जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

  शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश  

(1)शासन निर्णय /

(2) परिपत्रके /अधिसूचना

 

 

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश (2) download

अ क्र तालुका आदेश(१) आदेश(२)
बीड download download download
अंबाजोगाई download download
गेवराई download download
माजलगाव download  
पाटोदा download  
आष्टी download  
केज download  
धारूर download  
परळी download download
१० शिरूरकासार download download
११ वडवणी download  
  भाडेपट्टा download

 

 मुख्य पान

  Send an email.