39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 231 -आष्‍टी विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

     

1

2

3

     

1

मराठवाडी

जि.प.प्रा.शा.मराठवाडी

     

2

हरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.हरेवाडी

     

3

पिंपळागांव घाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव घाट

     

4

केळ

जि.प.प्रा.शा.केळ

     

5

देऊळगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.

देऊळगांव घाट

     

6

देऊळगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.

देऊळगांव घाट

     

7

चिंचेवाडी

जि.प.प्रा.शा.चिंचेवाडी

     

8

बांदखेल

जि.प.प्रा.शा.बांदखेल

     

9

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा.दौलावडगांव

     

10

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा. दौलावडगांव

     

11

दौलावडगांव

जि.प.प्रा.शा. दौलावडगांव

     

12

आंबेवाडी

जि.प.प्रा.शा. आंबेवाडी

     

13

कारखेल,खुर्द

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु कारखेलखुर्द  

     

14

सालेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.सालेवडगांव

     

15

उंदरखेल

जि.प.प्रा.शा.उंदरखेल

     

16

आंभोरा

जि.प.प्रा.शा.आंभोरा

     

17

लमानतांडा वाघळुज

जि.प.प्रा.शा. लमानतांडा वाघळुज

     

18

वाघळुज

जि.प.प्रा.शा.वाघळुज

     

19

नांदूर

जि.प.प्रा.शा.नांदुर

     

20

नांदूर

जि.प.प्रा.शा.नांदूर

     

21

धनगरवाडी पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.धनगरवाडी पिंपळा

     

22

लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

     

23

लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

     

24

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

जि.प.प्रा.शा.लोणी,सयदमीर

     

25

साकत

जि.प.प्रा.शा.साकत

     

26

खुंटेफळ ,वाठेफळ

जि.प.प्रा.शा.

खुंटेफळ ,वाठेफळ

     

27

कोयाळ

जि.प.प्रा.शा.कोयाळ

     

28

पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.पिंपळा

     

29

पिंपळा

जि.प.प्रा.शा.पिंपळा

     

30

काकडवाडी

जि.प.प्रा.शा.काकडवाडी

     

31

खरडगव्‍हाण

ग्रामपंचायत कार्याल खरडगव्‍हाण

     

32

सुबेवाडी

 

जि.प.प्रा.शा.सुबेवाडी

     

33

ठोंबळसांगवी

जि.प.प्रा.शा. ठोबळसांगवी

     

34

हातोळण

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.3 हातोळण

     

35

बोरोडी

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.2 बोरोडी

     

36

पारोडी

जि.प.प्रा.शा.पारोडी

     

37

निमगांव बोडखा

जि.प.प्रा.शा.निमगांव बोडखा

     

38

वाहीरा

जि.प.प्रा.शा.वाहीरा

     

39

घोंघडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घोघडेवाडी

     

40

पिंपरीघुमरी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरीघुमरी

     

41

पिंपरीघुमरी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरीघुमरी

     

42

कानडी बु.

जि.प.प्रा.शा.कानुडी बु.

     

43

रुईनालकोल

जि.प.प्रा.शा.रुईनालकोल

     

44

रुईनालकोल

जि.प.प्रा.शा.रुईनालकोल

     

45

आनंदवाडी(स)

जि.प.प्रा.शा.आनंदवाडी

     

46

सराटेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.सराटेवडगांव

     

47

टाकळी अमीया

जि.प.प्रा.शा.टाकळी आमीया

     

48

टाकळी आमीया

जि.प.प्रा.शा.टाकळी आमीया

     

49

कानडी खु.

जि.प.प्रा.शा.कानडी खु.

     

50

पिंपळगांवदाणी

जि.प.प्रा.शा.

