39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 232 -केज(अ.जा.) विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

     

1

2

3

     

1

आंनदवाडी

जि.प.प्रा.शा.आंनदवाडी

     

2

भडारवाडी

जि.प.प्रा.शा.भंडारवाडी

     

3

कारेगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.कारेगव्‍हाण

     

4

कारेगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.कारेगव्‍हाण

     

5

गौरवाडी

जि.प.प्रा.शा.गौरवाडी

     

6

कोरडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोरडेवाडी      

7

कोरडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोरडेवाडी

     

8

मांडवखेल

जि.प.प्रा.शा.मांडवखेल

     

9

कळसंबर (वड)

जि.प.प्रा.शा.कळसंबर

     

10

वडगांव (क)

जि.प.प्रा.शा. वडगांव(क)

     

11

सानपवाडीसोनपेठवाडी

जि.प.प्रा.शा. सानपवाडी

     

12

पिराचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिराचीवाडी

     

13

बुरंडवाडी

जि.प.प्रा.शा.बुरंडवाडी

     

14

घाटेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घाटेवाडी

     

15

बेगंळवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेगंळवाडी

     

16

जैताळवाडी

जि.प.प्रा.शा.जैताळवाडी

     

17

निवडुंगवाडी

जि.प.प्रा.शा.निवडुंगवाडी

     

18

डोईफोडवाडी

जि.प.प्रा.शा.डोईफोडवाडी

     

19

लिंबाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.लिंबाचीवाडी

     

20

आंधळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.आंधळेवाडी

     

21

नामेवाडी

जि.प.प्रा.शा.नामेवाडी

     

22

तुकुचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.तुकुचीवाडी

     

23

जिवाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिवाचीवाडी

     

24

जिवाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिवाचीवाडी

     

25

काशिदवाडी

जि.प.प्रा.शा.काशिदवाडी

     

26

नागझरी

जि.प.प्रा.शा.नागझरी

     

27

गप्‍पेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गप्‍पेवाडी

     

28

दहिफळ(वडमाऊली)

जि.प.प्रा.शा.

दहिफळ(वडमाऊली)

     

29

दहिफळ(वडमाऊली)

जि.प.प्रा.शा.

दहिफळ(वडमाऊली)

     

30

तांदळयाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.तांदळयाचीवाडी

     

31

येळंबघाट

    जि.प.प्रा.शा.येळंबघाट

     

32

येळंबघाट

 

जि.प.प्रा.शा.येळंबघाट

     

33

येळंबघाट

जि.प.प्रा.शा. येळंबघाट

     

34

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

35

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

36

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

37

नेकनुरसांवतवाडी

समाजमंदीरमोरेयांच्‍याघराजवळ

     

38

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

39

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

40

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर 

     

41

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

42

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

43

नेकनुर

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

44

नेकनुर नन्‍वरेवस्‍ती,वैतागवाडी

जि.प.प्रा.शा.नेकनुर

     

45

पांढ-याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.पांढ-याचीवाडी

     

46

खेर्डेवाडी ,धावजेचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.खेर्डेवाडी,धावजेचीवाडी

     

47

खेर्डेवाडी धावजेचीवाडी 

जि.प.प्रा.शा.खेर्डेवाडी धावजेचीवाडी

     

48

देवगांव

जि.प.प्रा.शा.देवगांव

     

49

देवगांव

जि.प.प्रा.शा.देवगांव

     

50

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

     

51

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

     

52

विडा

जि.प.प्रा.शा.विडा

     

53

शिंदी

जि.प.प्रा.शा.शिंदी

     

54

शिंदी

जि.प.प्रा.शा.शिंदी

     

55

मस्‍साजोग

जि.प.प्रा.शा.मस्‍साजोग

     

56

मस्‍साजोग

जि.प.प्रा.शा.मस्‍साजोग

     

57

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

     

58

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

     

59

येवता

जि.प.प्रा.शा.येवता

     

60

तरनळी

जि.प.प्रा.शा.तरनळी

     

61

काळुचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.काळुचीवाडी

     

62

कोल्‍हेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोल्‍हेवाडी

     

63

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

     

64

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

     

65

लव्‍हुरी

जि.प.प्रा.शा.लव्‍हुरी

     

66

पिंपळगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगव्‍हाण

     

67

सासुरा

जि.प.प्रा.शा.सासुरा

     

68

जोला

जि.प.प्रा.शा.जोला

     

69

चाकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.चाकरवाडी

     

70

अंबीलवडगांव बाळापुर

जि.प.प्रा.शा.

