39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 233 -परळी विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव (खोली क्रं व दिशासह)

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

डिग्रस

जि.प.प्रा.शा.डिग्रस

336

330

666

2

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

398

335

733

3

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

509

451

960

4

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

270

248

518

5

तेलसमुख

जि.प.प्रा.शा.तेलसमुख

362

306

668

6

कासारवाडी(रा.)

जि.प.प्रा.शा.कासारवाडी(रा.)

519

482

1001

7

जळगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.जळगव्‍हाण

271

244

515

8

हिवरा गो.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा गो.

428

378

806

9

हिवरा गो.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा गो.

432

398

830

10

जयगांव

जि.प.प्रा.शा.जयगांव

341

314

655

11

जयगांव

जि.प.प्रा.शा.जयगांव

394

370

764

12

गोवर्धन हि.

जि.प.प्रा.शा.गोवर्धन हिं.

459

464

923

13

गोवर्धन हि. खारी तांडा

जि.प.प्रा.शा.गोवर्धन हिं.

584

521

1105

14

पिंप्री बु.

जि.प.प्रा.शा.पिंप्री बु.

543

539

1082

15

पिंप्री बु.

जि.प.प्रा.शा.पिंप्री बु.

590

569

1159

16

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

277

260

537

17

ममदापुर

जि.प.प्रा.शा.ममदापुर

304

312

616

18

कौडगांव हुडा

जि.प.प्रा.शा.कौडगांव हुडा

419

369

788

19

कौडगांव हुडा

जि.प.प्रा.शा.कौडगांव हुडा

474

427

901

20

आचार्य टाकळी

जि.प.प्रा.शा.आचार्य टाकळी

542

437

979

21

आचार्य टाकळी

जि.प.प्रा.शा.आचार्य टाकळी

247

229

476

22

हसनाबाद

जि.प.प्रा.शा.हसनाबाद

163

132

295

23

पाडुळी

जि.प.प्रा.शा.पाडुळी

192

167

359

24

औरंगपुर

जि.प.प्रा.शा.औरंगपुर

252

225

477

25

तपोवन

जि.प.प्रा.शा.तपोवन

254

230

484

26

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

636

540

1176

27

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

611

518

1129

28

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

730

600

1330

29

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

     

30

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

701

618

1319

31

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

     

32

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

688

575

1263

33

सिरसाळा

    जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

493

430

923

34

कौंडगांव घोडा

 

जि.प.प्रा.शा.कौंडगांव घोडा

458

420

878

35

कौंडगांव घोडा

जि.प.प्रा.शा.कौंडगांव घोडा

437

413

850

36

कौंडगांव साबळा

ग्रा.पं.कार्यालय कौडगांव साबळा

402

329

731

37

कानडी

जि.प.प्रा.शा.कानडी

235

204

439

38

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

326

301

627

39

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

346

333

679

40

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

431

386

817

41

नाथ्रा

जि.प.प्रा.शा.नाथ्रा

343

320

663

42

नाथ्रा

जि.प.प्रा.शा.नाथ्रा

355

340

695

43

रेवली

जि.प.प्रा.शा.रेवली

468

431

899

44

रेवली

जि.प.प्रा.शा.रेवली

354

348

702

45

वाका

जि.प.प्रा.शा.वाका

474

470

944

46

सेलु

जि.प.प्रा.शा.सेलु

270

236

506

47

सबदराबाद

जि.प.प्रा.शा.सबदराबाद

155

134

289

48

इंजेगांव

जि.प.प्रा.शा.इंजेगांव

370

326

696

49

इंजेगांव

जि.प.प्रा.शा.इंजेगांव

354

331

685

50

टाकळी दे.

जि.प.प्रा.शा.टाकळी दे.

