39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 231 -आष्‍टी विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव (खोली क्रं व दिशासह)

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

मराठवाडी

जि.प.प्रा.शा.मराठवाडी

240

210

450

2

हरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.हरेवाडी

210

161

371

3

पिंपळागांव घाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव घाट

337

307

644

4

केळ

जि.प.प्रा.शा.केळ

363

284

647

5

देऊळगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.

देऊळगांव घाट

424

369

793

6

देऊळगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.

देऊळगांव घाट

377

301

678

7

चिंचेवाडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचेवाडी

236

202

438

8

बांदखेल

जि.प.प्रा.शा.बांदखेल

411

369

780

9

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा.दौलावडगांव

468

388

856

10

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा. दौलावडगांव

414

363

777

11

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा. दौलावडगांव

395

360

755

12

आंबेवाडी

जि.प.प्रा.शा. आंबेवाडी

167

147

314

13

कारखेल,खुर्द

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु कारखेलखुर्द  

522

441

963

14

सालेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.सालेवडगांव

588

468

1056

15

उंदरखेल

जि.प.प्रा.शा.उंदरखेल

236

203

439

16

आंभोरा

जि.प.प्रा.शा.आंभोरा

613

519

1132

17

लमानतांडा वाघळुज

जि.प.प्रा.शा. लमानतांडा वाघळुज

237

188

425

18

वाघळुज

जि.प.प्रा.शा.वाघळुज

516

500

1016

19

नांदूर

जि.प.प्रा.शा.नांदुर

381

334

715

20

नांदूर

जि.प.प्रा.शा.नांदूर

383

309

692

21

धनगरवाडी पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.धनगरवाडी पिंपळा

222

170

392

22

लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

522

439

961

23

लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

524

423

947

24

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

486

433

919

25

साकत

जि.प.प्रा.शा.साकत

387

370

757

26

खुंटेफळ ,वाठेफळ

जि.प.प्रा.शा.

खुंटेफळ ,वाठेफळ

262

233

495

27

कोयाळ

जि.प.प्रा.शा.कोयाळ

585

497

1085

28

पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.पिंपळा

513

454

967

29

पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.पिंपळा

517

403

920

30

काकडवाडी

जि.प.प्रा.शा.काकडवाडी

121

94

215

31

खरडगव्‍हाण

ग्रामपंचायत कार्याल खरडगव्‍हाण

222

179

401

32

सुबेवाडी

 

जि.प.प्रा.शा.सुबेवाडी

217

184

401

33

ठोंबळसांगवी

जि.प.प्रा.शा. ठोबळसांगवी

343

293

636

34

हातोळण

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.3 हातोळण

336

309

645

35

बोरोडी

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.2 बोरोडी

383

345

728

36

पारोडी

जि.प.प्रा.शा.पारोडी

450

388

838

37

निमगांव बोडखा

जि.प.प्रा.शा.निमगांव बोडखा

307

252

559

38

वाहीरा

जि.प.प्रा.शा.वाहीरा

702

547

1249

39

घोंघडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घोघडेवाडी

327

289

616

40

पिंपरीघुमरी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरीघुमरी

381

341

722

41

पिंपरीघुमरी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरीघुमरी

417

369

786

42

कानडी बु.

जि.प.प्रा.शा.कानुडी बु.

686

567

1253

43

रुईनालकोल

जि.प.प्रा.शा.रुईनालकोल

390

337

727

44

रुईनालकोल

जि.प.प्रा.शा.रुईनालकोल

440

404

844

45

आनंदवाडी(स)

जि.प.प्रा.शा.आनंदवाडी

222

199

421

46

सराटेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.सराटेवडगांव

426

370

796

47

टाकळी अमीया

जि.प.प्रा.शा.टाकळी आमीया

462

392

854

48

टाकळी आमीया

जि.प.प्रा.शा.टाकळी आमीया

499

420

919

49

कानडी खु.

जि.प.प्रा.शा.कानडी खु.

322

287

609

50

पिंपळगांवदाणी

जि.प.प्रा.शा.