अंबीलवडगांव बाळापुर

     

71

बाळापुर

जि.प.प्रा.शा.बाळापुर

     

72

अंधापुरीघाट

जि.प.प्रा.शा.अंधापुरी घाट

     

73

कुंभारी

जि.प.प्रा.शा.कुंभारी

     

74

बंदेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बंदेवाडी

     

75

नारेवाडी

जि.प.प्रा.शा.नारेवाडी

     

76

मुंडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मुंडेवाडी

     

77

सारुळ

जि.प.प्रा.शा.सारुळ

     

78

सारणी(सा.)

जि.प.प्रा.शा.सारणी(सा.)

     

79

सागंवी(सा.)

जि.प.प्रा.शा.सारणी(सा.)

     

80

कोठी

जि.प.प्रा.शा.कोठी

     

81

साबला

जि.प.प्रा.शा.साबला

     

82

धर्माळा

जि.प.प्रा.शा.धर्माळा

     

83

कासारी

जि.प.प्रा.शा.कासारी

     

84

उंदरी

जि.प.प्रा.शा.उंदरी

     

85

उंदरी

जि.प.प्रा.शा.उंदरी

     

86

सोनवळा

जि.प.प्रा.शा.सोनवळा

     

87

सोनवळा

जि.प.प्रा.शा.सोनवळा

     

88

चिंचखडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचखडी

     

89

चिंचखडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचखडी

     

90

मांडवा पठाण

जि.प.प्रा.शा.मांडवा पठाण

     

91

मांडवा पठाण

जि.प.प्रा.शा.मांडवा पठाण

     

92

राक्षसवाडी

जि.प.प्रा.शा.राक्षसवाडी

     

93

ममदापुर(परळी)

जि.प.प्रा.शा.ममदापुर(परळी)

     

94

येल्‍डा

जि.प.प्रा.शा.येल्‍डा

     

95

येल्‍डा

जि.प.प्रा.शा.येल्‍डा

     

96

भावठाणा

जि.प.प्रा.शा.भावठाणा

     

97

केकाणवाडी

जि.प.प्रा.शा.केकाणवाडी

     

98

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

     

99

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

     

100

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

     

101

आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

     

102

 आडस

जि.प.प्रा.शा.आडस

     

103

मानेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मानेवाडी

     

104

कळमअंबा

जि.प.प्रा.शा.कळमअंबा

     

  105

कळमअंबा

जि.प.प्रा.शा.कळमअंबा

     

106

मुलेगांव

जि.प.प्रा.शा.मुलेगांव

     

107

केंद्रेवाडी

जि.प.प्रा.शा.केंद्रेवाडी

     

108

धावाडी

जि.प.प्रा.शा.धावाडी

     

109

कुरणवाडी

जि.प.प्रा.शा. कुरणवाडी

     

110

काळवटी तांडा

जि.प.प्रा.शा. काळवटी तांडा

     

111

साकुड

जि.प.प्रा.शा. साकुड

     

112

मुल्‍तानतांडा

जि.प.प्रा.शा. मुल्‍तान तांडा

     

113

मुल्‍तान तांडा

जि.प.प्रा.शा. मुल्‍तान तांडा

     

114

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

     

115

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

     

116

अंबाजोगाई

एस.आर.टी.आर.मिडीकल कॉलेज अंबाजोगाई

     

117

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता बीड,पाठबंधारे विभाग, अंबाजोगाई

     

118

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता बीड,पाठबंधारे विभाग, अंबाजोगाई

     

119

अंबाजोगाई

उपविभागीय अभियंता जि.प.बा.तांत्रीक विभाग अंबाजोगाई

     

120

अंबाजोगाई

उपविभागीय अभियंता जि.प.बा.तांत्रीक विभाग अंबाजोगाई

     

121

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी मुलींची शाळा अंबाजोगाई

     

122

अंबाजोगाई

डॉ.भालचंद्र उच्‍च मा.शा.रविवार पेठ अंबाजोगाई

     