244

214

458

51

वडखेल

जि.प.प्रा.शा.वडखेल

480

440

920

52

परचुंडी

जि.प.प्रा.शा.परचुंडी

291

271

562

53

मलनाथपुर

जि.प.प्रा.शा.मलनाथपुर

310

270

580

54

भिलेगांव

जि.प.प्रा.शा.भिलेगांव

337

315

652

55

वाघाळा

जि.प.प्रा.शा.वाघाळा

528

467

995

56

तडोळी

जि.प.प्रा.शा.तडोळी

312

281

593

57

पांगरी

जि.प.प्रा.शा.पांगरी

421

363

784

58

पांगरी कॅम्‍प

जि.प.प्रा.शा.पांगरी कॅम्‍प

606

582

1188

59

लिंबोटा

जि.प.प्रा.शा.लिंबोटा

508

479

987

60

कौठळी

जि.प.प्रा.शा.कौठळी

582

531

1113

61

कौठळी

जि.प.प्रा.शा.कौठळी

190

176

366

62

कौठळी तांडा

जि.प.प्रा.शा.कौंठळी तांडा

350

261

611

63

सेलु

जि.प.प्रा.शा.सेलु

480

424

904

64

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी

571

536

1107

65

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी

136

131

267

66

दगडवाडी

जि.प.प्रा.शा.दगडवाडी

148

116

264

67

वडगांव दा.

जि.प.प्रा.शा.वडगांव दा.

656

573

1229

68

वडगांव दा.

जि.प.प्रा.शा.वडगांव दा.

307

300

607

69

दाऊतपुर

जि.प.प्रा.शा.दाऊतपुर

549

499

1048

70

लोणारवाडी

जि.प.प्रा.शा.लोणारवाडी

273

249

522

71

बेलंबा

जि.प.प्रा.शा.बेलंबा

478

393

871

72

बेलंबा

जि.प.प्रा.शा.बेलंबा

327

282

609

73

वाघबेट

जि.प.प्रा.शा.वाघबेट

407

349

756

74

संगम

जि.प.प्रा.शा.संगम

494

438

932

75

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

414

375

789

76

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

454

386

840

77

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

518

475

993

78

तळेगांव प.

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव प.

477

466

943

79

तळेगांव प.

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव प.

328

294

622

80

बहादुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बहादुरवाडी

186

182

368

81

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

564

519

1083

82

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

623

570

1193

83

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

316

315

631

84

माळहिवरा

जि.प.प्रा.शा.माळहिवरा

259

254

513

85

गोपाळपुर

जि.प.प्रा.शा.गोपाळपुर

183

170

353

86

कावळयाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.कावळयांचीवाडी

613

547

1160

87

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

469

419

888

88

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

498

447

945

89

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

442

428

870

90

करेवाडी

जि.प.प्रा.शा.करेवाडी

528

505

1033

91

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

157

154

311

92

सरफराजपुर

जि.प.प्रा.शा.सरफराजपुर

266

254

520

93

गर्देवाडी

जि.प.प्रा.शा.गर्देवाडी

412

406

818

94

बोधेगांव

जि.प.प्रा.शा.बोधेगांव

362

344

706

95

बोधेगांव

जि.प.प्रा.शा.बोधेगांव

342

328

670

96

सोनहिवरा

जि.प.प्रा.शा.सोनहिवरा

363

325

688

97

नागपिंप्री

जि.प.प्रा.शा.नागपिंप्री

483

467

950

98

मांडेखेले

जि.प.प्रा.शा.मांडेखेल

610

551

1161

99

अस्‍वलअंबा

जि.प.प्रा.शा.अस्‍वलअंबा

314

273

587

100

अस्‍वलअंबा

जि.प.प्रा.शा.अस्‍वलअंबा

368

301

669

101

वानटाकळी

जि.प.प्रा.शा.वानटाकळी

634

528

1162

102

वानटाकळी तांडा

जि.प.प्रा.शा.वानटाकळी तांडा

276

267

543

103

दौनापुर

जि.प.प्रा.शा.दौनापुर

530

410

940

104

दौनापुर

जि.प.प्रा.शा.दौनापुर

457

362

819

  105

डाबी

जि.प.प्रा.शा.डाबी

593

507

1100

106

डाबी

जि.प.प्रा.शा.डाबी

423

403

826

107

इंदपवाडी

जि.प.प्रा.शा.इंदपवाडी

616

520

1136

108

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

621

549

1170

109

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

747

577

1324

110

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

     

111

ब्रम्‍हवाडी

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हवाडी

203

169

372

112

वैजवाडी

जि.प.प्रा.शा. वैजवाडी

596

550

1146

113

धारावती तांडा

जि.प.प्रा.शा. धारावती तांडा

     

114

परळी-वै.

आश्रमशाळा,शिवाजीनगर परळी-वै.

740

642

1382

115

परळी-वै.

