भूसंपादन पुनवर्सन व पुर्नस्थापना ,भूसंपादन शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खालील अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.०९/०५/२०१७) DownLoadDownload
पाझर तलाव क्र.०१ मौजे टाकळसिंग तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथील राजपत्रची प्रत(प्रसिद्धी दि.०३/०२/२०१७ ) DownLoadDownload
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसूचना जिल्हाधिकारी बीड यांचे कार्यालय (प्रसिद्धी दि.०७/०१/२०१७ ) DownLoadDownload
भूसंपादन पुनवर्सन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळविण्याचा व पर्दार्षाक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २६ ते ३० नुसार अंतिम निवडा जाहीर केलेल्या संचिकेची यादी
भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ५/१२)बाबतचा अंतिम निवडा.New
१).12/06 पाझर तलाव क्र.५ कळसंबर २) २०/99 पा.त.कळसंबर ३) ३८/०३ पा.त.क्र.४ कळसंबर ४)६४/०६ पा.त.क्र.६ कळसंबर
५) ०७/०१ गा. त. ढेकणमोह ६)२०/२ पा.त क्र ३ बेलोरा ७) १६/०६ पा त क्र ६ इमामपूर (चिंचखोरी) ८) ३५/०२ पा त क्र २ इमामपूर
९) २०/०६ पा त क्र ७ कळसंबर १०) ३२/०६ गा त क्र १ काठोडा ११) ०२/१२ गा त क्र १ मांडवखेल १२) १५/९९ गा त पिंपळवाडी (दुधमळा)
१३) ०२/०६ गा त क्र २ पिंपळगाव मोची तहात पिंगळे तरफ बीड १४) २१/०६ गा त क्र ४ पिंपळवाडी १५) ३९/०३ पा त क्र १ वरवटी १६) १६/०४ पा त क्र २ वायभटवाडी
१७) ३९/९६ पा त पिंपळगाव मोची मौ वायभटवाडी १८) ०२/१३ गा त वायभटवाडी
भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ४/१२)बाबतचा अंतिम निवडा.New
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे (१९५६ चा कायदा ४८ ) कलम ३G अन्वये अंतिम झालेले निवाडे. New
अ.नगर -बीड -परळी वै .नवीन रेल्वे मार्ग राजपात्राची प्रत

प्रस्तावित गाव तलाव ,पाझर तलाव ता. आष्टी भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ०९/११/२०१५

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सामाजिक परिणाम / व्यवस्थापन अभ्यासासाठी योजना तयार करणेसाठी जाहिरात
वि.भु .अधिकारी कार्यालय जा.प्र.क्र (४) बीड मु.अंबाजोगाई / जमीन संपादन रेणापूर मध्यम प्रकल्प मौ.तळेगाव घाट अधिसूचना
भूसंपादन कायदा कलम १८ व २८ खालील (मागणी )सादर केलेली यादी
   
HOME