पिंपळगांवदाणी

344

320

664

51

पुंडी

जि.प.प्रा.शा.पुंडी

522

462

984

52

शिरापुर

जि.प.प्रा.शा शिरापुर

675

580

1255

53

चिंचोली

जि.प.प्रा.शा चिंचोली

352

331

683

54

खुंटेफळ पुंडी

जि.प.प्रा.शा.खुंटेफळ पुंडी

443

388

831

55

सोलापूरवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोलापुरवाडी

349

299

648

56

कुंबेफळ

जि.प.प्रा.शा कुंबेफळ

275

271

546

57

बाळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बाळेवाडी

309

272

581

58

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

604

587

1191

59

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

569

468

1037

60

साबलखेड

जि.प.प्रा.शा.साबलखेड

359

317

676

61

साबलखेड

जि.प.प्रा.शा.साबलखेड

356

296

652

62

कुंभारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कुंभारवाडी

190

186

376

63

पिंपरखेड

जि.प.प्रा.शा.पिंपरखेड

416

378

794

64

हिवरा

जि.प.प्रा.शा.हिवरा

404

343

747

65

हिवरा

जि.प.प्रा.शा.हिवरा

359

329

688

66

भोजेवाडी

जि.प.प्रा.शा.भोजेवाडी

228

205

433

67

सुलेमानदेवळा

जि.प.प्रा.शा.सुलेमानदेवळा

605

558

1163

68

मसोबाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.मसोबाचीवाडी

331

266

597

69

गहुखेल

जि.प.प्रा.शा.गहुखेल

378

301

679

70

गहुखेल

जि.प.प्रा.शा.गहुखेल

336

268

604

71

तागडखेल

जि.प.प्रा.शा.तागडखेल

268

230

498

72

आरणविहीरा

जि.प.प्रा.शा.आरणविहीरा

470

375

845

73

शेडाळा

जि.प.प्रा.शा.शेडाळा

522

458

980

74

शेडगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.शेडगेवाडी

145

118

263

75

सावरगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव घाट

362

305

667

76

सावरगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव

385

329

714

77

गंगादेवी

जि.प.प्रा.शा.गंगादेवी

386

355

741

78

बेलतुरी

जि.प.प्रा.शा.बेलतुरी

320

274

594

79

देवळाली

जि.प.प्रा.शा.देवळाली

420

344

764

80

देवळाली

जि.प.प्रा.शा.देवळाली

420

344

764

81

खरकटवाडी

जि.प.प्रा.शा.खरकटवाडी

204

163

367

82

लोखंडवाडी

जि.प.प्रा.शा.लोखंडवाडी

189

146

335

83

पिंपरी घाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपरी घाट

485

415

900

84

घाटा पिंपरी

जि.प.प्रा.शा.घाटा पिंपरी

552

484

1036

85

कोकरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोकरेवाडी

171

136

307

86

महादेववाडी

जि.प.प्रा.शा.महादेव वाडी

235

208

443

87

दादेगांव

जि.प.प्रा.शा.दादेगांव

640

570

1210

88

दादेगांव

जि.प.प्रा.शा.दादेगांव

542

466

1008

89

गितेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गितेवाडी

166

138

304

90

डोंगरगण

जि.प.प्रा.शा.डोंगरगण

547

485

1032

91

डोंगरगण

जि.प.प्रा.शा.डोंगरगण

569

474

1043

92

कडा

जि.प.प्रा.शा.कडा

604

560

1164

93

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पुर्व बाजु दक्षीण इमारत कडा

556

527

1083

94

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पश्चिम बाजु उत्‍तर इमारत कडा 

570

552

1122

95

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पश्चिम बाजु  कडा 

591

527

1083

96

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,उत्‍तर बाजु  कडा 

292

533

1125

97

कडा

अंगणवाडी इमारत वेशी जवळ,कडा

651

559

1210

98

कडा

ग्रामपंचायत कार्यालय कडा

561

501

1062

99

शेरी बु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी बु.

463

423

886

100

शेरी बु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी बु.

360

308

668

101

खाकळवाडी

जि.प.प्रा.शा.खाकळवाडी

189

160

349

102

शेरी.खु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी खु.