आश्रमशाळा,शिवाजीनगर परळी-वै.

914

705

1619

116

परळी-वै.

न्‍यु हाय स्‍कुल,थर्मल,परळी-वै.

474

451

925

117

परळी-वै.

न्‍यु हाय स्‍कुल,थर्मल,परळी-वै.

408

300

708

118

परळी-वै.

समाज मंदिर ,मिलींद नगर परळी-वै.

748

600

1348

119

परळी-वै.

समाज मंदिर ,मिलींद नगर परळी-वै.

851

707

1558

120

परळी-वै.

अंजुम ऊलूम,कन्‍या शाळा आझाद नगर

402

339

741

121

परळी-वै.

भेल हाय स्‍कुल,परळी-वै.

477

381

858

122

परळी-वै.

क्‍लब बिल्डिंग परळी-वै.

877

668

1545

123

परळी-वै.

कामगार कल्‍याण केंद्र,थर्मल,परळी-वै.

747

579

1326

124

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय परळी वै.

587

513

1100

125

परळी-वै.

उमदादुल ऊलुम पी.एस.आझाद नगर परळी-वै.

627

485

1112

126

परळी-वै.

उमदादुल ऊलुम पी.एस.आझाद नगर परळी-वै.

476

377

853

127

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

424

361

785

128

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

590

509

1099

129

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

775

694

1469

130

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

750

673

1423

131

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

464

381

845

132

परळी-वै.

पंडीत जवाहरलाल नेहरु कॉलेज परळी-वै.

846

598

1444

133

परळी-वै.

पंडीत जवाहरलाल नेहरु कॉलेज परळी-वै.

502

449

951

134

परळी-वै.

समाज मंदिर,साठेनगर परळी-वै.

518

496

1014

135

परळी-वै.

समाज मंदिर,साठेनगर परळी-वै.

449

443

892

136

परळी-वै.

जि.प.के.प्रा.शा.नुतन,काझीपार परळी-वै.

456

420

876

137

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

501

408

909

138

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

629

542

1171

139

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

524

517

1071

140

परळी-वै.

इमदादुल ऊलुम,पी.एस.मलीकपुरा परळी-वै.

554

517

1071

141

परळी-वै.

इमदादुल ऊलुम,पी.एस.मलीकपुरा परळी-वै.

851

617

1468

142

परळी-वै.

पंचायत समिती परळी वै.      

143

परळी-वै.

एस.आर.टि.आर.मेडीकल कॉलेज,पी.सी.परळी-वै.

436

384

820

144

परळी-वै.

पंचायत समिती, परळी-वै.

644

508

1152

145

परळी-वै.

पंचायत समिती, परळी-वै.

491

414

905

146

परळी-वै.

नगर परिषद बालक मंदिर विद्यानगर परळी-वै.

469

403

872

147

परळी-वै.

नगर परिषद बालक मंदिर विद्यानगर परळी-वै.

531

494

1025

148

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

708

609

1317

149

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

628

508

1136

150

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

687

540

1227

151

परळी-वै.

बोरना ऑफीस परळी-वै.

501

432

933

152

परळी-वै.

बोरना ऑफीस परळी-वै.

662

565

1227

153

परळी-वै.

दक्षिण मध्‍य रेल्‍वे प्राथमिक शाळा परळी-वै.

617

459

1076

154

परळी-वै.

जनावाराचा दवाखाना परळी-वै.

487

362

849

155

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

599

600

1199

156

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

604

568

1172

157

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

388

371

759

158

परळी-वै.

जि.प.हायस्‍कुल परळी-वै.

496

439

935

159

परळी-वै.

जि.प.हायस्‍कुल परळी-वै.

424

395

819

160

परळी-वै.

न.प.वाचनालय,नवी बिल्डिंग परळी-वै.

371

317

688

161

परळी-वै.

न.प.वाचनालय,नवी बिल्डिंग परळी-वै.

467

423

890

162

परळी-वै.

एम.सी.पी.बालक मंदिर जगतकरगल्‍ली परळी-वै. 

440

419

859

163

परळी-वै.

जि.प.प्रायमरी स्‍कुल जगतकरगल्‍ली परळी-वै.

454

456

910

164

परळी-वै.

मदरसा तहतमियॉ मिलीया बिल्‍डींग परळी-वै.

688

579

1267

  165

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय परळी-वै.

