39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 232 -केज(अ.जा.) विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव (खोली क्रं व दिशासह)

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

आंनदवाडी

जि.प.प्रा.शा.आंनदवाडी

190

158

348

2

भडारवाडी

जि.प.प्रा.शा.भंडारवाडी

263

237

500

3

कारेगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.कारेगव्‍हाण

322

278

600

4

कारेगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.कारेगव्‍हाण

339

296

635

5

गौरवाडी

जि.प.प्रा.शा.गौरवाडी

234

216

635

6

कोरडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोरडेवाडी

471

401

872

7

कोरडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोरडेवाडी

397

377

774

8

मांडवखेल

जि.प.प्रा.शा.मांडवखेल

291

256

547

9

कळसंबर (वड)

जि.प.प्रा.शा.कळसंबर

572

511

1083

10

वडगांव (क)

जि.प.प्रा.शा. वडगांव(क)

262

224

486

11

सानपवाडीसोनपेठवाडी

जि.प.प्रा.शा. सानपवाडी

520

467

987

12

पिराचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिराचीवाडी

234

223

457

13

बुरंडवाडी

जि.प.प्रा.शा.बुरंडवाडी

138

135

273

14

घाटेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घाटेवाडी

460

418

878

15

बेगंळवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेगंळवाडी

216

182

398

16

जैताळवाडी

जि.प.प्रा.शा.जैताळवाडी

259

233

492

17

निवडुंगवाडी

जि.प.प्रा.शा.निवडुंगवाडी

245

231

476

18

डोईफोडवाडी

जि.प.प्रा.शा.डोईफोडवाडी

358

328

686

19

लिंबाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.लिंबाचीवाडी

246

242

488

20

आंधळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.आंधळेवाडी

423

381

804

21

नामेवाडी

जि.प.प्रा.शा.नामेवाडी

166

126

292

22

तुकुचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.तुकुचीवाडी

258

194

452

23

जिवाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिवाचीवाडी

580

523

1103

24

जिवाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिवाचीवाडी

630

544

1174

25

काशिदवाडी

जि.प.प्रा.शा.काशिदवाडी

315

268

583

26

नागझरी

जि.प.प्रा.शा.नागझरी

370

336

706

27

गप्‍पेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गप्‍पेवाडी

296

244

540

28

दहिफळ(वडमाऊली)

जि.प.प्रा.शा.

दहिफळ(वडमाऊली)

586

519

1105

29

दहिफळ(वडमाऊली)

जि.प.प्रा.शा.

दहिफळ(वडमाऊली)

526

460

986

30

तांदळयाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.तांदळयाचीवाडी

260

249

509

31

येळंबघाट

    जि.प.प्रा.शा.येळंबघाट

460

423

883

32

येळंबघाट

 

जि.प.प्रा.शा.येळंबघाट

462

414

876

33

येळंबघाट

जि.प.प्रा.शा. येळंबघाट

354

334

688

34

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

504

392

896

35

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

475

402

877

36

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

466

438

904

37

नेकनुरसांवतवाडी

समाजमंदीरमोरेयांच्‍याघराजवळ

515

472

987

38

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

323

292

615

39

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

305

269

574

40

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर 

554

434

988

41

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

547

479

1026

42

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

546

490

1036

43

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

606

518

1124

44

नेकनुर नन्‍वरेवस्‍ती,वैतागवाडी

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

274

250

524

45

पांढ-याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.पांढ-याचीवाडी

390

372

762

46

खेर्डेवाडी ,धावजेचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.खेर्डेवाडी,धावजेचीवाडी