504

425

929

103

वटणवाडी

जि.प.प्रा.शा.वटणवाडी

327

295

622

104

मांडवा

जि.प.प्रा.शा.मांडवा

   310

271

581

105

मांडवा

जि.प.प्रा.शा पुर्व बाजु

364

332

696

106

जळगांव सा.का,

जि.प.प्रा.शा.जळगांव सा.का.

395

354

749

107

जळगांव

जि.प.प्रा.शा.जळगांव

404

366

770

108

निमगांव चोभा,

जि.प.प्रा.शा.निमगांव चोभा.

400

350

750

109

निमगांव चोभा

जि.प.प्रा.शा. निमगांव चोभा

562

470

1032

110

केळसांगवी

जि.प.प्रा.शा. केळसांगवी

519

469

988

111

नांदा

जि.प.प्रा.शा. नांदा

268

234

438

112

धिरडी

जि.प.प्रा.शा. धिरडी

250

210

460

113

फत्‍तेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.फत्‍तेवडगांव

436

385

821

114

इमनगांव

जि.प.प्रा.शा.इमनगांव .

214

224

438

115

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ

447

426

873

116

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ .

457

395

852

117

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ

452

389

841

118

वाकी

जि.प.प्रा.शा.वाकी

370

328

698

119

     दैठणा

जि.प.प्रा.शा.दैठणा

340

280

620

120

हिंगणी

जि.प.प्रा.शा.हिंगणी

625

557

1182

121

चिखली

जि.प.प्रा.शा. चिखली

442

374

816

122

चिखली

जि.प.प्रा.शा. चिखली

459

383

842

123

हनुमंतगांव

जि.प.प्रा.शा.हनुमंतगांव

275

217

492

124

पिंपरी आष्‍टी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरी आष्‍टी

585

502

1087

125

कासारी

जि.प.प्रा.शा.कासारी

296

264

560

126

शिंदेवाडी

जि.प.प्रा.शा.शिंदेवाडी

269

222

491

127

राघापुर

जि.प.प्रा.शा.राघापुर

115

90

205

128

केरुळ

जि.प.प्रा.शा.केरुळ

562

489

1051

129

केरुळ

जि.प.प्रा.शा. केरुळ

460

381

841

130

मोरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी

183

173

356

131

शेलारवाडी

जि.प.प्रा.शा.शेलारवाडी

234

202

436

132

देविनिमगांव

जि.प.प्रा.शा.देविनिमगांव

594

542

1136

133

देविनिमगांव

ग्रामपंचायत कार्यालय देविनिमगांव

640

517

1157

134

लिंबोडी

जि.प.प्रा.शा.लिंबोडी

419

376

795

135

खिळद

जि.प.प्रा.शा.खिळद

370

322

692

136

खिळद

जि.प.प्रा.शा.खिळद

489

451

940

137

लाटेवाडी/महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.लाटेवाडी/महाजनवाडी

204

179

383

138

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

467

456

923

139

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

458

431

889

140

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

491

445

936

141

धामणगांव

अंगणवाडी इमारत,धामणगांव

508

416

924

142

हाकेवाडी

जि.प.प्रा.शा.हाकेवाडी

332

271

603

143

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

373

305

678

144

कारखेल बु.

जि.प.प्रा.शा.कारखेल बु.

502

437

939

145

पांगरा

जि.प.प्रा.शा.पांगरा

351

285

636

146

महिंदा

जि.प.प्रा.शा.महिंदा

624

503

1127

147

मोराळा

जि.प.प्रा.शा.मोराळा

290

276

566

148

वनवेवाडी

जि.प.प्रा.शा.वनवेवाडी

392

324

716

149

खडकवाडी

जि.प.प्रा.शा.खडकवाडी

307

260

567

150

नागतळा

जि.प.प्रा.शा.  नागतळा

537

454

991

151

पाटसरा

जि.प.प्रा.शा.पाटसरा

292

242

534

152

पाटसरा

जि.प.प्रा.शा.पाटसरा

386

359

745

153

सुरुडी

जि.प.प्रा.शा.सुरुडी

453

382

835

154

सुरुडी

जि.प.प्रा.शा. सुरुडी

407

382

789

155

धनगरवाडी ,डोईठाणा

जि.प.प्रा.शा.धनगरवाडी

220

198

418

156

खलाटवाडी

जि.प.प्रा.शा.खलाटवाडी

174

135

309

157

हातोला

जि.प.प्रा.शा.हातोला

439

339

778

158

हातोला

जि.प.प्रा.शा.हातोला

482

397

879

159

कापसी

जि.प.प्रा.शा.कापसी

406

367

773

160

डोईठाण

जि.प.प्रा.शा.डोईठाण

542

458

1000

161

सांगवी (पाटण)