577

474

1051

  166

परळी-वै.

ईमदादुल ऊलुम,मा.शा.,पॉवर हॉ.च्‍या मागे

497

464

961

167

परळी-वै.

ईमदादुल ऊलुम,मा.शा.,पॉवर हॉ.च्‍या मागे

577

536

1113

168

परळी-वै.

लिटल फलॉवर स्‍कूल परळी-वै.

312

291

603

169

परळी-वै.

लिटल फलॉवर स्‍कूल परळी-वै.

542

534

1076

170

परळी-वै.

वखार महामंडळ कार्यालय ,परळी-वै.

483

463

946

171

परळी-वै.

यंत्रमाग प्रकल्‍प,परळी-वै.

288

288 576
172 परळी-वै. यंत्रमाग प्रकल्‍प,परळी-वै. 592 496 1088
173 परळी-वै.

वैद्यनाथ सहकारी,औद्योगिक वसाहत कार्यालय,परळी-वै.

360 315 675
174 परळी-वै.

वैद्यनाथ सहकारी,औद्योगिक वसाहत कार्यालय,परळी-वै.

498 430 928
175 परळी-वै.

कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती कार्यालय परळी-वै.

493 381 874
176 परळी-वै.

कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती कार्यालय परळी-वै.

619 578 1197
177

परळी-वै.

मिलींद माध्‍यमिक व उच्‍च मा.वि.गणेशपार रोड परळी-वै.

411 384 795
178 परळी-वै.

मिलींद माध्‍यमिक व उच्‍च मा.वि.गणेशपार रोड परळी-वै.

391 369 760
179 परळी-वै.

कृष्‍णाबाई देशमुख,कन्‍या शाळा,परळी-वै

386 312 698
180 परळी-वै.

भालचंद्र वाचनालय,परळी-वै.

382 314 696
181 परळी-वै.

इमदादुल ऊलूम,प्रा.शा.पेठ मोहल्‍ला परळी-वै.

382 363 745
182 परळी-वै.

इमदादुल ऊलूम,प्रा.शा.पेठ मोहल्‍ला परळी-वै.

676 525 1201
183 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी 586 522 1108
184 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी 645 589 1234
185 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी      
186 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी 536 469 1005
187 भोपला जि.प.प्रा.शा.भोपला 256 221 477
188 अंबलवाडी जि.प.प्रा.शा.अंबलवाडी 419 354 773
189 कृष्‍णनगर जि.प.प्रा.शा.कृष्‍णनगर 216 199 415
190 वसंतनगर आश्रमशाळा वसंत नगर 488 469 957
191 मलकापुर जि.प.प्रा.शा.मलकापुर 102 91 193
192 मिरवट जि.प.प्रा.शा.मिरवट 667 593 1260
193 मिरवट जि.प.प्रा.शा.मिरवट      
194 कासारवाडी जि.प.प्रा.शा.कासारवाडी 491 430 921
195 नंदनज जि.प.प्रा.शा.नंदनज 367 340 707
196 सारडगांव जि.प.प्रा.शा.सारडगांव 486 448 934
197 सारडगांव जि.प.प्रा.शा.सारडगांव 526 513 1039
198 मांडवा ग्रामपंचायत कार्यालय 553 517 1070
199 मांडवा जि.प.प्रा.शा.मांडवा 549 497 1046
200 मरळवाडी जि.प.प्रा.शा.मरळवाडी 314 286 600
201 मालेवाडी जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी 520 457 977
202 चांदापुर जि.प.प्रा.शा.चांदापुर 330 290 620
203 नंदागौळ जि.प.प्रा.शा.नंदागौळ 563 488 1051
204 नंदागौळ जि.प.प्रा.शा.नंदागौळ 659 549 1208
205 गिरवली (अपेट) जि.प.प्रा.शा.गिरवली (अपेट)

383

357 740
206 गिरवली (बावणे) जि.प.मा.शा.गिरवली (बावणे) 398 346 744
207 गिरवली(बावणे) जि.प.मा.शा.गिरवली बावणे 356 306 662