391

319

710

47

खेर्डेवाडी धावजेचीवाडी 

जि.प.प्रा.शा.खेर्डेवाडी धावजेचीवाडी

221

205

426

48

देवगांव

जि.प.प्रा.शा.देवगांव

421

388

809

49

देवगांव

जि.प.प्रा.शा.देवगांव

393

370

763

50

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

603

544

1147

51

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

423

375

798

52

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

464

444

908

53

शिंदी

जि.प.प्रा.शा.शिंदी

383

332

715

54

शिंदी

जि.प.प्रा.शा.शिंदी

464

446

910

55

मस्‍साजोग

जि.प.प्रा.शा.मस्‍साजोग

469

387

856

56

मस्‍साजोग

जि.प.प्रा.शा.मस्‍साजोग

420

377

797

57

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

505

449

954

58

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

390

363

753

59

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

390

355

745

60

तरनळी

जि.प.प्रा.शा.तरनळी

341

309

650

61

काळुचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.काळुचीवाडी

209

190

399

62

कोल्‍हेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोल्‍हेवाडी

428

394

822

63

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

552

484

1036

64

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

327

291

618

65

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

339

292

631

66

पिंपळगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगव्‍हाण

642

557

1199

67

सासुरा

जि.प.प्रा.शा.सासुरा

400

359

759

68

जोला

जि.प.प्रा.शा.जोला

421

419

840

69

चाकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.चाकरवाडी

505

479

984

70

अंबीलवडगांव बाळापुर

जि.प.प्रा.शा.

अंबीलवडगांव बाळापुर

456

408

864

71

बाळापुर

जि.प.प्रा.शा.बाळापुर

257

227

484

72

अंधापुरीघाट

जि.प.प्रा.शा.अंधापुरी घाट

436

381

817

73

कुंभारी

जि.प.प्रा.शा.कुंभारी

323

293

616

74

बंदेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बंदेवाडी

144

125

269

75

नारेवाडी

जि.प.प्रा.शा.नारेवाडी

282

263

545

76

मुंडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मुंडेवाडी

460

407

867

77

सारुळ

जि.प.प्रा.शा.सारुळ

391

366

757

78

सारणी(सा.)

जि.प.प्रा.शा.सारणी(सा.)

535

468

1003

79

सागंवी(सा.)

जि.प.प्रा.शा.सारणी(सा.)

616

494

1110

80

कोठी

जि.प.प्रा.शा.कोठी

326

278

604

81

साबला

जि.प.प्रा.शा.साबला

477

442

919

82

धर्माळा

जि.प.प्रा.शा.धर्माळा

310

257

567

83

कासारी

जि.प.प्रा.शा.कासारी

511

450

961

84

उंदरी

जि.प.प्रा.शा.उंदरी

507

497

1004

85

उंदरी

जि.प.प्रा.शा.उंदरी

445

415

860

86

सोनवळा

जि.प.प्रा.शा.सोनवळा

366

303

669

87

सोनवळा

जि.प.प्रा.शा.सोनवळा

356

302

658

88

चिंचखडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचखडी

474

424

898

89

चिंचखडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचखडी

311

277

588

90

मांडवा पठाण

जि.प.प्रा.शा.मांडवा पठाण

388

302

690

91

मांडवा पठाण

जि.प.प्रा.शा.मांडवा पठाण

384

343

727

92

राक्षसवाडी

जि.प.प्रा.शा.राक्षसवाडी

357

324

681

93

ममदापुर(परळी)

जि.प.प्रा.शा.ममदापुर(परळी)

252

205

457

94

येल्‍डा

जि.प.प्रा.शा.येल्‍डा

680

628

1308

95

येल्‍डा

जि.प.प्रा.शा.येल्‍डा

595

488

1083

96

भावठाणा

जि.प.प्रा.शा.भावठाणा

715

618

1333

97

भावठाणा

जि.प.प्रा.शा.भावठाणा

     