जि.प.प्रा.शा. सांगवी (पाटण)

408

356

764

162

सांगवी (पाटण)

जि.प.प्रा.शा. सांगवी (पाटण)

345

314

659

163

पाटण,सांगवी

जि.प.प्रा.शा.दक्षिणबाजु पाटण,सांगवी 

231

198

429

164

कोहिणी

जि.प.प्रा.शा.कोहिणी

297

239

536

165

बावी

जि.प.प्रा.शा.बावी

381

317

698

166

बावी

जि.प.प्रा.शा.बावी

397

324

721

167

किन्‍ही

जि.प.प्रा.शा.किन्‍ही

412

390

802

168

किन्‍ही

ग्रामपंचायत कार्यालय किन्‍ही

503

414

917

169

बीडसांगवी

जि.प.प्रा.शा.बीड सांगवी

702

602

1304

170

बीडसांगवी

जि.प.प्रा.शा.बीडसांगवी

256

211

467

171

गनगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गनगेवाडी

373

331

704

172

बेलगांव

जि.प.प्रा.शा.बेलगांव

631

560

1191

173

देसुर

जि.प.प्रा.शा.देसुर

438

389

827

174

चिंचाळा

जि.प.प्रा.शा.चिंचाळा

298

256

554

175

शेकापुर

जि.प.प्रा.शा.शेकापुर

387

321

708

176

कासेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कासेवाडी

283

253

536

177

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हगांव

387

318

705

178

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हगांव

389

320

709

179

पांगुळगव्‍हण

जि.प.प्रा.शा.पांगुळगव्‍हण

450

405

855

180

भाळवणी

जि.प.प्रा.शा.भाळवणी

309

271

580

181

क-हेवाडी

जि.प.प्रा.शा.क-हेवाडी

496

380

876

182

क-हेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.क-हेवडगांव

517

411

928

183

हाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.हाजीपुर

278

212

490

184

करंजी

जि.प.प्रा.शा.करंजी

268

251

519

185

पांढरी

जि.प.प्रा.शा.पांढरी

305

283

588

186

पांढरी

जि.प.प्रा.शा.पांढरी

392

322

714

187

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

658

613

1271

188

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

567

495

1062

189

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

473

455

928

190

आष्‍टी

जि.प.प्रा शाळा दक्षिणबाजु आष्‍टी

537

516

1053

191

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

513

468

981

192

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

575

515

1090

193

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

585

517

1102

194

मुर्शदपुर

पंचायत समिती मिंटीग हॉल

494

470

964

195

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

645

539

1184

196

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

447

412

859

197

मंगरुळ

जि.प.प्रा.शा.मंगरुळ

482

396

878

198

खानापुर

जि.प.प्रा.शा.खानापुर

205

166

371

199

तवलवाडी

जि.प.प्रा.शा.तवलवाडी

421

360

781

200

टाकळसिंग

ग्रामपंचायत कार्यालय

467

412

879

201

टाकळसिंग

जि.प.मा.शा.टांकळसिंग

587

520

1107

202

सांगवी,आष्‍टी

जि.प.प्रा.शा.सांगवी,आष्‍टी

585

491

1076

203

खडकत

जि.प.प्रा.शा.खडकत

477

436

913

204

खडकत

जि.प.प्रा.शा.खडकत

503

461

964

205

बळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बळेवाडी

344

314

658

206

पारगांव जो,

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव (जो)

497

433

930

207

पारगांव (जो)

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव (जो)

516

474

990

208

वाळुंज

जि.प.प्रा.शा. वाळुंज

647

550

1197

209

देविगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.देविगव्‍हाण

145

122

267

210

सोलेवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोलेवाडी

301

261

562

211

जामगांव

जि.प.प्रा.शा.जामगांव

425

371

796

212

जामगांव

जि.प.प्रा.शा.जामगांव

452

405

857

213

आंधळेवाडी

जि.प.प्रा.शा. आंधळेवाडी

199

173

372

214

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.प्रा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