208

पिंपळा(धायगुडा) जि.प.प्रा.शा.पिंवळा(धायगुडा) 592 537 1129
209 पिंवळा(धासगुडा) जि.प.प्रा.शा.पिंवळा(धायगुडा) 593 475 1068
210 पुस जि.प.प्रा.शा.पुस 572 469 1041
211 पुस जि.प.मा.शा.पुस 549 440 989
212 पुस जि.प.मा.शा.पुस 323 276 599
213 तळणी जि.प.प्रा.शा.तळणी 469 419 888
214 तळणी जि.प.प्रा.शा.तळणी 225 189 414
215 दत्‍तपुर जि.प.प्रा.शा.दत्‍तपुर 184 160 344
216 अंबलटेक जि.प.प्रा.शा.अंबलटेक 277 248 525
217 तेलघना जि.प.प्रा.शा.तेलघाना 193 174 367
218 लेडवाडी जि.प.प्रा.शा.लेडवाडी 152 133 285
219 इंदिरानगर समाजमंदिर इंदिरानगर 226 212 438
220 मैंदवाडी जि.प.प्रा.शा.मैंदवाडी 448 423 871
221 दौंडवाडी जि.प.प्रा.शा.दौंडवाडी 435 358 793
222 हेळंब जि.प.प्रा.शा.हेळंब 627 507 1134
223 हेळंब जि.प.प्रा.शा.हेळंब 395 374 769
224 खोडवा सावरगांव जि.प.प्रा.शा.खोडवा सावरगांव 542 480 1022
225 खोडवा सावरगांव जि.प.प्रा.शा.खोडवा सावरगांव 522 498 1020
226 दैठनाघाट जि.प.प्रा.शा.दैठनाघाट 290 238 528
227 दैठनाघाट जि.प.प्रा.शा.दैठनाघाट 470 446 916
228 गुट्टेवाडी जि.प.प्रा.शा.गुट्टेवाडी 302 278 580
229 हाळंब जि.प.प्रा.शा.हाळंब 302 278 580
230 हाळंब

