39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 233 -परळी विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

   

1

2

3

   

1

डिग्रस

जि.प.प्रा.शा.डिग्रस

   

2

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

   

3

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

   

4

पोहनेर

जि.प.प्रा.शा.पोहनेर

   

5

तेलसमुख

जि.प.प्रा.शा.तेलसमुख

   

6

कासारवाडी(रा.)

जि.प.प्रा.शा.कासारवाडी(रा.)    

7

जळगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.जळगव्‍हाण

   

8

हिवरा गो.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा गो.

   

9

हिवरा गो.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा गो.

   

10

जयगांव

जि.प.प्रा.शा.जयगांव

   

11

जयगांव

जि.प.प्रा.शा.जयगांव

   

12

गोवर्धन हि.

जि.प.प्रा.शा.गोवर्धन हिं.

   

13

गोवर्धन हि. खारी तांडा

जि.प.प्रा.शा.गोवर्धन हिं.

   

14

पिंप्री बु.

जि.प.प्रा.शा.पिंप्री बु.

   

15

पिंप्री बु.

जि.प.प्रा.शा.पिंप्री बु.

   

16

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

   

17

ममदापुर

जि.प.प्रा.शा.ममदापुर

   

18

कौडगांव हुडा

जि.प.प्रा.शा.कौडगांव हुडा

   

19

कौडगांव हुडा

जि.प.प्रा.शा.कौडगांव हुडा

   

20

आचार्य टाकळी

जि.प.प्रा.शा.आचार्य टाकळी

   

21

आचार्य टाकळी

जि.प.प्रा.शा.आचार्य टाकळी

   

22

हसनाबाद

जि.प.प्रा.शा.हसनाबाद

   

23

पाडुळी

जि.प.प्रा.शा.पाडुळी

   

24

औरंगपुर

जि.प.प्रा.शा.औरंगपुर

   

25

तपोवन

जि.प.प्रा.शा.तपोवन

   

26

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

   

27

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

   

28

सिरसाळा

श्री.पंडीतगुरु पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा

   

29

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

   

30

सिरसाळा

जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

   

31

सिरसाळा

    जि.प.प्रा.शा.सिरसाळा

   

32

कौंडगांव घोडा

 

जि.प.प्रा.शा.कौंडगांव घोडा

   

33

कौंडगांव घोडा

जि.प.प्रा.शा.कौंडगांव घोडा

   

34

कौंडगांव साबळा

ग्रा.पं.कार्यालय कौडगांव साबळा

   

35

कानडी

जि.प.प्रा.शा.कानडी

   

36

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

   

37

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

   

38

पिंपळगांव गाढे

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव गाढे

   

39

नाथ्रा

जि.प.प्रा.शा.नाथ्रा

   

40

नाथ्रा

जि.प.प्रा.शा.नाथ्रा

   

41

रेवली

जि.प.प्रा.शा.रेवली

   

42

रेवली

जि.प.प्रा.शा.रेवली

   

43

वाका

जि.प.प्रा.शा.वाका

   

44

सेलु

जि.प.प्रा.शा.सेलु

   

45

सबदराबाद

जि.प.प्रा.शा.सबदराबाद

   

46

इंजेगांव

जि.प.प्रा.शा.इंजेगांव

   

47

इंजेगांव

जि.प.प्रा.शा.इंजेगांव

   

48

टाकळी दे.

जि.प.प्रा.शा.टाकळी दे.

   

49

वडखेल

जि.प.प्रा.शा.वडखेल

   

50

परचुंडी

जि.प.प्रा.शा.परचुंडी

   

51

मलनाथपुर

जि.प.प्रा.शा.मलनाथपुर

   

52

भिलेगांव

जि.प.प्रा.शा.भिलेगांव

   

53

वाघाळा

जि.प.प्रा.शा.वाघाळा

   

54

तडोळी

जि.प.प्रा.शा.तडोळी

   

55

पांगरी

जि.प.प्रा.शा.पांगरी

   

56

पांगरी कॅम्‍प

जि.प.प्रा.शा.पांगरी कॅम्‍प

   

57

लिंबोटा

जि.प.प्रा.शा.लिंबोटा

   

58

कौठळी

जि.प.प्रा.शा.कौठळी

   

59

कौठळी

जि.प.प्रा.शा.कौठळी

   

60

कौठळी तांडा

जि.प.प्रा.शा.कौंठळी तांडा

   

61

सेलु

जि.प.प्रा.शा.सेलु

   

62

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी

   

63

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी

   

64

दगडवाडी

जि.प.प्रा.शा.दगडवाडी

   

65

वडगांव दा.