471

434

905

215

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.मा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

480

424

904

216

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.मा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

516

444

960

217

भातोडी

जि.प.प्रा.शा.भातोडी

219

187

406

218

चिंचपुर

जि.प.प्रा.शा.चिंचपुर

550

471

1021

219

पोखरी

जि.प.प्रा.शा.पोखरी

580

451

1031

220

मातकुळी

जि.प.प्रा.शा.मातकुळी

434

393

827

221

मातकुळी

जि.प.प्रा.शा.मातकुळी

369

319

688

222

मातावळी

जि.प.प्रा.शा. मातावळी

630

538

1168

223

वनवेवाडी

जि.प.प्रा.शा.वनवेवाडी

217

182

399

224

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

506

432

938

225

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

463

411

874

226

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

491

416

907

227

भुरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.भुरेवाडी

217

185

402

228

लांबरवाडी

जि.प.प्रा.शा. लांबरवाडी

273

262

535

229

मुगगांव

जि.प.प्रा.शा. मुगगांव

467

376

843

230

मुगगांव

जि.प.प्रा.शा. मुगगांव

395

370

765

231

अंतापुर

जि.प.प्रा.शा. अंतापुर

240

213

453

232

चिखली,नाथ

जि.प.प्रा.शा. चिखली,नाथ

635

533

1168

233

वाहली

जि.प.प्रा.शा.वाहली

390

339

729

234

निवडुंगा

जि.प.प्रा.शा.निवडुंगा

275

219

494

235

चिंचोली

जि.प.प्रा.शा.चिंचोली

367

324

691

236

डागाचीवाडी 

जि.प.प्रा.शा.डागाचीवाडी

314

273

587

237

कोतन

जि.प.प्रा.शा.कोतन

529

420

949

238

कोतन

जि.प.प्रा.शा.कोतन

397

338

735

239

पांढरवाडी

जि.प.प्रा.शा.पांढरवाडी

400

329

729

240

गांधनवाडी

जि.प.प्रा.शा.गांधनवाडी

491

427

918

241

अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

477

446

923

242

अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

415

381

796

243 अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

402 371 773
244 जरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जरेवाडी

560 463 1023
245 सावरगांव(घाट)  

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव(घाट)  

473 394 847
246 सावरगांव(घाट)  

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव(घाट)  

453 394 447
247 सुपा जि.प.प्रा.शा.सुपा 413 396 809
248 गंडाळवाडी

जि.प.प्रा.शा.गंडाळवाडी

222 190 412
249 कुसळंब

ग्रामपंचायत कार्यालय,कुसळंब

541 472 1013
250 कुसळंब

जि.प.प्रा.शा.कुसळंब

498 483 981
251 बेदरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेदरवाडी

170 127 297
252 गायकवाडी जि.प.प्रा.शा.गायकवाडी 437 331 768
253 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी 504 443 947
254 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी

495 401 896
255 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी

499 416 915
256 साबळेवाडी जि.प.प्रा.शा.साबळेवाडी  189 156 345
257 भडखेल जि.प.प्रा.शा.भडखेल 285 286 571
258 चाहुरवाडी जि.प.प्रा.शा.चाहुरवाडी 254 231 485
259 वडाळी जि.प.प्रा.शा.वडाळी 406 394 800
260 मदमापुरी जि.प.प्रा.शा.मदमापुरी 143 115 258
261 पिंपळनेर जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर 536 476 1012
262 पिंपळनेर जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर 611 523 1134
263 पिंपळनेर ग्रामपंचायत कार्यालय पिंपळनेर 650 544 1194
264 गोमळवाडा जि.प.प्रा.शा.गोमळवाडा 425 405 830
265 गोमळवाडा जि.प.प्रा.शा.गोमळवाडा 421 421 842
266 कोळवाडी जि.प.प्रा.शा.कोळवाडी 381 321 702
267 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी 457 414 871
268 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी 450 426 876
269 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी 442 417 859
270 शेरेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेरेवाडी 266 235 501
271 लोणी जि.प.प्रा.शा.लोणी 385 389 774
272