जि.प.प्रा.शा.हाळंब

415 354 769
231 भोजनकवाडी जि.प.प्रा.शा.भोजनकवाडी 228 224 452
232 धर्मापुरी

जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी

560 521 1081
233 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी 550 505 1055
234 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी 587 501 1088
235 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी 506 486 992
236 लाडझरी जि.प.प्रा.शा.लाडझरी 428 388 816
237 लाडझरी जि.प.प्रा.शा.लाडझरी 294 277 571
238 नागदरा जि.प.प्रा.शा.नागदरा 623 549 1172
239 आनंदवाडी जि.प.प्रा.शा आनंदवाडी  174 165 339
240 घाटनांदुर जि.प.के.प्रा.शा.घाटनांदुर 713 576 1289
241 घाटनांदुर जि.प.के.प्रा.शा.घाटनांदुर 588 534 1122
242 घाटनांदुर सोमेश्‍वर विद्यालय घाटनांदुर 615 551 1166
243 घाटनांदुर जि.प.प्रा.शा.घाटनांदुर 517 453 970
244 घाटनांदुर सोमेश्‍वर विद्यालय घाटनांदुर 571 534 1105
245 हनुमंतवाडी जि.प.प्रा.शा.हनुमंतवाडी 157 132 289
246 नवाबवाडी जि.प.प्रा.शा.नवाबवाडी 331 319 650
247 चोथेवाडी अंगणवाडी चोथेवाडी 263 226 489
248 मुरंबी जि.प.प्रा.शा.मुरंबी 354 318 672
249 गिता जि.प.प्रा.शा.गिता 433 376 809
250 भारज जि.प.प्रा.शा.भारज 357 315 672
251 भारज जि.प.प्रा.शा.भारज 303 253 556
252 जवळगांव ग्रामपंचायत कार्यालय जवळगांव 662 556 1218
253 जवळगांव जि.प.प्रा.शा.जवळगांव 701 608 1309
254 जवळगांव जि.प.प्रा.शा.जवळगांव 442 364 806
255 साळुंकवाडी जि.प.प्रा.शा.साळुंकवाडी 416 378 794
256 चंदनवाडी जि.प.प्रा.शा.चंदनवाडी 282 251 533
257 चोपनवाडी जि.प.प्रा.शा.चोपनवाडी 522 489 1011
258 वाकडी जि.प.प्रा.शा.वाकडी 167 166 333
259 मुर्ती जि.प.प्रा.शा.मुर्ती 296 260 556
260 कुसळवाडी जि.प.प्रा.शा.कुसळवाडी 378 334 712
261 खापरटोन जि.प.प्रा.शा.खापरटोन 437 438 875
262 सौंदना जि.प.प्रा.शा.सौंदना 328 275 603
263 मुरकुटवाडी जि.प.प्रा.शा.मुरकुटवाडी 514 417 931
264 कातकरवाडी जि.प.प्रा.शा.कातकरवाडी 411 338 749
265 दरडवाडी जि.प.प्रा.शा.दरडवाडी 224 189 413
266 जोडवाडी जि.प.प्रा.शा.जोडवाडी 429 345 774
267 धसवाडी जि.प.प्रा.शा.धसवाडी 452 388 840
268 उजनी जि.प.प्रा.शा.उजनी 608 534 1142
269 उजनी जि.प.प्रा.शा.उजनी 549 493 1042
270 भतानवाडी जि.प.प्रा.शा.भतानवाडी 456 449 905
271 बाभळगांव जि.प.प्रा.शा.बाभळगांव 565 503 1068
272 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव 469 385 854
273 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव 418 372 790
274 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव 455 395 850
275 पिंप्री जि.प.प्रा.शा.पिंप्री 272 240 512
276 हातोला जि.प.प्रा.शा.हातोला 467 403 870
277 हातोला जि.प.प्रा.शा.हातोला 487 459 946
278 लिंबगांव जि.प.प्रा.शा.लिंबगांव 519 436 955
279 लिंबगांव जि.प.प्रा.शा.लिंबगांव 543 477 1020
280 पोखरी जि.प.प्रा.शा.पोखरी 727 593 1320
281 पोखरी जि.प.प्रा.शा.पोखरी      
282 सेलूअंबा जि.प.प्रा.शा.सेलूअंबा 559 510 1069
283 वाघाळा(राडी) जि.प.प्रा.शा.वाघाळा(राडी) 495 437 932
284 वाघाळा(राडी) जि.प.प्रा.शा.वाघाळा(राडी) 430 362 792
285 वाघाळा(राडी) पतपेढी इमारत आंबा साखर कारखाना वाघाळा(राडी) 402 293 695
286 सातेफळ जि.प.प्रा.शा.सातेफळ 471 412 883
287 सायगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव 526 467 993
288 सांयगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव 542 497 1039
289 सांयगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव 555 483 1038
290 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर 750 622 1372
291 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर 595 502 1097
292 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर 600 501 1101
293

बर्दापुर

रेणुका हायस्‍कूल बर्दापुर 277 248 525
294 बर्दापुर रेणुका हायस्‍कूल बर्दापुर 656 568 1224
295 तळेगांवघाट जि.प.प्रा.शा.तळेगांवघाट 674 570 1244
296 सोमनवाडी जि.प.प्रा.शा.सोमनवाडी 388 325 713
297 वालेवाडी जि.प.प्रा.शा.वालेवाडी 264 233 497
298 नांदगांव जि.प.प्रा.शा. नांदगांव 420 365 785
299 नांदगांव जि.प.प्रा.शा. नांदगांव 393 340 733
300 सुगांव जि.प.प्रा.शा.सुगांव 490 419 909
301 सुगांव जि.प.प्रा.शा.सुगांव 492 417 909
302 राडी जि.प.प्रा.शा.राडी 745 652 1397
303 राडी जि.प.प्रा.शा.राडी      

304

 

राडी जि.प.प्रा.शा.राडी 640 533 1173
305 राडी लमाणतांडा जि.प.प्रा.शा.लमाणतांडा 325 283 608
306 दैठना (राडी) जि.प.प्रा.शा.दैठना (राडी) 372 334 706
307 मुडेगांव जि.प.प्रा.शा.मुडेगांव 462 403 865
308 मुडेगांव जि.प.प्रा.शा.मुंडेगांव 365 329 694
309 धानोरा(बी.के) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(बी.के) 607 546 1153
310 धानोरा(बी.के) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(बी.के) 672 615 1287
311 अकोला जि.प.प्रा.शा.अकोला 481 414 895
312 तडोळा जि.प.प्रा.शा.तडोळा 468 371 839
313 निरपना जि.प.प्रा.शा.निरपना 388 357 745
314

बागझरी

जि.प.प्रा.शा.बागझरी 455 389 844