पिंपळगांवदाणी

     

51

पुंडी

जि.प.प्रा.शा.पुंडी

     

52

शिरापुर

जि.प.प्रा.शा शिरापुर

     

53

चिंचोली

जि.प.प्रा.शा चिंचोली

     

54

खुंटेफळ पुंडी

जि.प.प्रा.शा.खुंटेफळ पुंडी

     

55

सोलापूरवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोलापुरवाडी

     

56

कुंबेफळ

जि.प.प्रा.शा कुंबेफळ

     

57

बाळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बाळेवाडी

     

58

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

     

59

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

     

60

साबलखेड

जि.प.प्रा.शा.साबलखेड

     

61

साबलखेड

जि.प.प्रा.शा.साबलखेड

     

62

कुंभारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कुंभारवाडी

     

63

पिंपरखेड

जि.प.प्रा.शा.पिंपरखेड

     

64

हिवरा

जि.प.प्रा.शा.हिवरा

     

65

हिवरा

जि.प.प्रा.शा.हिवरा

     

66

भोजेवाडी

जि.प.प्रा.शा.भोजेवाडी

     

67

सुलेमानदेवळा

जि.प.प्रा.शा.सुलेमानदेवळा

     

68

मसोबाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.मसोबाचीवाडी

     

69

गहुखेल

जि.प.प्रा.शा.गहुखेल

     

70

गहुखेल

जि.प.प्रा.शा.गहुखेल

     

71

तागडखेल

जि.प.प्रा.शा.तागडखेल

     

72

आरणविहीरा

जि.प.प्रा.शा.आरणविहीरा

     

73

शेडाळा

जि.प.प्रा.शा.शेडाळा

     

74

शेडगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.शेडगेवाडी

     

75

सावरगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव घाट

     

76

सावरगांव घाट

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव

     

77

गंगादेवी

जि.प.प्रा.शा.गंगादेवी

     

78

बेलतुरी

जि.प.प्रा.शा.बेलतुरी

     

79

देवळाली

जि.प.प्रा.शा.देवळाली

     

80

देवळाली

जि.प.प्रा.शा.देवळाली

     

81

खरकटवाडी

जि.प.प्रा.शा.खरकटवाडी

     

82

लोखंडवाडी

जि.प.प्रा.शा.लोखंडवाडी

     

83

पिंपरी घाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपरी घाट

     

84

घाटा पिंपरी

जि.प.प्रा.शा.घाटा पिंपरी

     

85

कोकरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोकरेवाडी

     

86

महादेववाडी

जि.प.प्रा.शा.महादेव वाडी

     

87

दादेगांव

जि.प.प्रा.शा.दादेगांव

     

88

दादेगांव

जि.प.प्रा.शा.दादेगांव

     

89

गितेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गितेवाडी

     

90

डोंगरगण

जि.प.प्रा.शा.डोंगरगण

     

91

डोंगरगण

जि.प.प्रा.शा.डोंगरगण

     

92

कडा

जि.प.प्रा.शा.कडा

     

93

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पुर्व बाजु दक्षीण इमारत कडा

     

94

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पश्चिम बाजु उत्‍तर इमारत कडा 

     

95

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,पश्चिम बाजु  कडा 

     

96

कडा

पाण्‍याच्‍या टाकीजवळ,उत्‍तर बाजु  कडा 

     

97

कडा

अंगणवाडी इमारत वेशी जवळ,कडा

     

98

कडा

ग्रामपंचायत कार्यालय कडा

     

99

शेरी बु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी बु.

     

100

शेरी बु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी बु.

     

101

खाकळवाडी

जि.प.प्रा.शा.खाकळवाडी

     

102

शेरी.खु.

जि.प.प्रा.शा.शेरी खु.

     

103

वटणवाडी

जि.प.प्रा.शा.वटणवाडी

     

104

मांडवा

जि.प.प्रा.शा.मांडवा

     

105

मांडवा

जि.प.प्रा.शा पुर्व बाजु

     

106

जळगांव सा.का,

जि.प.प्रा.शा.जळगांव सा.का.

     

107

जळगांव

जि.प.प्रा.शा.जळगांव

     

108

निमगांव चोभा,

जि.प.प्रा.शा.निमगांव चोभा.

     

109

निमगांव चोभा

जि.प.प्रा.शा. निमगांव चोभा

     

110

केळसांगवी

जि.प.प्रा.शा. केळसांगवी

     

111

नांदा

जि.प.प्रा.शा. नांदा

     

112

धिरडी

जि.प.प्रा.शा. धिरडी

     

113

फत्‍तेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.फत्‍तेवडगांव

     

114

इमनगांव

जि.प.प्रा.शा.इमनगांव .

     

115

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ

     

116

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ .

     

117

शिराळ

जि.प.प्रा.शा.शिराळ

     

118

वाकी

जि.प.प्रा.शा.वाकी

     

119

     दैठणा

जि.प.प्रा.शा.दैठणा

     

120

हिंगणी

जि.प.प्रा.शा.हिंगणी

     

121

चिखली

जि.प.प्रा.शा. चिखली

     

122

चिखली

जि.प.प्रा.शा. चिखली

     

123

हनुमंतगांव

जि.प.प्रा.शा.हनुमंतगांव

     

124

पिंपरी आष्‍टी

जि.प.प्रा.शा.पिंपरी आष्‍टी

     

125

कासारी

जि.प.प्रा.शा.कासारी

     

126

शिंदेवाडी

जि.प.प्रा.शा.शिंदेवाडी

     

127

राघापुर

जि.प.प्रा.शा.राघापुर

     

128

केरुळ

जि.प.प्रा.शा.केरुळ

     

129

केरुळ

जि.प.प्रा.शा. केरुळ

     

130

मोरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोरेवाडी

     

131

शेलारवाडी

जि.प.प्रा.शा.शेलारवाडी

     

132

देविनिमगांव

जि.प.प्रा.शा.देविनिमगांव

     

133

देविनिमगांव

ग्रामपंचायत कार्यालय देविनिमगांव

     

134

लिंबोडी

जि.प.प्रा.शा.लिंबोडी

     

135

खिळद

जि.प.प्रा.शा.खिळद

     

136

खिळद

जि.प.प्रा.शा.खिळद

     

137

लाटेवाडी/महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.लाटेवाडी/महाजनवाडी

     

138

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

     

139

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

     

140

धामणगांव

जि.प.प्रा.शा.धामणगांव

     

141

धामणगांव

अंगणवाडी इमारत,धामणगांव

     

142

हाकेवाडी

जि.प.प्रा.शा.हाकेवाडी

     

143

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

     

144

कारखेल बु.

जि.प.प्रा.शा.कारखेल बु.

     

145

पांगरा

जि.प.प्रा.शा.पांगरा

     

146

महिंदा

जि.प.प्रा.शा.महिंदा

     

147

मोराळा

जि.प.प्रा.शा.मोराळा

     

148

वनवेवाडी

जि.प.प्रा.शा.वनवेवाडी

     

149

खडकवाडी

जि.प.प्रा.शा.खडकवाडी

     

150

नागतळा

जि.प.प्रा.शा.  नागतळा

     

151

पाटसरा

जि.प.प्रा.शा.पाटसरा

     

152

पाटसरा

जि.प.प्रा.शा.पाटसरा

     

153

सुरुडी

जि.प.प्रा.शा.सुरुडी

     

154

सुरुडी

जि.प.प्रा.शा. सुरुडी

     

155

धनगरवाडी ,डोईठाणा

जि.प.प्रा.शा.धनगरवाडी

     

156

खलाटवाडी

जि.प.प्रा.शा.खलाटवाडी

     

157

हातोला

जि.प.प्रा.शा.हातोला

     

158

हातोला

जि.प.प्रा.शा.हातोला

     

159

कापसी

जि.प.प्रा.शा.कापसी

     

160

डोईठाण

जि.प.प्रा.शा.डोईठाण

     

161

सांगवी (पाटण)

जि.प.प्रा.शा. सांगवी (पाटण)

     

162

सांगवी (पाटण)

जि.प.प्रा.शा. सांगवी (पाटण)

     

163

पाटण,सांगवी

जि.प.प्रा.शा.दक्षिणबाजु पाटण,सांगवी 

     

164

कोहिणी

जि.प.प्रा.शा.कोहिणी

     

165

बावी

जि.प.प्रा.शा.बावी

     

166

बावी

जि.प.प्रा.शा.बावी

     

167

किन्‍ही

जि.प.प्रा.शा.किन्‍ही

     

168

किन्‍ही

ग्रामपंचायत कार्यालय किन्‍ही

     

169

बीडसांगवी

जि.प.प्रा.शा.बीड सांगवी

     

170

बीडसांगवी

जि.प.प्रा.शा.बीडसांगवी

     

171

गनगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गनगेवाडी

     

172

बेलगांव

जि.प.प्रा.शा.बेलगांव

     

173

देसुर

जि.प.प्रा.शा.देसुर

     

174

चिंचाळा

जि.प.प्रा.शा.चिंचाळा

     

