Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

नगर पलिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड

अ क्र. विषय
1. बीड, अंबाजोगाई, परळी-वैजनाथ, माजलगाव, गेवराई व किल्ले धारूर नगरपरिषदांची सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागातील जागांचे आरक्षण निश्चित बाबत ( प्रसिद्धी दि. ३०-०६-१६)
2. बीड, अंबाजोगाई, परळी-वैजनाथ, माजलगाव, गेवराई व किल्ले धारूर नगरपरिषदांची सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आदेश ( प्रसिद्धी दि. ०५ ०७-१६)
3. प्रारूप प्रभाग रचना नकाशा बीड अंबेजोगाई परळी माजलगाव गेवराई धारूर
4. शुद्धीपत्रक (प्रसिद्धी दि. ७-७-२०१६)
5. माजलगाव नगरपरिषद आरक्षण सोडत दि. ८-०७-२०१६ (प्रसिद्धी दि. ७-७-२०१६) माजलगाव नगरपरिषद नव्याने प्रारूप प्रभाग रचना आदेश (प्रसिद्धी दि. ११-७-२०१६)
6.

अंतिम प्रभाग रचना, मान्यता, आदेश व अनुसूची ( प्रसिद्धी दि. ११ -८ -२०१६)

 

बीड इंग्लिश

(नकाशा)

अंबाजोगाई

(नकाशा)

परळी

(नकाशा)

माजलगाव

(नकाशा)

गेवराई

(नकाशा)

धारूर

(नकाशा)

बीड मराठी

 

बीड जिल्ह्यातील नगरपालिका विषयी माहिती

DPDC वर्ष 2012-13 नगर पलिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड

नगर पलिका प्रशासन,
अनु.कृमांक शहर विकास योजना
1 बीड मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
2 गेवराई मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
3 माजलगाव मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
4 परळी मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
5 केज मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
6 आष्टी मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
7 अंबाजोगाई मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
8 धारूर मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग
9 पाटोदा मंजूर (शहर विकास आराखडा ) विकास योजना
शहर विकास आराखडा मधून वगळ्लेला भाग

DPDC वर्ष १२ -१३ न पा प्रशासन जि का बीडNew

 

 
मुख्य पानावर Home