शासकीय गायरान जमिनीची माहिती,जिल्हा बीड

अनु.क्र तालुका प्रपत्र अ प्रपत्र ब
बीड
गेवराई
शिरूर
पाटोदा
आष्टी
वडवणी
अंबाजोगाई
केज
धारूर
१० माजलगाव
११ परळी

प्रपत्र क

शासन निर्णय दिनांक २८/११/१९९१ च्या निर्णयानुसार ज्या व्यक्तीची अतिक्रमणे आहेत अशा दावे असणाऱ्या व्यक्तीसाठी नोटीस

मुख्य पानावर- मागे

बाहेर पडणे