जि.प.प्रा.शा.वडगांव दा.

   

66

वडगांव दा.

जि.प.प्रा.शा.वडगांव दा.

   

67

दाऊतपुर

जि.प.प्रा.शा.दाऊतपुर

   

68

लोणारवाडी

जि.प.प्रा.शा.लोणारवाडी

   

69

बेलंबा

जि.प.प्रा.शा.बेलंबा

   

70

बेलंबा

जि.प.प्रा.शा.बेलंबा

   

71

वाघबेट

जि.प.प्रा.शा.वाघबेट

   

72

संगम

जि.प.प्रा.शा.संगम

   

73

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

   

74

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

   

75

टोकवाडी

जि.प.प्रा.शा.टोकवाडी

   

76

तळेगांव प.

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव प.

   

77

तळेगांव प.

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव प.

   

78

बहादुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बहादुरवाडी

   

79

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

   

80

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

   

81

नागापुर

जि.प.प्रा.शा.नागापुर

   

82

माळहिवरा

जि.प.प्रा.शा.माळहिवरा

   

83

गोपाळपुर

जि.प.प्रा.शा.गोपाळपुर

   

84

कावळयाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.कावळयांचीवाडी

   

85

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

   

86

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

   

87

मोहा

जि.प.प्रा.शा.मोहा

   

88

करेवाडी

जि.प.प्रा.शा.करेवाडी

   

89

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

   

90

सरफराजपुर

जि.प.प्रा.शा.सरफराजपुर

   

91

गर्देवाडी

जि.प.प्रा.शा.गर्देवाडी

   

92

बोधेगांव

जि.प.प्रा.शा.बोधेगांव

   

93

बोधेगांव

जि.प.प्रा.शा.बोधेगांव

   

94

सोनहिवरा

जि.प.प्रा.शा.सोनहिवरा

   

95

नागपिंप्री

जि.प.प्रा.शा.नागपिंप्री

   

96

मांडेखेले

जि.प.प्रा.शा.मांडेखेल

   

97

अस्‍वलअंबा

जि.प.प्रा.शा.अस्‍वलअंबा

   

98

अस्‍वलअंबा

जि.प.प्रा.शा.अस्‍वलअंबा

   

99

वानटाकळी

जि.प.प्रा.शा.वानटाकळी

   

100

वानटाकळी तांडा

जि.प.प्रा.शा.वानटाकळी तांडा

   

101

दौनापुर

जि.प.प्रा.शा.दौनापुर

   

102

दौनापुर

जि.प.प्रा.शा.दौनापुर

   

103

डाबी

जि.प.प्रा.शा.डाबी

   

104

डाबी

जि.प.प्रा.शा.डाबी

   

  105

इंदपवाडी

जि.प.प्रा.शा.इंदपवाडी

   

106

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

   

107

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

   

108

ब्रम्‍हवाडी

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हवाडी

   

109

वैजवाडी

जि.प.प्रा.शा. वैजवाडी

   

110

परळी-वै.

आश्रमशाळा,शिवाजीनगर परळी-वै.

   

111

परळी-वै.

आश्रमशाळा,शिवाजीनगर परळी-वै.

   

112

परळी-वै.

न्‍यु हाय स्‍कुल,थर्मल,परळी-वै.

   

113

परळी-वै.

न्‍यु हाय स्‍कुल,थर्मल,परळी-वै.

   

114

परळी-वै.

समाज मंदिर ,मिलींद नगर परळी-वै.

   

115

परळी-वै.

समाज मंदिर ,मिलींद नगर परळी-वै.

   

116

परळी-वै.

अंजुम ऊलूम,कन्‍या शाळा आझाद नगर

   

117

परळी-वै.

भेल हाय स्‍कुल,परळी-वै.

   

118

परळी-वै.

क्‍लब बिल्डिंग परळी-वै.

   

119

परळी-वै.

कामगार कल्‍याण केंद्र,थर्मल,परळी-वै.

   

120

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय परळी वै.

   

121

परळी-वै.

उमदादुल ऊलुम पी.एस.आझाद नगर परळी-वै.

   

122

परळी-वै.

उमदादुल ऊलुम पी.एस.आझाद नगर परळी-वै.

   

123

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

   

124

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

   

125

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

   

126

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

   

127

परळी-वै.

जि.प.हाय स्‍कूल परळी-वै.

   

128

परळी-वै.

पंडीत जवाहरलाल नेहरु कॉलेज परळी-वै.

   

129

परळी-वै.