98

केकाणवाडी

जि.प.प्रा.शा.केकाणवाडी

381

296

677

99

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

496

439

935

100

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

513

454

967

101

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

504

434

938

102

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

102

379

818

103

 आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

431

372

803

104

मानेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मानेवाडी

257

235

492

105

कळमअंबा

जि.प.प्रा.शा.कळमअंबा

425

384

809

 106

कळमअंबा

जि.प.प्रा.शा.कळमअंबा

439

429

868

107

मुलेगांव

जि.प.प्रा.शा.मुलेगांव

259

229

488

108

केंद्रेवाडी

जि.प.प्रा.शा.केंद्रेवाडी

549

496

1045

109

धावाडी

जि.प.प्रा.शा.धावाडी

459

433

892

110

कुरणवाडी

जि.प.प्रा.शा. कुरणवाडी

434

364

798

111

काळवटी तांडा

जि.प.प्रा.शा. काळवटी तांडा

534

499

1033

112

साकुड

जि.प.प्रा.शा. साकुड

565

468

1033

113

मुल्‍तानतांडा

जि.प.प्रा.शा. मुल्‍तान तांडा

416

373

789

114

मुल्‍तान तांडा

जि.प.प्रा.शा. मुल्‍तान तांडा

373

284

657

115

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

490

380

870

116

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

474

421

895

117

अंबाजोगाई

एस.आर.टी.आर.मिडीकल कॉलेज अंबाजोगाई

616

563

1179

118

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता बीड,पाठबंधारे विभाग, अंबाजोगाई

356

295

651

119

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता बीड,पाठबंधारे विभाग, अंबाजोगाई

450

415

865

120

अंबाजोगाई

उपविभागीय अभियंता जि.प.बा.तांत्रीक विभाग अंबाजोगाई

765

697

1462

121

अंबाजोगाई

उपविभागीय अभियंता जि.प.बा.तांत्रीक विभाग अंबाजोगाई

641

569

1210

122

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी मुलींची शाळा अंबाजोगाई

780

691

1471

123

अंबाजोगाई

डॉ.भालचंद्र उच्‍च मा.शा.रविवार पेठ अंबाजोगाई

767

639

1406

124

अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर रविवार पेठ अंबाजोगाई

571

481

1052

125

अंबाजोगाई

जुनी पोलिस चौकी रविवार पेठ,अंबाजोगाई

844

692

1536

126

अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर आन्‍नाभाऊ साठे नगर अंबाजोगाई

477

398

875

127

    अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर आन्‍नाभाऊ साठे नगर अंबाजोगाई

390

328

718

128

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

410

365

775

129

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

460

392

852

130

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

688

537

1225

131

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी प्राथमिक शांळा प्रशांतनगर अंबाजोगाई

470

385

855

132

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी प्राथमिक शांळा प्रशांतनगर अंबाजोगाई

445

426

871

133

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

493

425

918

134

    अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

767

585

1352

135

अंबाजोगाई

अप्‍पर जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अंबाजागाई

742

667

1409

136

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

542

452

994

137

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

609

560

1169

138

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा.अंबाजोगाई

880

682

1562

139

अंबाजोगाई

मुकूंदराजविद्यालयअंबाजोगाई

623

597

1220

140

अंबाजोगाई

मुकूंदराजविद्यालयअंबाजोगाई

482

454

936

141

अंबाजोगाई

कृषी विद्यालय,अंबाजोगाई

591

516

1107

142

अंबाजोगाई

नगर परिषद समाज मंदिर मिलिंद नगर,अंबाजोगाई

643

619

1262

143

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा गांधीनगर ,अंबाजोगाई

524

454

978

144

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा गांधीनगर ,अंबाजोगाई

371

357

728

145

अंबाजोगाई

जि.प.मा.शा.अंबाजोगाई

579

596

1175

146

अंबाजोगाई

मुकबधिर विद्यालय गुरुवार पेठ,अंबाजोगाई

545

518

1063

147

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा..कन्‍या शाळा,अंबाजोगाई

769

677

1446

148

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा..कन्‍या शाळा,अंबाजोगाई

534

454

988

149

अंबाजोगाई

मिलिया उच्‍च मा.हायस्‍कुल बारभाई गल्‍ली,अंबाजोगाई

416

348

764

150

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा.छल्‍ला अंबाजोगाई

450

440

890

151

अंबाजोगाई

खोलेश्‍वर महाविंदयालय ,अंबाजोगाई

527

502

1029

152

अंबाजोगाई

श्री.योगेश्‍वरी प्राथमिक शाळा. अंबाजोगाई

610

535

1145

153

अंबाजोगाई

श्री. योगेश्‍वरी प्राथमिक शाळा.छ अंबाजोगाई

431

411

842

154

अंबाजोगाई

वेणुताई चव्‍हाण विद्यालय अंबाजोगाई

394

350

744

155

अंबाजोगाई

पंचायतसमितीकार्यालयअंबाजोगाई

638

542

1180

156

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी नुतन प्राथमिक शाळा प्रशांत नगर अंबाजोगाई