175

शेकापुर

जि.प.प्रा.शा.शेकापुर

     

176

कासेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कासेवाडी

     

177

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हगांव

     

178

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा.ब्रम्‍हगांव

     

179

पांगुळगव्‍हण

जि.प.प्रा.शा.पांगुळगव्‍हण

     

180

भाळवणी

जि.प.प्रा.शा.भाळवणी

     

181

क-हेवाडी

जि.प.प्रा.शा.क-हेवाडी

     

182

क-हेवडगांव

जि.प.प्रा.शा.क-हेवडगांव

     

183

हाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.हाजीपुर

     

184

करंजी

जि.प.प्रा.शा.करंजी

     

185

पांढरी

जि.प.प्रा.शा.पांढरी

     

186

पांढरी

जि.प.प्रा.शा.पांढरी

     

187

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

     

188

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

     

189

आष्‍टी

जि.प.कन्‍या शाळा आष्‍टी

     

190

आष्‍टी

जि.प.प्रा शाळा दक्षिणबाजु आष्‍टी

     

191

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

     

192

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

     

193

आष्‍टी

जि.प.प्रा. शाळा आष्‍टी

     

194

मुर्शदपुर

पंचायत समिती मिंटीग हॉल

     

195

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

     

196

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

     

197

मंगरुळ

जि.प.प्रा.शा.मंगरुळ

     

198

खानापुर

जि.प.प्रा.शा.खानापुर

     

199

तवलवाडी

जि.प.प्रा.शा.तवलवाडी

     

200

टाकळसिंग

ग्रामपंचायत कार्यालय

     

201

टाकळसिंग

जि.प.मा.शा.टांकळसिंग

     

202

सांगवी,आष्‍टी

जि.प.प्रा.शा.सांगवी,आष्‍टी

     

203

खडकत

जि.प.प्रा.शा.खडकत

     

204

खडकत

जि.प.प्रा.शा.खडकत

     

205

बळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.बळेवाडी

     

206

पारगांव जो,

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव (जो)

     

207

पारगांव (जो)

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव (जो)

     

208

वाळुंज

जि.प.प्रा.शा. वाळुंज

     

209

देविगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.देविगव्‍हाण

     

210

सोलेवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोलेवाडी

     

211

जामगांव

जि.प.प्रा.शा.जामगांव

     

212

जामगांव

जि.प.प्रा.शा.जामगांव

     

213

आंधळेवाडी

जि.प.प्रा.शा. आंधळेवाडी

     

214

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.प्रा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

     

215

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.मा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

     

216

आष्‍टा(ह.ना)

जि.प.मा.शा.आष्‍टा(ह.ना)

     

217

भातोडी

जि.प.प्रा.शा.भातोडी

     

218

चिंचपुर

जि.प.प्रा.शा.चिंचपुर

     

219

पोखरी

जि.प.प्रा.शा.पोखरी

     

220

मातकुळी

जि.प.प्रा.शा.मातकुळी

     

221

मातकुळी

जि.प.प्रा.शा.मातकुळी

     

222

मातावळी

जि.प.प्रा.शा. मातावळी

     

223

वनवेवाडी

जि.प.प्रा.शा.वनवेवाडी

     

224

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

     

225

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

     

226

सौताडा

जि.प.प्रा.शा. सौताडा

     

227

भुरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.भुरेवाडी

     

228

लांबरवाडी

जि.प.प्रा.शा. लांबरवाडी

     

229

मुगगांव

जि.प.प्रा.शा. मुगगांव

     

230

मुगगांव

जि.प.प्रा.शा. मुगगांव

     

231

अंतापुर

जि.प.प्रा.शा. अंतापुर

     

232

चिखली,नाथ

जि.प.प्रा.शा. चिखली,नाथ

     

233

वाहली

जि.प.प्रा.शा.वाहली

     

234

निवडुंगा

जि.प.प्रा.शा.निवडुंगा

     

235

चिंचोली

जि.प.प्रा.शा.चिंचोली

     

236

डागाचीवाडी 

जि.प.प्रा.शा.डागाचीवाडी

     

237

कोतन

जि.प.प्रा.शा.कोतन

     

238

कोतन

जि.प.प्रा.शा.कोतन

     

239

पांढरवाडी

जि.प.प्रा.शा.पांढरवाडी

     

