीक्षण व लेखासेवा श्रेणी क

महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा श्रेणी क २

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

दिनाक०२/१०/२०१६ व ०९/१०/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षबाबत सुधारितउत्तर तालिका गुण यादी New

महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा श्रेणी-क २ अंतिम उत्तर तालिका व गुण यादी
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (लेखा परीक्षण व लेखा सेवा )श्रेणी-क अंतिम उत्तर तालिका व गुण यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा पाणीपुरवठा व मल्लनिसारण सेवा श्रेणी-क

सुधारित उत्तर तालिका व गुण यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) श्रेणी-क सुधारित उत्तर तालिका व गुण यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियिकी सेवा (विदूत) श्रेणी-क सुधारित उत्तर तालिका व गुण यादी

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियिकी सेवा (संगणक) श्रेणी -क सुधारित उत्तर तालिका व गुण यादी

------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक ०२/१०/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेबाबत उत्तर तालिका व गुणवत्ता यादी New

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य ) श्रेणी -क उत्तर तालिका
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक )श्रेणी-क उत्तर तालिका
 महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विदयुत )श्रेणी-क उत्तर तालिका
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य )श्रेणी-क गुणवत्ता यादी
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक )श्रेणी-क गुणवत्ता यादी
महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा (विदयुत )श्रेणी-क गुणवत्ता यादी
उमेदवारांसाठी सूचना

 

 

नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी-क गट क ची रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबत जाहिरात New
अधिक माहितीसाठी संपर्क क्र.७७७६९००५४८ / ७७७६९००५४९ (वेळ .स.१०:०० ते सायं ६:०० पर्यंत ) शुधीपत्रक दिनांक १४/०९/२०१६
 On line अर्ज भरण्यासाठी Online येथे click करा
Top