782

706

1488

157

अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मिंटीग हॉल अंबाजोगाई

422

431

853

158

अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय  अंबाजोगाई

432

384

816

159

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा.गुरुवार पेठ,अंबाजोगाई

364

327

691

160

अंबाजोगाई

वेणुताई चव्‍हाण विद्यालय अंबाजोगाई

200

198

398

161

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर मा.विद्यालय अंबाजोगाई

408

386

794

162

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर मा.विद्यालय अंबाजोगाई

381

349

730

163

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा छल्‍ला.विद्यालय अंबाजोगाई

293

276

569

164

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा छल्‍ला.विद्यालय अंबाजोगाई

440

378

818

165

राजेवाडी

जि.प.प्रा.शा.राजेवाडी

431

364

795

  166

केकतसारणी

जि.प.प्रा.शा.केकतसारणी

312

269

581

 167

केकतसारणी

जि.प.प्रा.शा.केकतसारणी

343

334 677
168 जानेगांव

जि.प.प्रा.शा.जानेगांव

510 483 993
169 तांबवा

जि.प.प्रा.शा.तांबवा

565 466 1031
170 तांबवा

जि.प.प्रा.शा.तांबवा

571 527 1098
171 कानडीमाळी

जि.प.प्रा.शा.कानडीमाळी

477 413 890
172 कानडीमाळी

जि.प.प्रा.शा.कानडीमाळी

507 450 957
173

उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

519 430 949
174 उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

314 303 617
175 सावंतवाडी

जि.प.प्रा.शा.सावंतवाडी

149 126 275
176 कोरेगांव

जि.प.प्रा.शा.कोरेगांव

623 533 1156
177 एकुरका

जि.प.प्रा.शा.एकुरका

614 522 1136
178 धोतरा जि.प.प्रा.शा.धोतरा 225 191 416
179 ढाकणवाडी जि.प.प्रा.शा.ढाकणवाडी 238 197 435
180 वाघेबाभुळगांव जि.प.प्रा.शा.वाघेबाभुळगांव 504 520 1024
181 वाघेबाभुळगांव जि.प.प्रा.शा.वाघेबाभुळगांव

501 480 981
182 पोथरा जि.प.प्रा.शा.पोथरा 376 340 716
183 सात्रा जि.प.प्रा.शा.सात्रा 336 317 673
184 सावरगांव घाट जि.प.प्रा.शा.सावरगांव घाट 232 227 459
185 मुर्शदपुर घाट जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर (घाट) 201 183 384
186 दरडवाडी जि.प.प्रा.शा.दरडवाडी 356 317 673
187 बानेगांव जि.प.प्रा.शा.बानेगांव 352 359 711
188 बानेगांव जि.प.प्रा.शा.बानेगांव 151 141 292
189 रामेश्‍वरवाडी जि.प.प्रा.शा.रामेश्‍वरवाडी 566 462 1028
190 पवारवाडी जि.प.प्रा.शा.पवारवाडी 121 108 229
191 केळगांव जि.प.प्रा.शा.केळगांव 230 202 432
192 बेलगांव जि.प.प्रा.शा.बेलगांव 384 301 685
193 जाधवजवळा जि.प.प्रा.शा.जाधव जवळा 483 415 898
194 कदमवाडी जि.प.प्रा.शा.कदमवाडी 118 101 219
195 पिसेगांव जि.प.प्रा.शा.पिसेगांव 376 329 705
196 पिसेगांव जि.प.प्रा.शा.पिसेगांव 359 332 691
197 कुंबेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंबेफळ 405 366 771
198 कुंबेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंबेफळ 274 280 554
199 बनकंरजा जि.प.प्रा.शा.बनकंरजा