240

गांधनवाडी

जि.प.प्रा.शा.गांधनवाडी

     

241

अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

     

242

अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

     
243 अंमळनेर

जि.प.प्रा.शा.अंमळनेर

     
244 जरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जरेवाडी

     
245 सावरगांव(घाट)  

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव(घाट)  

     
246 सावरगांव(घाट)  

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव(घाट)  

     
247 सुपा जि.प.प्रा.शा.सुपा      
248 गंडाळवाडी

जि.प.प्रा.शा.गंडाळवाडी

     
249 कुसळंब

ग्रामपंचायत कार्यालय,कुसळंब

     
250 कुसळंब

जि.प.प्रा.शा.कुसळंब

     
251 बेदरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेदरवाडी

     
252 गायकवाडी जि.प.प्रा.शा.गायकवाडी      
253 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी      
254 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी

     
255 पिंपळवंडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळवंडी

     
256 साबळेवाडी जि.प.प्रा.शा.साबळेवाडी      
257 भडखेल जि.प.प्रा.शा.भडखेल      
258 चाहुरवाडी जि.प.प्रा.शा.चाहुरवाडी      
259 वडाळी जि.प.प्रा.शा.वडाळी      
260 मदमापुरी जि.प.प्रा.शा.मदमापुरी      
261 पिंपळनेर जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर      
262 पिंपळनेर जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर      
263 पिंपळनेर ग्रामपंचायत कार्यालय पिंपळनेर      
264 गोमळवाडा जि.प.प्रा.शा.गोमळवाडा      
265 गोमळवाडा जि.प.प्रा.शा.गोमळवाडा      
266 कोळवाडी जि.प.प्रा.शा.कोळवाडी      
267 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी      
268 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी      
269 वारणी जि.प.प्रा.शा.वारणी      
270 शेरेवाडी जि.प.प्रा.शा.शेरेवाडी      
271 लोणी जि.प.प्रा.शा.लोणी      
272

लोणी

जि.प.प्रा.शा.लोणी      
273 बारगजवाडी जि.प.प्रा.शा.बारगजवाडी      
274 बडेवाडी जि.प.प्रा.शा.बडेवाडी      
275 जाटवड जि.प.प्रा.शा.जाटवड      
276 मानुर जि.प.प्रा.शा.मानुर      
277 मानुर ग्रामपंचायत कार्यालय मानुर      
278 सोलेवाडी जि.प.प्रा.शा.सोलेवाडी      
279 मांगेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांगेवाडी      
280 उत्‍तमनगर जि.प.प्रा.शा.उत्‍तमनगर      
281 दहिवंडी जि.प.प्रा.शा.दहिवंडी      
282

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.

घाटशिळपारगांव

     
283

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.घाटशिळपारगांव.

     
284

घाटशिळपारगांव

जि.प.प्रा.शा.घाटशिळपारगांव .

     
285 टेंभुर्णी जि.प.प्रा.शा.टेभुर्णी      
286 घोगसपारगाव जि.प.प्रा.शा.घोगसपारगांव      
287 घोगसपारगाव जि.प.प्रा.शा.घोगसपारगांव

     
288 मालेगांव,चखला जि.प.प्रा.शा.मालेगांव चखला      
289 तरडगव्‍हाण जि.प.प्रा.शा.तरडगव्‍हाण      
290 श्रुंगारवाडी जि.प.प्रा.शा.श्रुंगारवाडी      
291 वडाचीवाडी जि.प.प्रा.शा.वडाचीवाडी      
292 तिंतरवणी जि.प.प्रा.शा.तिंतरवणी       
293 आनंदवाडी जि.प.प्रा.शा.आनंदवाडी      
294 नारायणवाडी जि.प.प्रा.शा.नारायणवाडी      
295 वरंगळवाडी जि.प.प्रा.शा.वरंगळवाडी      
296 मातोरी जि.प.प्रा.शा.मातोरी      
297 मातोरी जि.प.प्रा.शा.मातोरी      
298 बोरगांव चखला जि.प.प्रा.शा.बोरगांव चखला      
299 सावरगांव चखला जि.प.प्रा.शा.सावरगांव चखला      
300 उर्किडा चखला जि.प.प्रा.शा.उर्किडा चखला      
301 निमगांवमायंबा जि.प.प्रा.शा.निमगांवमायंबा      
302 निमगांवमायंबा जि.प.प्रा.शा.निमगांवमायंबा