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी 309 311 620
273 बारगजवाडी जि.प.प्रा.शा.बारगजवाडी 473 384 857
274 बडेवाडी जि.प.प्रा.शा.बडेवाडी 393 348 741
275 जाटवड जि.प.प्रा.शा.जाटवड 291 220 511
276 मानुर जि.प.प्रा.शा.मानुर 534 501 1035
277 मानुर ग्रामपंचायत कार्यालय मानुर 320 284 604
278 सोलेवाडी जि.प.प्रा.शा.सोलेवाडी 189 185 374
279 मांगेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांगेवाडी 190 182 372
280 उत्‍तमनगर जि.प.प्रा.शा.उत्‍तमनगर 240 243 483
281 दहिवंडी जि.प.प्रा.शा.दहिवंडी 296 272 568
282

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.

घाटशिळपारगांव

404 347 751
283

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.घाटशिळपारगांव.

266 231 497
284

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.घाटशिळपारगांव .

567 516 1083
285 टेंभुर्णी जि.प.प्रा.शा.टेभुर्णी 486 449 935
286 घोगसपारगाव जि.प.प्रा.शा.घोगसपारगांव 515 474 989
287 घोगसपारगाव जि.प.प्रा.शा.घोगसपारगांव

525 468 993
288 मालेगांव,चखला जि.प.प्रा.शा.मालेगांव चखला 521 473 994
289 तरडगव्‍हाण जि.प.प्रा.शा.तरडगव्‍हाण 526 487 1013
290 श्रुंगारवाडी जि.प.प्रा.शा.श्रुंगारवाडी 265 242 507
291 वडाचीवाडी जि.प.प्रा.शा.वडाचीवाडी 173 160 333
292 तिंतरवणी जि.प.प्रा.शा.तिंतरवणी  572 529 1101
293 आनंदवाडी जि.प.प्रा.शा.आनंदवाडी 266 245 511
294 नारायणवाडी जि.प.प्रा.शा.नारायणवाडी 329 282 611
295 वरंगळवाडी जि.प.प्रा.शा.वरंगळवाडी 305 260 565
296 मातोरी जि.प.प्रा.शा.मातोरी 497 499 996
297 मातोरी जि.प.प्रा.शा.मातोरी 456 424 880
298 बोरगांव चखला जि.प.प्रा.शा.बोरगांव चखला 448 412 860
299 सावरगांव चखला जि.प.प्रा.शा.सावरगांव चखला 395 352 747
300 उर्किडा चखला जि.प.प्रा.शा.उर्किडा चखला 449 420 869
301 निमगांवमायंबा जि.प.प्रा.शा.निमगांवमायंबा 318 286 604
302 निमगांवमायंबा जि.प.प्रा.शा.निमगांवमायंबा

311 266 577
303 राळेसांगवी जि.प.प्रा.शा.राळेसांगवी 378 322 700
304 नांदेवली जि.प.प्रा.शा.नांदेवली 312 294 606
305 नांदेवली जि.प.प्रा.शा.नांदेवली

343 285 628
306 ब्रंम्‍हनाथयेळंब जि.प.प्रा.शा.ब्रंम्‍हनाथयेळंब 350 346 696
307 ब्रंम्‍हनाथयेळंब जि.प.प्रा.शा.ब्रंम्‍हनाथयेळंब

261 251 512
308 बावी जि.प.प्रा.शा.बावी 494 440 934
309 बावी जि.प.प्रा.शा.बावी 455 409 864
310 शिरुर जि.प.कन्‍या शाळा शिरुर 515 459 974
311 शिरुर जि.प.मा.शा.शिरुर 477 471 948
312 शिरुर जि.प.मा.शा.शिरुर 466 401 867
313 शिरुर जि.प.मा.शा.नविन इमारत शिरुर 505 461 966
314 झापेवाडी जि.प.प्रा.शा.झापेवाडी 419 394 813
315 आनंदगाव जि.प.प्रा.शा.आनंदगाव 465 405 870
316 कान्‍होबाची वाडी जि.प.प्रा.शा.कान्‍होबाचीवाडी 486 450 936
317 रुपुर जि.प.प्रा.शा.रुपुर 268 229 497
318 राक्षसभुवन जि.प.प्रा.शा.राक्षसभुवन 463 406 869
319 राक्षसभुवन जि.प.प्रा.शा.राक्षसभुवन

