Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

आस्थापना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड †††

 

 
अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी
 
अव्वल कारकून संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) DownLoad

मंडळ अधिकारी संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५)

DownLoad
 
कर्मचा-यांची माहिती
 
अनुकंपा प्राथमिक एकत्रित प्राथमिक जेष्ठ ता यादी दिनांक ०१/०७/२०१४  

अनुकंपा गट क व गट ड प्राथमीक ऐंकात्रीत जेश्तता यादी दिनांक ०१/०७/२०१४

<--Click

 

मुख्य पानावर