123

अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर रविवार पेठ अंबाजोगाई

     

124

अंबाजोगाई

जुनी पोलिस चौकी रविवार पेठ,अंबाजोगाई

     

125

अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर आन्‍नाभाऊ साठे नगर अंबाजोगाई

     

126

    अंबाजोगाई

न.प.समाज मंदीर आन्‍नाभाऊ साठे नगर अंबाजोगाई

     

127

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

     

128

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

     

129

अंबाजोगाई

कला व वाणिज्‍य महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई

     

130

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी प्राथमिक शांळा प्रशांतनगर अंबाजोगाई

     

131

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी प्राथमिक शांळा प्रशांतनगर अंबाजोगाई

     

132

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

     

133

    अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

     

134

अंबाजोगाई

अप्‍पर जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अंबाजागाई

     

135

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

     

136

अंबाजोगाई

कार्यकारी अभियंता सा.भा.विभाग अंबाजोगाई

     

137

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा.अंबाजोगाई

     

138

अंबाजोगाई

मुकूंदराजविद्यालयअंबाजोगाई

     

139

अंबाजोगाई

मुकूंदराजविद्यालयअंबाजोगाई

     

140

अंबाजोगाई

कृषी विद्यालय,अंबाजोगाई

     

141

अंबाजोगाई

नगर परिषद समाज मंदिर मिलिंद नगर,अंबाजोगाई

     

142

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा गांधीनगर ,अंबाजोगाई

     

143

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा गांधीनगर ,अंबाजोगाई

     

144

अंबाजोगाई

जि.प.मा.शा.अंबाजोगाई

     

145

अंबाजोगाई

मुकबधिर विद्यालय गुरुवार पेठ,अंबाजोगाई

     

146

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा..कन्‍या शाळा,अंबाजोगाई

     

147

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा..कन्‍या शाळा,अंबाजोगाई

     

148

अंबाजोगाई

मिलिया उच्‍च मा.हायस्‍कुल बारभाई गल्‍ली,अंबाजोगाई

     

149

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा.छल्‍ला अंबाजोगाई

     

150

अंबाजोगाई

खोलेश्‍वर महाविंदयालय ,अंबाजोगाई

     

151

अंबाजोगाई

श्री.योगेश्‍वरी प्राथमिक शाळा. अंबाजोगाई

     

152

अंबाजोगाई

श्री. योगेश्‍वरी प्राथमिक शाळा.छ अंबाजोगाई

     

153

अंबाजोगाई

वेणुताई चव्‍हाण विद्यालय अंबाजोगाई

     

154

अंबाजोगाई

पंचायतसमितीकार्यालयअंबाजोगाई

     

155

अंबाजोगाई

योगेश्‍वरी नुतन प्राथमिक शाळा प्रशांत नगर अंबाजोगाई

     

156

अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मिंटीग हॉल अंबाजोगाई

     

157

अंबाजोगाई

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय  अंबाजोगाई

     

158

अंबाजोगाई

जि.प.प्रा.शा.गुरुवार पेठ,अंबाजोगाई

     

159

अंबाजोगाई

वेणुताई चव्‍हाण विद्यालय अंबाजोगाई

     

160

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर मा.विद्यालय अंबाजोगाई

     

161

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर मा.विद्यालय अंबाजोगाई

     

162

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा छल्‍ला.विद्यालय अंबाजोगाई

     

163

अंबाजोगाई

श्री.खोलेश्‍वर प्राथमिक शाळा छल्‍ला.विद्यालय अंबाजोगाई

     

164

राजेवाडी

जि.प.प्रा.शा.राजेवाडी

     

  165

केकतसारणी

जि.प.प्रा.शा.केकतसारणी

     