424 376 800
320 विघनवाडी  जि.प.प्रा.शा.विघनवाडी 332 314 646
321 हिंगेवाडी जि.प.प्रा.शा.हिंगेवाडी 342 324 666
322 पिंपळयाचीवाडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळयाचीवाडी 164 158 322
323 खोल्‍याचीवाडी जि.प.प्रा.शा.खोल्‍याचीवाडी 223 210 433
324 सवसवाडी जि.प.प्रा.शा.सवसवाडी 242 203 445
325 उखळवाडी जि.प.प्रा.शा.उखळवाडी 201 186 387
326 खोपटी जि.प.प्रा.शा.खोपटी 475 400 875
327 जाटनांदुर ग्रामपंचायत कार्यालय 467 433 900
328 जेधेवाडी जि.प.प्रा.शा.जेधेवाडी 431 384 815
329 पांगर जि.प.प्रा.शा.पांगरी 374 340 714
330 पांगरी जि.प.प्रा.शा.पांगरी 325 286 611
331 मोरजळवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरजळवाडी 193 164 357
332 कारेगांव जि.प.प्रा.शा.कारेगांव 433 360 793
333 कारेगांव जि.प.प्रा.शा.कारेगांव

412 353 765
334 नाळवंड जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी 339 319 658
335 नाळवंड जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

357 312 669
336 भाटेवाड जि.प.प्रा.शा.भाटेवाडी 246 195 441
337 डोंगरकिन्‍ही जि.प.मा.शा.डोंगरकिन्‍ही 446 409 855
338 डोंगरकिन्‍ही जि.प.मा.शा.डोंगरकिन्‍ही

463 407 870
339 डोंगरकिन्‍ही जि.प.प्रा.शा.डोंगरकिन्‍ही

484 428 912
340 मांडेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांडेवाडी 197 180 377
341 नागेशवाड जि.प.प्रा.शा.नागेशवाडी 173 148 321
342 गवळवाडी जि.प.प्रा.शा.गवळवाडी 409 336 745
343 पारनेर जि.प.प्रा.शा.पारनेर 469 416 885
344 कुटेवाडी जि.प.प्रा.शा.कुटेवाडी 312 265 577
345 येवलेवाडी,पारनेर जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी 472 399 871
346 धनगरजवळका जि.प.प्रा.शा.धनगरजवळका 586 537 1123
347 गितेवाडी जि.प.प्रा.शा.गितेवाडी 220 181 401
348 बांगरवाडी जि.प.प्रा.शा.बांगरवाडी 138 119 257
349 महासांगव जि.प.प्रा.शा.महासांगवी 377 339 716
350 महासांगवी जि.प.प्रा.शा.महासांगवी 375 336 711
351 ढाळेवाडी जि.प.प्रा.शा.ढाळेंवाडी 427 354 781
352 आनपटवाडी जि.प.प्रा.शा.आनपटवाडी 488 403 891
353 पारगांव ,घुमर जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव,घुमरा 407 354 761
354 पारगांव,घुमरा जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव,घुमरा 703 596 1299
355 नफरवाडी जि.प.प्रा.शा.नफरवाडी 414 331 745
356 येवलेवाडी,पाटोदा जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी,पाटोदा 501 417 918
357 मांगेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांगेवाडी 221 182 403
358 सोनेगांव जि.प.प्रा.शा.सोनेगांव 323 273 596
359 बेलेवाडी जि.प.प्रा.शा.बेलेवाडी 265 215 480
360 पाटोद जि.प.प्रा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा 629 552 1181
361 पाटोदा जि.प.प्रा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

625 522 1147
362 पाटोदा सांस्‍कृतिक भवन पाटोदा

567 487 1054
363 पाटोद   सांस्‍कृतिक भवन पाटोदा

585 534 1119
364 पाटोदा जि.प.मा. शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

