निवडणूक विभाग जिल्हाधिकरी कर्यालय बीड

मतदार यादीत नाव पाहणे / शोधणे

२२८-गेवराई

२२९-माजलगाव

२३०-बीड

logo

२३१-आष्टी

२३२-केज

२३३-परळी

Forms Regarding Electoral Rolls

1

Inclusion of name    Form-6

2 Deletion of name         Form-7
3 Modification of Name Form-8
4 Change of Address  Form-8A
5 Inclusion of name by an overseas elector Form-6A

Home Home