  166

केकतसारणी

जि.प.प्रा.शा.केकतसारणी

     
167 जानेगांव

जि.प.प्रा.शा.जानेगांव

     
168 तांबवा

जि.प.प्रा.शा.तांबवा

     
169 तांबवा

जि.प.प्रा.शा.तांबवा

     
170 कानडीमाळी

जि.प.प्रा.शा.कानडीमाळी

     
171 कानडीमाळी

जि.प.प्रा.शा.कानडीमाळी

     
172

उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

     
173 उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

     
174 सावंतवाडी

जि.प.प्रा.शा.सावंतवाडी

     
175 कोरेगांव

जि.प.प्रा.शा.कोरेगांव

     
176 एकुरका

जि.प.प्रा.शा.एकुरका

     
177 धोतरा जि.प.प्रा.शा.धोतरा      
178 ढाकणवाडी जि.प.प्रा.शा.ढाकणवाडी      
179 वाघेबाभुळगांव जि.प.प्रा.शा.वाघेबाभुळगांव      
180 वाघेबाभुळगांव जि.प.प्रा.शा.वाघेबाभुळगांव

     
181 पोथरा जि.प.प्रा.शा.पोथरा      
182 सात्रा जि.प.प्रा.शा.सात्रा      
183 सावरगांव घाट जि.प.प्रा.शा.सावरगांव घाट      
184 मुर्शदपुर घाट जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर (घाट)      
185 दरडवाडी जि.प.प्रा.शा.दरडवाडी      
186 बानेगांव जि.प.प्रा.शा.बानेगांव      
187 बानेगांव जि.प.प्रा.शा.बानेगांव      
188 रामेश्‍वरवाडी जि.प.प्रा.शा.रामेश्‍वरवाडी      
189 पवारवाडी जि.प.प्रा.शा.पवारवाडी      
190 केळगांव जि.प.प्रा.शा.केळगांव      
191 बेलगांव जि.प.प्रा.शा.बेलगांव      
192 जाधवजवळा जि.प.प्रा.शा.जाधव जवळा      
193 कदमवाडी जि.प.प्रा.शा.कदमवाडी      
194 पिसेगांव जि.प.प्रा.शा.पिसेगांव      
195 पिसेगांव जि.प.प्रा.शा.पिसेगांव      
196 कुंबेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंबेफळ      
197 कुंबेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंबेफळ      
198 बनकंरजा जि.प.प्रा.शा.बनकंरजा      
199 बनकंरजा जि.प.प्रा.शा.बनकंरजा

     
200 चंदनसावरगांव जि.प.प्रा.शा.चंदनसावरगांव      
201 चंदनसावरगांव जि.प.प्रा.शा.चंदनसावरगांव      
202 लाडेवडगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेवडगांव      
203 लाडेवडगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेवडगांव      
204 उमराई जि.प.प्रा.शा.उमराई      
205 सनगांव जि.प.प्रा.शा.सनगांव      
206 सनगांव जि.प.प्रा.शा.सनगांव

     
207 चनई जि.प.प्रा.शा.चनई      

208

चनई जि.प.प्रा.शा.चनई      
209 चनई जि.प.प्रा.शा.चनई      
210 डोगरपिंपळा जि.प.प्रा.शा.डोगरपिंपळा      
211 डोगर पिंपळा जि.प.प्रा.शा.डोगरपिंपळा

     
212 शेपेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेपेवाडी      
213 शेपेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेपेवाडी      
214 दस्‍तगीरवाडी जि.प.प्रा.शा.दस्‍तगीरवाडी      
215 मगरवाडी जि.प.प्रा.शा.मगरवाडी      
216 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी      
217 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी      
218 मोरेवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी      
219 चतुरवाडी जि.प.प्रा.शा.चतुरवाडी      
220 जागाईवाडी जि.प.प्रा.शा.जोगाईवाडी      
221 श्रीपतरायचीवाडी जि.प.प्रा.शा.श्रीपतरायचीवाडी      
222 कोद्री जि.प.प्रा.शा.कोद्री      
223 होळ आंगनवाडी इमारत होळ      
224 होळ जि.प.प्रा.शा.होळ      
225 होळ

जि.प.प्रा.शा.होळ

     
226 होळ जि.प.प्रा.शा.होळ      
227 भाटुंबा जि.प.प्रा.शा.भांटुबा      
228 ढाकेफळ जि.प.प्रा.शा.ढाकेफळ      
229 केज आदर्श प्र.शा.केज      
230 केज आदर्श प्र.शा.केज      
231 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज      
232 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज      
233 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज

     
234 केज जि.प.मा.शा सभागृह केज

     
235 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज

     
236 केज ग्रामपंचायत कार्यालय सभागृह केज      
237 केज पंचायत समिती अधिक्षक कार्यालय केज      
238 केज प.स.कार्यालय शेतकरी सभागृह केज      
239 केज स्‍वामी विवेकानंद विद्यालय ,केज      
240 केज पचायंत समिती सभागृह केज      
241 केज बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय केज      
242 केज बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय केज      
243 केज गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय केज       
244 केज गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय केज       
245 टाकळी जि.प.प्रा.शा.टाकळी      
246 टाकळी जि.प.प्रा.शा.टाकळी

     
247 डोणगांव जि.प.प्रा.शा.डोणगांव      
248 शिरपुरा जि.प.प्रा.शा.शिरपुरा      
249 आरणगांव जि.प.प्रा.शा.आरणगांव      
250 माळेवाडी जि.प.प्रा.शा.माळेवाडी      
251 गदळेवाडी जि.प.प्रा.शा.गदळेवाडी      
252 नाव्‍होली जि.प.प्रा.शा.नाव्‍होली      
253 नाव्‍होली जि.प.प्रा.शा.नाव्‍होली      
254 काळेगांव घाट जि.प.प्रा.शा.काळेगांव घाट      
255 काळेगांव घाट जि.प.प्रा.शा.काळेगांव घाट

     
256 ह.पिंपरी जि.प.प्रा.शा.ह.पिंपरी      
257 केवड जि.प.प्रा.शा.केवड      
258 बोबडेवाडी जि.प.प्रा.शा.बोबडेवाडी      
259 सोनिजवळा जि.प.प्रा.शा.सोनिजवळा      
260 सोनिजवळा जि.प.प्रा.शा.सोनिजवळा      
261 सारणी (आ) जि.प.प्रा.शा.सारणी (आ)      
262 सारणी(आ) जि.प.प्रा.शा.सारणी (आ)

     
263 लाडेगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेगांव      
264 लाडेगांव जि.प.प्रा.शा.लाडेगांव

     
265 दिपेवडगांव जि.प.प्रा.शा.दिपेवडगांव      
266 लोंखडीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.लोखंडीसावरगांव      
267 लोंखडीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.लोखंडीसावरगांव

     
268 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.वरपगांव      
269 कोळकानडी जि.प.प्रा.शा.कोळ कानडी      
270 डिघोळअंबा जि.प.प्रा.शा.डिघोळअंबा      
271 डिघोळअंबा जि.प.प्रा.शा.डिघोळअंबा

     
272 पळसखेडा जि.प.प्रा.शा.पळसखेडा      
273 जवळबन जि.प.प्रा.शा.जवळबन      
274 जवळबन जि.प.प्रा.शा.जवळबन      
275 आनदगांव (सा) जि.प.प्रा.शा.आनंदगांव (सा)      
276 आनंदगांव (सा) जि.प.प्रा.शा.आनंदगांव (सा)      
277 शेलगांवगांजी जि.प.प्रा.शा.शेलगांव गांजी      
278 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव      
279 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव

     
280 साळेगांव जि.प.प्रा.शा.साळेगांव

     
281 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी      
282 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी

     
283 चिंचोलीमाळी जि.प.प्रा.शा.चिंचोलीमाळी

     
284 सारुकवाडी जि.प.प्रा.शा.सारुकवाडी      
285 कापरेवाडी जि.प.प्रा.शा.कापरेवाडी      
286 दैठणा जि.प.प्रा.शा.दैठणा      
287 राजेगांव जि.प.प्रा.शा.राजेगांव      
288 शिरुरघाट जि.प.प्रा.शा.शिरुरघाट      
289 शिंरुरघाट जि.प.प्रा.शा.शिरुरघाट

     
290 नांदुरघाट ग्रा.पं.कार्यालय नांदुरघाट      
291 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट      
292 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

     
293 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

     
294 नांदुरघाट जि.प.प्रा.शा.नांदुरघाट

     
295 पिट्टीघाट ग्रामपंचायत कार्यालय पिट्टीघाट      
296 बोरगांव(बु.) जि.प.प्रा.शा.बोरगांव(बु.)      
297 बोरगांव(बु.) जि.प.प्रा.शा.बोरगांव(बु.)