563

430 993
200 बनकंरजा जि.प.प्रा.शा.बनकंरजा

410 399 809
201 चंदनसावरगांव जि.प.प्रा.शा.चंदनसावरगांव 360 328 688
202 चंदनसावरगांव जि.प.प्रा.शा.चंदनसावरगांव 360 317 677
203 लाडेवडगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेवडगांव 548 455 1003
204 लाडेवडगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेवडगांव 521 476 997
205 उमराई जि.प.प्रा.शा.उमराई 563 497 1060
206 सनगांव जि.प.प्रा.शा.सनगांव 313 287 600
207 सनगांव जि.प.प्रा.शा.सनगांव

328 292 620
208 चनई जि.प.प्रा.शा.चनई 616 580 1196

209

चनई जि.प.प्रा.शा.चनई 494 478 972
210 चनई जि.प.प्रा.शा.चनई 612 524 1136
211 डोगरपिंपळा जि.प.प्रा.शा.डोगरपिंपळा 516 483 999
212 डोगर पिंपळा जि.प.प्रा.शा.डोगरपिंपळा

528 464 992
213 शेपेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेपेवाडी 720 542 1262
214 शेपेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेपेवाडी 521 455 976
215 दस्‍तगीरवाडी जि.प.प्रा.शा.दस्‍तगीरवाडी 197 162 359
216 मगरवाडी जि.प.प्रा.शा.मगरवाडी 324 258 582
217 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी 761 701 1462
218 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी 455 419 874
219 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी 560 500 1060
220 चतुरवाडी जि.प.प्रा.शा.चतुरवाडी 119 105 224
221 जागाईवाडी जि.प.प्रा.शा.जोगाईवाडी 378 268 646
222 श्रीपतरायचीवाडी जि.प.प्रा.शा.श्रीपतरायचीवाडी 241 206 447
223 कोद्री जि.प.प्रा.शा.कोद्री 486 428 914
224 होळ आंगनवाडी इमारत होळ 562 506 1068
225 होळ जि.प.प्रा.शा.होळ 492 443 935
226 होळ

जि.प.प्रा.शा.होळ

385 338 723
227 होळ जि.प.प्रा.शा.होळ 578 486 1064
228 भाटुंबा जि.प.प्रा.शा.भांटुबा 628 595 1223
229 ढाकेफळ जि.प.प्रा.शा.ढाकेफळ 557 490 1047
230 केज आदर्श प्र.शा.केज 416 357 773
231 केज आदर्श प्र.शा.केज 308 262 570
232 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज 393 387 780
233 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज 610 580 1190
234 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज

754 598 1352
235 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज

615 532 1147
236 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज

631 551 1182
237 केज ग्रामपंचायत कार्यालय सभागृह केज 529 542 1071
238 केज पंचायत समिती अधिक्षक कार्यालय केज 578 544 1122
239 केज प.स.कार्यालय शेतकरी सभागृह केज 564 535 1099
240 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज 653 556 1209
241 केज पचायंत समिती सभागृह केज 462 446 908
242 केज बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय केज 555 491 1046
243 केज बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय केज 539 535 1074
244 केज गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय केज  785 703 1488
245 केज गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय केज  649 562 1211
246 टाकळी जि.प.प्रा.शा.टाकळी 581 476 1057
247 टाकळी जि.प.प्रा.शा.टाकळी

538 474 1012
248 डोणगांव जि.प.प्रा.शा.डोणगांव 308 294 602
249 शिरपुरा जि.प.प्रा.शा.शिरपुरा 289 253 542
250 आरणगांव जि.प.प्रा.शा.आरणगांव 406 375 781
251 माळेवाडी जि.प.प्रा.शा.माळेवाडी 399 338 737
252 गदळेवाडी जि.प.प्रा.शा.गदळेवाडी 224 176 400
253 नाव्‍होली जि.प.प्रा.शा.नाव्‍होली 396 300 696
254 नाव्‍होली जि.प.प्रा.शा.नाव्‍होली 368 329 697
255 काळेगांव घाट जि.प.प्रा.शा.काळेगांव घाट 448 385 833
256 काळेगांव घाट जि.प.प्रा.शा.काळेगांव घाट