पंडीत जवाहरलाल नेहरु कॉलेज परळी-वै.

   

130

परळी-वै.

समाज मंदिर,साठेनगर परळी-वै.

   

131

परळी-वै.

समाज मंदिर,साठेनगर परळी-वै.

   

132

परळी-वै.

जि.प.के.प्रा.शा.नुतन,काझीपार परळी-वै.

   

133

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

   

134

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

   

135

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,कन्‍या जुनी शाळा परळी-वै.

   

136

परळी-वै.

इमदादुल ऊलुम,पी.एस.मलीकपुरा परळी-वै.

   

137

परळी-वै.

इमदादुल ऊलुम,पी.एस.मलीकपुरा परळी-वै.

   

138

परळी-वै.

एस.आर.टि.आर.मेडीकल कॉलेज,पी.सी.परळी-वै.

   

139

परळी-वै.

पंचायत समिती, परळी-वै.

   

140

परळी-वै.

पंचायत समिती, परळी-वै.

   

141

परळी-वै.

नगर परिषद बालक मंदिर विद्यानगर परळी-वै.

   

142

परळी-वै.

नगर परिषद बालक मंदिर विद्यानगर परळी-वै.

   

143

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

   

144

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

   

145

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय,माधव बाग वत्‍सला भवन परळी-वै.

   

146

परळी-वै.

बोरना ऑफीस परळी-वै.

   

147

परळी-वै.

बोरना ऑफीस परळी-वै.

   

148

परळी-वै.

दक्षिण मध्‍य रेल्‍वे प्राथमिक शाळा परळी-वै.

   

149

परळी-वै.

जनावाराचा दवाखाना परळी-वै.

   

150

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

   

151

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

   

152

परळी-वै.

सरस्‍वती विद्यालय,परळी-वै.

   

153

परळी-वै.

जि.प.हायस्‍कुल परळी-वै.

   

154

परळी-वै.

जि.प.हायस्‍कुल परळी-वै.

   

155

परळी-वै.

न.प.वाचनालय,नवी बिल्डिंग परळी-वै.

   

156

परळी-वै.

न.प.वाचनालय,नवी बिल्डिंग परळी-वै.

   

157

परळी-वै.

एम.सी.पी.बालक मंदिर जगतकरगल्‍ली परळी-वै. 

   

158

परळी-वै.

जि.प.प्रायमरी स्‍कुल जगतकरगल्‍ली परळी-वै.

   

159

परळी-वै.

मदरसा तहतमियॉ मिलीया बिल्‍डींग परळी-वै.

   

160

परळी-वै.

वैद्यनाथ विद्यालय परळी-वै.

   

161

परळी-वै.

ईमदादुल ऊलुम,मा.शा.,पॉवर हॉ.च्‍या मागे

   

162

परळी-वै.

ईमदादुल ऊलुम,मा.शा.,पॉवर हॉ.च्‍या मागे

   

163

परळी-वै.

लिटल फलॉवर स्‍कूल परळी-वै.

   

164

परळी-वै.

लिटल फलॉवर स्‍कूल परळी-वै.

   

  165

परळी-वै.

वखार महामंडळ कार्यालय ,परळी-वै.

   

  166

परळी-वै.

यंत्रमाग प्रकल्‍प,परळी-वै.

   
167 परळी-वै. यंत्रमाग प्रकल्‍प,परळी-वै.    
168 परळी-वै.

वैद्यनाथ सहकारी,औद्योगिक वसाहत कार्यालय,परळी-वै.

   
169 परळी-वै.

वैद्यनाथ सहकारी,औद्योगिक वसाहत कार्यालय,परळी-वै.

   
170 परळी-वै.

कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती कार्यालय परळी-वै.

   
171 परळी-वै.

कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती कार्यालय परळी-वै.

   
172

परळी-वै.

मिलींद माध्‍यमिक व उच्‍च मा.वि.गणेशपार रोड परळी-वै.

   
173 परळी-वै.

मिलींद माध्‍यमिक व उच्‍च मा.वि.गणेशपार रोड परळी-वै.

   
174 परळी-वै.

कृष्‍णाबाई देशमुख,कन्‍या शाळा,परळी-वै

   
175 परळी-वै.

भालचंद्र वाचनालय,परळी-वै.

   
176 परळी-वै.

इमदादुल ऊलूम,प्रा.शा.पेठ मोहल्‍ला परळी-वै.

   
177 परळी-वै.

इमदादुल ऊलूम,प्रा.शा.पेठ मोहल्‍ला परळी-वै.

