Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

आस्थापना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड †††

 

 
कर्मचा-यांची माहिती
 
अनुकंपा प्राथमिक एकत्रित प्राथमिक जेष्ठ ता यादी दिनांक ०१/०७/२०१४  

अनुकंपा गट क व गट ड प्राथमीक ऐंकात्रीत जेश्तता यादी दिनांक ०१/०७/२०१४

<--Click

मुख्य पानावर