राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे (१९५६ चा कायदा ४८ ) कलम ३G अन्वये अंतिम झालेले निवाडे.

 
 
बेलगाव ता. गेवराई (सचिंका क्र. २७/२०१२ ) New DOWNLOAD
अगरनांदूर ता. गेवराई (सचिंका क्र. ३०/२०१२ )New DOWNLOAD
वडगाव ढोक ता. गेवराई (सचिंका क्र. २३/२०१२ )New DOWNLOAD
बीड तरफ देशमुख ता.जि. बीड (सचिंका क्र. १२ B /२०१२ )New DOWNLOAD
बीड तरफ खोड ता.जि. बीड (सचिंका क्र. १२ C/२०१२ )New DOWNLOAD
बीड तरफ बोबडे ता.जि. बीड (सचिंका क्र. १२ D/२०१२ )New DOWNLOAD
साखरेबोरगाव ता.जि. बीड (सचिंका क्र. ०५ /२०१२ )New DOWNLOAD
पारगाव जप्ती ता.जि. बीड (सचिंका क्र. १८/२०१२ )New DOWNLOAD
देवकी ता. गेवराई जि. बीड (सचिंका क्र. २८/२०१२ )New DOWNLOAD
खामगाव ता. गेवराई जि. बीड (सचिंका क्र. ३१/२०१२ )New DOWNLOAD
गोविंदवाडी ता. गेवराई जि. बीड (सचिंका क्र. २५/२०१२ )New DOWNLOAD

 

 

मुख्य पान