     
303 राळेसांगवी जि.प.प्रा.शा.राळेसांगवी      
304 नांदेवली जि.प.प्रा.शा.नांदेवली      
305 नांदेवली जि.प.प्रा.शा.नांदेवली

     
306 ब्रंम्‍हनाथयेळंब जि.प.प्रा.शा.ब्रंम्‍हनाथयेळंब      
307 ब्रंम्‍हनाथयेळंब जि.प.प्रा.शा.ब्रंम्‍हनाथयेळंब

     
308 बावी जि.प.प्रा.शा.बावी      
309 बावी जि.प.प्रा.शा.बावी      
310 शिरुर जि.प.कन्‍या शाळा शिरुर      
311 शिरुर जि.प.मा.शा.शिरुर      
312 शिरुर जि.प.मा.शा.शिरुर      
313 शिरुर जि.प.मा.शा.नविन इमारत शिरुर      
314 झापेवाडी जि.प.प्रा.शा.झापेवाडी      
315 आनंदगाव जि.प.प्रा.शा.आनंदगाव      
316 कान्‍होबाची वाडी जि.प.प्रा.शा.कान्‍होबाचीवाडी      
317 रुपुर जि.प.प्रा.शा.रुपुर      
318 राक्षसभुवन जि.प.प्रा.शा.राक्षसभुवन      
319 राक्षसभुवन जि.प.प्रा.शा.राक्षसभुवन

     
320 विघनवाडी  जि.प.प्रा.शा.विघनवाडी      
321 हिंगेवाडी जि.प.प्रा.शा.हिंगेवाडी      
322 पिंपळयाचीवाडी जि.प.प्रा.शा.पिंपळयाचीवाडी      
323 खोल्‍याचीवाडी जि.प.प्रा.शा.खोल्‍याचीवाडी      
324 सवसवाडी जि.प.प्रा.शा.सवसवाडी      
325 उखळवाडी जि.प.प्रा.शा.उखळवाडी      
326 खोपटी जि.प.प्रा.शा.खोपटी      
327 जाटनांदुर ग्रामपंचायत कार्यालय      
328 जेधेवाडी जि.प.प्रा.शा.जेधेवाडी      
329 पांगर जि.प.प्रा.शा.पांगरी      
330 पांगरी जि.प.प्रा.शा.पांगरी      
331 मोरजळवाडी जि.प.प्रा.शा.मोरजळवाडी      
332 कारेगांव जि.प.प्रा.शा.कारेगांव      
333 कारेगांव जि.प.प्रा.शा.कारेगांव

     
334 नाळवंड जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी      
335 नाळवंड जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

     
336 भाटेवाड जि.प.प्रा.शा.भाटेवाडी      
337 डोंगरकिन्‍ही जि.प.मा.शा.डोंगरकिन्‍ही      
338 डोंगरकिन्‍ही जि.प.मा.शा.डोंगरकिन्‍ही

     
339 डोंगरकिन्‍ही जि.प.प्रा.शा.डोंगरकिन्‍ही

     
340 मांडेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांडेवाडी      
341 नागेशवाड जि.प.प्रा.शा.नागेशवाडी      
342 गवळवाडी जि.प.प्रा.शा.गवळवाडी      
343 पारनेर जि.प.प्रा.शा.पारनेर      
344 कुटेवाडी जि.प.प्रा.शा.कुटेवाडी      
345 येवलेवाडी,पारनेर जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी      
346 धनगरजवळका जि.प.प्रा.शा.धनगरजवळका      
347 गितेवाडी जि.प.प्रा.शा.गितेवाडी      
348 बांगरवाडी जि.प.प्रा.शा.बांगरवाडी      
349 महासांगव जि.प.प्रा.शा.महासांगवी      
350 महासांगवी जि.प.प्रा.शा.महासांगवी      
351 ढाळेवाडी जि.प.प्रा.शा.ढाळेंवाडी      
352 आनपटवाडी जि.प.प्रा.शा.आनपटवाडी      
353 पारगांव ,घुमर जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव,घुमरा      
354 पारगांव,घुमरा जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव,घुमरा      
355 नफरवाडी जि.प.प्रा.शा.नफरवाडी      
356 येवलेवाडी,पाटोदा जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी,पाटोदा      
357 मांगेवाडी जि.प.प्रा.शा.मांगेवाडी      
358 सोनेगांव जि.प.प्रा.शा.सोनेगांव      
359 बेलेवाडी जि.प.प्रा.शा.बेलेवाडी      
360 पाटोद जि.प.प्रा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा      
361 पाटोदा जि.प.प्रा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