629 518 1147
365 पाटोद जि.प.मा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

605 486 1091
366 पाटोदा पंचायत समिती सभागृंह पाटोदा 595 552 1147
367 पाटोदा अंगणवाडी ता.कार्यालय 569 458 1027
368 पाटोदा जि.प.मा.शा.पाटोदा 723 604 1327
369 तळेपिंपळगांव जि.प.प्रा.शा.तळेपिंपळगांव 475 410 885
370 तांबाराजुर जि.प.प्रा.शा.तांबाराजुरी 471 453 924
371 तांबाराजुरी जि.प.प्रा.शा.तांबाराजुरी 395 346 741
372 चुंबळी जि.प.प्रा.शा.चुंबळी 379 298 677
373 चुंबळी जि.प.मा.शा.चुंबळी 359 314 673
374 उंबरविहीरा जि.प.प्रा.शा.उंबरविहीरा 494 427 921
375 म्‍हालपाचीवाड जि.प.प्रा.शा.हानुमानवाडी 203 180 383
376 वडझरी जि.प.प्रा.शा.वडझरी 586 508 1094
377 पिंपळगांवधस जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवधस 460 419 879
378 पिंपळगांवधस

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवधस

554 486 1040
379 खडकवाडी जि.प.प्रा.शा.खडकवाडी 505 467 972
380 काकडहिरा जि.प.प्रा.शा.काकडहिरा 368 320 688
381 काकडहिरा जि.प.प्रा.शा.काकडहिरा 339 321 660
382 उखंडा ,पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.उखंडा 386 356 742
383 निरगुडी जि.प.प्रा.शा.निरगुडी 399 358 757
384 निरगुड जि.प.प्रा.शा.निरगुडी 351 324 675
385 पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.पिठ्ठी 363 339 702
386 पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.पिठ्ठी

394 338 732
387 बेदरेवाडी जि.प.प्रा.शा.बेदरेवाडी 334 282 616
388 डोमरी जि.प.प्रा.शा.डोमरी 490 430 920
389 डोमरी जि.प.प्रा.शा.डोमरी 443 348 791
390 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव 469 371 840
391 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव 409 352 761
392 रोहतवाडी जि.प.प्रा.शा.रोहतवाडी 358 355 713
393 रोहतवाडी जि.प.प्रा.शा.रोहतवाडी 249 267 516
394 रामवाडी जि.प.प्रा.शा.रामवाडी 197 170 367
395 थेरला जि.प.प्रा.शा.थेरला 445 418 863
396 थेरला जि.प.प्रा.शा.थेरला 423 395 818
397 करंजवण जि.प.प्रा.शा.करंजवण 424 357 781
398 जवळाला जि.प.प्रा.शा.जवळाला 499 408 907
399 बेनसुर जि.प.प्रा.शा.बेनसुर 409 357 766
400 भायाळा जि.प.प्रा.शा.भायाळा 426 393 819
401 भायाळा जि.प.प्रा.शा.भायाळा 370 334 704
402 वाघिर जि.प.प्रा.शा.वाघिरा 462 424 886
403 वाघिरा जि.प.प्रा.शा.वाघिरा 461 412 873
404 सावरगांव,सोने जि.प.प्रा.शा.सावरगांव ,सोने 382 365 747
405 सौंदाणा जि.प.प्रा.शा.सौंदाणा 275 239 514
406 वैधकिन्‍ही जि.प.प्रा.शा.वैधकिन्‍ही 559 466 1025
407 दासखेड जि.प.प्रा.शा.दासखेड 525 475 1000
408 दासखेड जि.प.प्रा.शा.दासखेड 605 523 1128
409 वैजाळा जि.प.प्रा.शा.वैजाळा 184 163 347
410 पाचेगांव जि.प.प्रा.शा.पाचेगांव 310 268 578
411 मंझरी,घाट जि.प.प्रा.शा.मंझरीघाट 221 189 410
412 पाचंग्री जि.प.प्रा.शा.पांचग्री 417 368 785
413 पाचंग्री जि.प.प्रा.शा.पांचग्री 407 385 792
414 बोडखेवाडी जि.प.प्रा.शा.बोडखेवाडी 145 128 273