407 369 776
257 ह.पिंपरी जि.प.प्रा.शा.ह.पिंपरी 521 460 981
258 केवड जि.प.प्रा.शा.केवड 395 356 751
259 बोबडेवाडी जि.प.प्रा.शा.बोबडेवाडी 355 322 677
260 सोनिजवळा जि.प.प्रा.शा.सोनिजवळा 433 395 828
261 सोनिजवळा जि.प.प्रा.शा.सोनिजवळा 409 362 771
262 सारणी (आ) जि.प.प्रा.शा.सारणी (आ) 462 424 886
263 सारणी(आ) जि.प.प्रा.शा.सारणी (आ)

476 420 896
264 लाडेगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेगांव 461 361 822
265 लाडेगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेगांव

413 360 773
266 दिपेवडगांव जि.प.प्रा.शा.दिपेवडगांव 422 381 803
267 लोंखडीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.लोखंडीसावरगांव 605 502 1107
268 लोंखडीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.लोखंडीसावरगांव

582 503 1085
269 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.वरपगांव 573 524 1097
270 कोळकानडी जि.प.प्रा.शा.कोळ कानडी 499 447 946
271 डिघोळअंबा जि.प.प्रा.शा.डिघोळअंबा 431 369 800
272 डिघोळअंबा जि.प.प्रा.शा.डिघोळअंबा

436 383 819
273 पळसखेडा जि.प.प्रा.शा.पळसखेडा 406 388 794
274 जवळबन जि.प.प्रा.शा.जवळबन 554 477 1031
275 जवळबन जि.प.प्रा.शा.जवळबन 545 454 999
276 आनदगांव (सा) जि.प.प्रा.शा.आनंदगांव (सा) 387 350 737
277 आनंदगांव (सा) जि.प.प्रा.शा.आनंदगांव (सा) 428 375 803
278 शेलगांवगांजी जि.प.प्रा.शा.शेलगांव गांजी 409 360 769
279 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव 435 363 798
280 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव

406 389 795
281 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव

416 399 815
282 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी 598 530 1128
283 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी

462 437 899
284 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी

563 558 1121
285 सारुकवाडी जि.प.प्रा.शा.सारुकवाडी 258 219 477
286 कापरेवाडी जि.प.प्रा.शा.कापरेवाडी 162 141 303
287 दैठणा जि.प.प्रा.शा.दैठणा 361 301 662
288 राजेगांव जि.प.प्रा.शा.राजेगांव 407 355 762
289 शिरुरघाट जि.प.प्रा.शा.शिरुरघाट 573 459 1032
290 शिंरुरघाट जि.प.प्रा.शा.शिरुरघाट

637 498 1135
291 नांदुरघाट ग्रा.पं.कार्यालय नांदुरघाट 436 453 889
292 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट 538 545 1083
293 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

472 450 922
294 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

615 544 1159
295 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

468 438 906
296 पिट्टीघाट ग्रामपंचायत कार्यालय पिट्टीघाट 293 262 555
297 बोरगांव(बु.) जि.प.प्रा.शा.बोरगांव(बु.) 414 358 772
298 बोरगांव(बु.) जि.प.प्रा.शा.बोरगांव(बु.)

430 364 794
299 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.रामवाडी 390 333 723
300 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.वरपगांव 386 328 714
301 डोका जि.प.प्रा.शा.डोका 291 248 539
302 हादगांव जि.प.प्रा.शा.हादगांव 429 336 765
303 सातेफळ जि.प.प्रा.शा.सातेफळ 552 477 1029
304 गोटेगांव जि.प.प्रा.शा.गोटेगांव 425 383 808
305 मोटेगांव जि.प.प्रा.शा.मोटेगांव 157 125 282
306 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव 656 575 1231
307 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव

504 478 982
308 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव

502 440 942
309 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव

     
310 पाथरा जि.प.प्रा.शा.पाथरा 177 161 338
311 पैठण जि.प.प्रा.शा.पैठण 372 329 701
312 पैठण जि.प.प्रा.शा.पैठण 415 368 783
313 सावळेश्‍वर जि.प.प्रा.शा.सावळेश्‍वर 533 491 1024
314 बोरीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.बोरीसावरगांव 572 529 1101
315 औरंगपुर जि.प.प्रा.शा.औरंगपुर  276 244 520
316 कानडी बदन जि.प.प्रा.शा.कानडी बदन  634 558 1192
317 हिवरा(खु) जि.प.प्रा.शा.हिवरा(खु) 340 278 618
318 माकेगांव जि.प.प्रा.शा.माकेगांव 496 463 956
319 कुंभेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंभेफळ 405 344 749
320 कुंभेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंभेफळ

670 589 1259
321 नांदडी जि.प.प्रा.शा.नांदडी 365 342 707
322 कौडगांव जि.प.प्रा.शा.कौडगांव 545 479 1024
323 आवसगांव जि.प.प्रा.शा.आवसगांव 559 518 1077
324 वाकडी जि.प.प्रा.शा.वाकडी 114 86 200
325 सुकळी जि.प.प्रा.शा.सुकळी 254 235 489
326 माळेगांव जि.प.प्रा.शा.माळेगांव 372 306 678
327 माळेगांव जि.प.प्रा.शा.माळेगांव 354 303 657
328 मांगवडगांव जि.प.प्रा.शा.मांगवडगांव 379 335 714
329 मांगवडगांव जि.प.प्रा.शा.मांगवडगांव

376 330 706
330 बोपला जि.प.प्रा.शा.बोपला 278 230 508
331 लाखा जि.प.प्रा.शा.लाखा 441 346 787
332 सुर्डी जि.प.प्रा.शा.सुर्डी 336 300 636
333 सुर्डी जि.प.प्रा.शा.सुर्डी

338 317 655
334 सोनेसांगवी जि.प.प्रा.शा.सोनेसांगवी 474 395 869
335 सोनेसांगवी

जि.प.प्रा.शा.सोनेसांगवी

141 124 265
336 सादोळा जि.प.प्रा.शा.

सादोळा

386 357 743
337 धनेगांव जि.प.प्रा.शा.धनेगांव 418 360 778
338 धनेगांव जि.प.प्रा.शा.धनेगांव 219 203 422
339 आनेगांव जि.प.प्रा.शा.आनेगांव 451 398 849
340 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा 594 539 1133
341 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा 659 583 1242
342 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा 667 578 1245
343 सोमनाथबोरगांव जि.प.प्रा.शा.सोमनाथ बोरगांव 563 485 1048
344 ममदापुर(पाटोदा) जि.प.प्रा.शा.

ममदापुर(पाटोदा)

609 559 1168
345 पाटोदाममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

581 519 1100
346 पाटोदा ममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

424 358 782
347 पाटोदा ममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

444 394 1099
348 पाटोदा ममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

     
349 धानोरा(खु) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(खु) 565 534 1099
350 आपेगांव जि.प.प्रा.शा.आपेगांव 548 494 1042
351 आपेगांव जि.प.प्रा.शा.आपेगांव 452 398 850
352 इस्‍थळ जि.प.प्रा.शा.इस्‍थळ 453 441 894
353 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव 333 287 620
354 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव

310 300 610
355 सौदाना जि.प.प्रा.शा.सौदांना 449 421 870
356 भालगांव जि.प.प्रा.शा.भालगांव 448 374 822
357 बावची जि.प.प्रा.शा.बावची 234 220 454
358 कोपरा जि.प.प्रा.शा.कोपरा 292 239 531
359 अंजनपुर सांस्‍कृतिक सभाग्रह.अंजनपुर 413 371 784
360 देवळा जि.प.प्रा.शा.देवळा 274 238 512
361 देवळा जि.प.प्रा.शा.देवळा

670 585 1255
362 तटबोरगांव जि.प.प्रा.शा.तटबोरगांव 402 408 810