   
178 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी    
179 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी    
180 कन्‍हेरवाडी जि.प.प्रा.शा.कन्‍हेरवाडी    
181 भोपला जि.प.प्रा.शा.भोपला    
182 अंबलवाडी जि.प.प्रा.शा.अंबलवाडी    
183 कृष्‍णनगर जि.प.प्रा.शा.कृष्‍णनगर    
184 वसंतनगर आश्रमशाळा वसंत नगर    
185 मलकापुर जि.प.प्रा.शा.मलकापुर    
186 मिरवट जि.प.प्रा.शा.मिरवट    
187 कासारवाडी जि.प.प्रा.शा.कासारवाडी    
188 नंदनज जि.प.प्रा.शा.नंदनज    
189 सारडगांव जि.प.प्रा.शा.सारडगांव    
190 सारडगांव जि.प.प्रा.शा.सारडगांव    
191 मांडवा ग्रामपंचायत कार्यालय    
192 मांडवा जि.प.प्रा.शा.मांडवा    
193 मरळवाडी जि.प.प्रा.शा.मरळवाडी    
194 मालेवाडी जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी    
195 चांदापुर जि.प.प्रा.शा.चांदापुर    
196 नंदागौळ जि.प.प्रा.शा.नंदागौळ    
197 नंदागौळ जि.प.प्रा.शा.नंदागौळ    
198 गिरवली (अपेट) जि.प.प्रा.शा.गिरवली (अपेट)    
199 गिरवली (बावणे) जि.प.मा.शा.गिरवली (बावणे)    
200 गिरवली(बावणे) जि.प.मा.शा.गिरवली बावणे    
201 पिंपळा(धायगुडा) जि.प.प्रा.शा.पिंवळा(धायगुडा)    
202 पिंवळा(धासगुडा) जि.प.प्रा.शा.पिंवळा(धायगुडा)    
203 पुस जि.प.प्रा.शा.पुस    
204 पुस जि.प.मा.शा.पुस    
205 पुस जि.प.मा.शा.पुस    
206 तळणी जि.प.प्रा.शा.तळणी    
207 तळणी जि.प.प्रा.शा.तळणी    

208

दत्‍तपुर जि.प.प्रा.शा.दत्‍तपुर    
209 अंबलटेक जि.प.प्रा.शा.अंबलटेक    
210 तेलघना जि.प.प्रा.शा.तेलघाना    
211 लेडवाडी जि.प.प्रा.शा.लेडवाडी    
212 इंदिरानगर समाजमंदिर इंदिरानगर    
213 मैंदवाडी जि.प.प्रा.शा.मैंदवाडी    
214 दौंडवाडी जि.प.प्रा.शा.दौंडवाडी    
215 हेळंब जि.प.प्रा.शा.हेळंब    
216 हेळंब जि.प.प्रा.शा.हेळंब    
217 खोडवा सावरगांव जि.प.प्रा.शा.खोडवा सावरगांव    
218 खोडवा सावरगांव जि.प.प्रा.शा.खोडवा सावरगांव    
219 दैठनाघाट जि.प.प्रा.शा.दैठनाघाट    
220 दैठनाघाट जि.प.प्रा.शा.दैठनाघाट    
221 गुट्टेवाडी जि.प.प्रा.शा.गुट्टेवाडी    
222 हाळंब जि.प.प्रा.शा.हाळंब    
223 हाळंब