     
298 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.रामवाडी      
299 वरपगांव जि.प.प्रा.शा.वरपगांव      
300 डोका जि.प.प्रा.शा.डोका      
301 हादगांव जि.प.प्रा.शा.हादगांव      
302 सातेफळ जि.प.प्रा.शा.सातेफळ      
303 गोटेगांव जि.प.प्रा.शा.गोटेगांव      
304 मोटेगांव जि.प.प्रा.शा.मोटेगांव      
305 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव      
306 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव

     
307 युसूफवडगांव जि.प.प्रा.शा.युसूफवडगांव

     
308 पाथरा जि.प.प्रा.शा.पाथरा      
309 पैठण जि.प.प्रा.शा.पैठण      
310 पैठण जि.प.प्रा.शा.पैठण      
311 सावळेश्‍वर जि.प.प्रा.शा.सावळेश्‍वर      
312 बोरीसावरगांव जि.प.प्रा.शा.बोरीसावरगांव      
313 औरंगपुर जि.प.प्रा.शा.औरंगपुर       
314 कानडी बदन जि.प.प्रा.शा.कानडी बदन       
315 हिवरा(खु) जि.प.प्रा.शा.हिवरा(खु)      
316 माकेगांव जि.प.प्रा.शा.माकेगांव      
317 कुंभेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंभेफळ      
318 कुंभेफळ जि.प.प्रा.शा.कुंभेफळ

     
319 नांदडी जि.प.प्रा.शा.नांदडी      
320 कौडगांव जि.प.प्रा.शा.कौडगांव      
321 आवसगांव जि.प.प्रा.शा.आवसगांव      
322 वाकडी जि.प.प्रा.शा.वाकडी      
323 सुकळी जि.प.प्रा.शा.सुकळी      
324 माळेगांव जि.प.प्रा.शा.माळेगांव      
325 माळेगांव जि.प.प्रा.शा.माळेगांव      
326 मांगवडगांव जि.प.प्रा.शा.मांगवडगांव      
327 मांगवडगांव जि.प.प्रा.शा.मांगवडगांव

     
328 बोपला जि.प.प्रा.शा.बोपला      
329 लाखा जि.प.प्रा.शा.लाखा      
330 सुर्डी जि.प.प्रा.शा.सुर्डी      
331 सुर्डी जि.प.प्रा.शा.सुर्डी

     
332 सोनेसांगवी जि.प.प्रा.शा.सोनेसांगवी      
333 सोनेसांगवी

जि.प.प्रा.शा.सोनेसांगवी

     
334 सादोळा जि.प.प्रा.शा.

सादोळा

     
335 धनेगांव जि.प.प्रा.शा.धनेगांव      
336 धनेगांव जि.प.प्रा.शा.धनेगांव      
337 आनेगांव जि.प.प्रा.शा.आनेगांव      
338 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा      
339 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा      
340 बनसारोळा जि.प.प्रा.शा.बनसारोळा      
341 सोमनाथबोरगांव जि.प.प्रा.शा.सोमनाथ बोरगांव      
342 ममदापुर(पाटोदा) जि.प.प्रा.शा.

ममदापुर(पाटोदा)

     
343 पाटोदाममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

     
344 पाटोदा ममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

     
345 पाटोदा ममदापुर जि.प.प्रा.शा.

पाटोदा ममदापुर

     
346 धानोरा(खु) जि.प.प्रा.शा.धानोरा(खु)      
347 आपेगांव जि.प.प्रा.शा.आपेगांव      
348 आपेगांव जि.प.प्रा.शा.आपेगांव      
349 इस्‍थळ जि.प.प्रा.शा.इस्‍थळ      
350 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव      
351 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव

     
352 सौदाना जि.प.प्रा.शा.सौदांना      
353 भालगांव जि.प.प्रा.शा.भालगांव      
354 बावची जि.प.प्रा.शा.बावची      
355 कोपरा जि.प.प्रा.शा.कोपरा      
356 अंजनपुर सांस्‍कृतिक सभाग्रह.अंजनपुर      
357 देवळा जि.प.प्रा.शा.देवळा      
358 देवळा जि.प.प्रा.शा.देवळा

     
359 तटबोरगांव जि.प.प्रा.शा.तटबोरगांव