     
362 पाटोदा सांस्‍कृतिक भवन पाटोदा

     
363 पाटोद   सांस्‍कृतिक भवन पाटोदा

     
364 पाटोदा जि.प.मा. शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

     
365 पाटोद जि.प.मा.शा.कन्‍या शाळा पाटोदा

     
366 पाटोदा पंचायत समिती सभागृंह पाटोदा      
367 पाटोदा अंगणवाडी ता.कार्यालय      
368 पाटोदा जि.प.मा.शा.पाटोदा      
369 तळेपिंपळगांव जि.प.प्रा.शा.तळेपिंपळगांव      
370 तांबाराजुर जि.प.प्रा.शा.तांबाराजुरी      
371 तांबाराजुरी जि.प.प्रा.शा.तांबाराजुरी      
372 चुंबळी जि.प.प्रा.शा.चुंबळी      
373 चुंबळी जि.प.मा.शा.चुंबळी      
374 उंबरविहीरा जि.प.प्रा.शा.उंबरविहीरा      
375 म्‍हालपाचीवाड जि.प.प्रा.शा.हानुमानवाडी      
376 वडझरी जि.प.प्रा.शा.वडझरी      
377 पिंपळगांवधस जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवधस      
378 पिंपळगांवधस

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवधस

     
379 खडकवाडी जि.प.प्रा.शा.खडकवाडी      
380 काकडहिरा जि.प.प्रा.शा.काकडहिरा      
381 काकडहिरा जि.प.प्रा.शा.काकडहिरा      
382 उखंडा ,पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.उखंडा      
383 निरगुडी जि.प.प्रा.शा.निरगुडी      
384 निरगुड जि.प.प्रा.शा.निरगुडी      
385 पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.पिठ्ठी      
386 पिठ्ठी जि.प.प्रा.शा.पिठ्ठी

     
387 बेदरेवाडी जि.प.प्रा.शा.बेदरेवाडी      
388 डोमरी जि.प.प्रा.शा.डोमरी      
389 डोमरी जि.प.प्रा.शा.डोमरी      
390 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव      
391 नायगांव जि.प.प्रा.शा.नायगांव      
392 रोहतवाडी जि.प.प्रा.शा.रोहतवाडी      
393 रोहतवाडी जि.प.प्रा.शा.रोहतवाडी      
394 रामवाडी जि.प.प्रा.शा.रामवाडी      
395 थेरला जि.प.प्रा.शा.थेरला      
396 थेरला जि.प.प्रा.शा.थेरला      
397 करंजवण जि.प.प्रा.शा.करंजवण      
398 जवळाला जि.प.प्रा.शा.जवळाला      
399 बेनसुर जि.प.प्रा.शा.बेनसुर      
400 भायाळा जि.प.प्रा.शा.भायाळा      
401 भायाळा जि.प.प्रा.शा.भायाळा      
402 वाघिर जि.प.प्रा.शा.वाघिरा      
403 वाघिरा जि.प.प्रा.शा.वाघिरा      
404 सावरगांव,सोने जि.प.प्रा.शा.सावरगांव ,सोने      
405 सौंदाणा जि.प.प्रा.शा.सौंदाणा      
406 वैधकिन्‍ही जि.प.प्रा.शा.वैधकिन्‍ही      
407 दासखेड जि.प.प्रा.शा.दासखेड      
408 दासखेड जि.प.प्रा.शा.दासखेड      
409 वैजाळा जि.प.प्रा.शा.वैजाळा      
410 पाचेगांव जि.प.प्रा.शा.पाचेगांव      
411 मंझरी,घाट जि.प.प्रा.शा.मंझरीघाट      
412 पाचंग्री जि.प.प्रा.शा.पांचग्री      
413 पाचंग्र जि.प.प्रा.शा.पांचग्री      
414 बोडखेवाडी जि.प.प्रा.शा.बोडखेवाडी