जि.प.प्रा.शा.हाळंब

   
224 भोजनकवाडी जि.प.प्रा.शा.भोजनकवाडी    
225 धर्मापुरी

जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी

   
226 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी    
227 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी    
228 धर्मापुरी जि.प.प्रा.शा.धर्मापुरी    
229 लाडझरी जि.प.प्रा.शा.लाडझरी    
230 लाडझरी जि.प.प्रा.शा.लाडझरी    
231 नागदरा जि.प.प्रा.शा.नागदरा    
232 आनंदवाडी जि.प.प्रा.शा आनंदवाडी     
233 घाटनांदुर जि.प.के.प्रा.शा.घाटनांदुर    
234 घाटनांदुर जि.प.के.प्रा.शा.घाटनांदुर    
235 घाटनांदुर सोमेश्‍वर विद्यालय घाटनांदुर    
236 घाटनांदुर जि.प.प्रा.शा.घाटनांदुर    
237 घाटनांदुर सोमेश्‍वर विद्यालय घाटनांदुर    
238 हनुमंतवाडी जि.प.प्रा.शा.हनुमंतवाडी    
239 नवाबवाडी जि.प.प्रा.शा.नवाबवाडी    
240 चोथेवाडी अंगणवाडी चोथेवाडी    
241 मुरंबी जि.प.प्रा.शा.मुरंबी    
242 गिता जि.प.प्रा.शा.गिता    
243 भारज जि.प.प्रा.शा.भारज    
244 भारज जि.प.प्रा.शा.भारज    
245 जवळगांव ग्रामपंचायत कार्यालय जवळगांव    
246 जवळगांव जि.प.प्रा.शा.जवळगांव    
247 जवळगांव जि.प.प्रा.शा.जवळगांव    
248 साळुंकवाडी जि.प.प्रा.शा.साळुंकवाडी    
249 चंदनवाडी जि.प.प्रा.शा.चंदनवाडी    
250 चोपनवाडी जि.प.प्रा.शा.चोपनवाडी    
251 वाकडी जि.प.प्रा.शा.वाकडी    
252 मुर्ती जि.प.प्रा.शा.मुर्ती    
253 कुसळवाडी जि.प.प्रा.शा.कुसळवाडी    
254 खापरटोन जि.प.प्रा.शा.खापरटोन    
255 सौंदना जि.प.प्रा.शा.सौंदना    
256 मुरकुटवाडी जि.प.प्रा.शा.मुरकुटवाडी    
257 कातकरवाडी जि.प.प्रा.शा.कातकरवाडी    
258 दरडवाडी जि.प.प्रा.शा.दरडवाडी    
259 जोडवाडी जि.प.प्रा.शा.जोडवाडी    
260 धसवाडी जि.प.प्रा.शा.धसवाडी    
261 उजनी जि.प.प्रा.शा.उजनी    
262 उजनी जि.प.प्रा.शा.उजनी    
263 भतानवाडी जि.प.प्रा.शा.भतानवाडी    
264 बाभळगांव जि.प.प्रा.शा.बाभळगांव    
265 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव    
266 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव    
267 पट्टीवडगाव जि.प.प्रा.शा.पट्टीवडगांव    
268 पिंप्री जि.प.प्रा.शा.पिंप्री    
269 हातोला जि.प.प्रा.शा.हातोला    
270 हातोला जि.प.प्रा.शा.हातोला    
271 लिंबगांव जि.प.प्रा.शा.लिंबगांव    
272 लिंबगांव जि.प.प्रा.शा.लिंबगांव    
273 पोखरी जि.प.प्रा.शा.पोखरी    
274 सेलूअंबा जि.प.प्रा.शा.सेलूअंबा    
275 वाघाळा(राडी) जि.प.प्रा.शा.वाघाळा(राडी)    
276 वाघाळा(राडी) जि.प.प्रा.शा.वाघाळा(राडी)    
277 वाघाळा(राडी) पतपेढी इमारत आंबा साखर कारखाना वाघाळा(राडी)    
278 सातेफळ जि.प.प्रा.शा.सातेफळ    
279 सायगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव    
280 सांयगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव    
281 सांयगांव जि.प.प्रा.शा.सायगांव    
282 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर    
283 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर    
284 बर्दापुर जि.प.प्रा.शा.बर्दापुर    
285

बर्दापुर

रेणुका हायस्‍कूल बर्दापुर    
286 बर्दापुर रेणुका हायस्‍कूल बर्दापुर    
287 तळेगांवघाट जि.प.प्रा.शा.तळेगांवघाट    
288 सोमनवाडी जि.प.प्रा.शा.सोमनवाडी    
289 वालेवाडी जि.प.प्रा.शा.वालेवाडी    
290 नांदगांव जि.प.प्रा.शा. नांदगांव    
291 नांदगांव जि.प.प्रा.शा. नांदगांव    
292 सुगांव जि.प.प्रा.शा.सुगांव    
293 सुगांव जि.प.प्रा.शा.सुगांव    
294 राडी जि.प.प्रा.शा.राडी    
295 राडी जि.प.प्रा.शा.राडी    
296 राडी लमाणतांडा जि.प.प्रा.शा.लमाणतांडा    
297 दैठना (राडी) जि.प.प्रा.शा.दैठना (राडी)    
298 मुडेगांव जि.प.प्रा.शा.मुडेगांव    
299 मुडेगांव जि.प.प्रा.शा.मुंडेगांव    
300 धानोरा(बी.के) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(बी.के)    
301 धानोरा(बी.के) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(बी.के)    
302 अकोला जि.प.प्रा.शा.अकोला    
303 तडोळा जि.प.प्रा.शा.तडोळा    
304 निरपना जि.प.प्रा.शा.निरपना    
305

बागझरी

जि.प.प्रा.शा.बागझरी