जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड ( आस्थापना )

 

तलाठी, लिपीक -नि-टंकलेखक/कानिष्ट्लीपिक, वाहन चालक, लघुटंकलेखक व शिपाई संवर्गाच्या अंतिम निवड व प्रतीक्षा याद्या
संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक शिपाई वाहन चालक लघु टंक लेखक तलाठी
अंतिम निवड यादी Download Download Download Download Download

 

 

वाहन चालक व लघु टंकलेखक याची व्यव साईक चाचणी दिनांक १४/१०/२०१६ सविस्तर सूचना

 

 

 

वाहन चालक व लघु टंकलेखक याची व्यव साईक चाचणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी (दिनांक २७/०९/२०१६)

वाहन चालक Download
लघु टंक लेखक Download

 

 

लिपीक-नि-टंकलेखक ,शिपाई व तलाठी संवर्गातील अंतरीम निवड व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे मूळ कागदपत्र तपासणीबाबत सूचना

 

 

लिपीक -नि-टंकलेखक Download
तलाठी Download
शिपाई Download

 

दिनांक ११ /०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालक,लघु टंक लेखक व तलाठी पदाच्या सुधारित / अंतिम निकाल (22/09/2016)

लघु टंक लेखक अंतिम उत्तर तालिका Download
लघु टंक लेखक अंतिम गुणवत्ता यादी Download
तलाठी अंतिम उत्तर तालिका Download
तलाठी अंतिम गुणवत्ता यादी Download

 

 

 

दिनांक ०४/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लिपीक नि टंकलेखक व शिपाई पदा च्या सुधारित / अंतिम निकाल दिनांक ११ /०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या वाहन चालक,लघु टंक लेखक व तलाठी पदाच्या निकाल
संवर्ग लिपीक नि टंकलेखक शिपाई संवर्ग वाहन चालक लघु टंक लेखक तलाठी
सुधारित उत्तर तालिका Download Download उत्तर तालिका Download Download Download
अंतिम गुणवत्ता यादी Download Download गुणवत्ता यादी Download Download Download

दिनांक ०४/०९/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लिपीक नि टंकलेखक व शिपाई पदा च्या परीक्षेचा निकाल

लिपीक नि टंकलेखक उत्तर तालिका Download
शिपाई उत्तर तालिका Download
लिपीक नि टंकलेखक गुणवत्ता यादी Download
शिपाई गुणवत्ता यादी Download

 

 

लिपिक- टंकलेखक , लघु-टंकलेखक, वाहन चालक शिपाई व तलाठी पद भरती जाहिरात (प्रसिद्ध दि.६ -ऑगस्ट-२०१६)  

Top