39-बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या कक्षेतील 230-बीड विधानसभा मतदार संघ                                                              

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

फुलसांगवी

जि.प.प्रा.शा.फुलसांगवी

278

275

553

2

फुलसांगवी

जि.प.प्रा.शा.फुलसांगवी

325

298

623

3

मारकडवाडी

जि.प.प्रा.शा.मारकडवाडी

241

195

436

4

हाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.हाजीपुर

253

218

471

5

कमलेश्‍वर धानोरा

जि.प.प्रा.शा.

कमलेश्‍वर धानोरा

280

224

504

6

साक्षाळपिंप्री

जि.प.प्रा.शा .साक्षाळपिंप्री

581

493

1074

7

साक्षाळपिंप्री

जि.प.प्रा.शा .साक्षाळपिंप्री

427

396

823

8

बाहदरपुर

जि.प.प्रा.शा.बहादरपुर

281

243

524

9

तांदळवाडी भिल्‍ल

जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडी भिल्‍ल

520

435

955

10

सोनगांव

जि.प.प्रा.शा. सोनगांव

215

169

384

11

पौडुळ गावठाण नं.3

जि.प.प्रा.शा. पौडुळ

196

174

370

12

पौडुळ गावठाण नं.3

जि.प.प्रा.शा. पौडुळ

280

263

543

13

सिरापुरगात

जि.प.प्रा.शा. सिरापुरगात

499

421

920

14

गाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.गाजीपुर

307

260

567

15

आर्वी

जि.प.प्रा.शा.आर्वी

564

482

1046

16

आर्वी

जि.प.प्रा.शा.आर्वी

595

506

1101

17

जांब

जि.प.प्रा.शा. जांब

524

494

1018

18

खांबा

जि.प.प्रा.शा.खांबा

345

304

649

19

पौडुळ गा.नं.2

जि.प.प्रा.शा.पौडुळ नं.2

185

173

358

20

केतुरा

जि.प.प्रा.शा.केतुरा

464

404

868

21

आवलपुर

जि.प.प्रा.शा.आवलपुर

158

160

318

22

रुद्रापुर

जि.प.प्रा.शा.रुद्रापुर

210

178

388

23

पारगांव सिरस

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव सिरस

585

525

1110

24

उंबरद जाहंगीर

जि.प.के.प्रा.शा

उंबरद जाहंगीर

628

550

1178

25

बेलुरा

जि.प.प्रा.शा.बेलुरा

432

377

809

26

बेलुरा

जि.प.प्रा.शा.बेलुरा

461

405

866

27

लिंबा

जि.प.प्रा.शा.लिंबा

552

489

1041

28

खालापुरी

जि.प.प्रा.शा.खालापुरी

515

488

1003

29

खालापुरी

ग्रामपंचायत कार्यालय

504

500

1004

30

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

433

376

809

31

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

422

392

814

32

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

363

319

682

33

नाग-याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा. नाग-याचीवाडी

207

199

406

34

तागडगांव

जि.प.प्रा.शा.तागडगांव

501

478

979

35

तागडगांव

ग्रामपंचायतकार्यालयतागडगांव

509

480

989

36

खोकरमोहा

जि.प.मा.शा.खोकरमोहा

461

424

885

37

खोकरमोहा

जि.प.मा..शा खोकरमोहा

440

463

903

38

खोकरमोहा

जि.प.मा.शा.खोकरमोहा

478

454

932

39

औंरगपुर

जि.प.प्रा.शाऔंरगपुर

217

196

413

40

हिवरसिंगा

जि.प.प्रा.शा

हिवरसिंगा

442

413

855

41

हिवरसिंगा

जि.प.प्रा.शा

हिवरसिंगा

422

393

815

42

काटवटवाडी

जि.प.प्रा.शा.काटवटवाडी

371

323

694

43

रुई लिंबा

जि.प.प्रा.शा

रुई लिंबा

397

336

733

44

लिंबारुई

जि.प.प्रा.शा.लिंबारुई

344

305

649

45

लिंबारुई

जि.प.प्रा.शा.लिंबारुई

339

329

668

46

वासनवाडी

ग्रामपंचायत कार्यालय,वासनवाडी

541

496

1037

47

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

685

580

1265

48

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

533

481

1014

49

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

595

451

1046

50

बीड

जि.प.प्रा.शा.पोलिस कॉलनी

527

391

918

51

बीड

पोलिस कॉलनी यात्रिंकी विभाग

498

382

880

52

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग दक्षिण

482

350

832

53

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग उत्‍तरबाजु

596

472

1068

54

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग दक्षिण

564

458

1022

55

बीड

उपविभागीय अभियंता लघुपाटबंधारे(स्‍था.स्‍तर)पश्चिमबाजु

677

571

1248

56

बीड

उपविभागीय अभियंता लघुपाटबंधारे(स्‍था.स्‍तर)

760

596

1356

57

बीड

प्रगती विद्यालय बालेपीर .बीड

434

388

822

58

बीड

प्रगती विद्यालय बालेपीर .बीड

527

405

932

59

बीड

चंपावती प्राथमिक विद्यालय,नगर रोड ,बीड

512

452

964

60

बीड

शासकिय औद्योगि‍क संस्‍था ,बीड

615

549

1164

61

बीड

शासकिय औद्योगि‍क संस्‍था ,मुलींची बीड

634

530

1164

62

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

624

543

1167

63

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

550

466

1016

64

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

723

545

1268

65

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

544

466

1010

66

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय  बीड

530

437

967

67

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

484

445

929

68

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

664

518

1182

69

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

578

476

1054

70

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

690

575

1265

71

बीड

पशुवैद्यकिय चिकित्‍सालय प्रयोगशाळा सुभाष रोड बीड

633

566

1199

72

बीड

पशुवैद्यकिय चिकित्‍सालय प्रयोगशाळा सुभाष रोड बीड

819

733

1552

73

बीड

ग्रामिण महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवर हाऊस बीड

684

636

1320

74

बीड

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवरहाऊस बीड

387

403

790

75

बीड

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवरहाऊस बीड

335

340

675

76

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय नाथुवाडा बीड

295

278

573

77

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय नाथुवाडा बीड

384

392

776

78

बीड

नॅशनल उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्यिमिक विद्यालय ,जुना बाजार बीड

480

454

934

79

बीड

नॅशनल उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्यिमिक विद्यालय ,जुना बाजार बीड

362

366

728

80

बीड

मिल्लिया कनिष्‍ट महाविद्यालय बीड.

506

397

903

81

बीड

मिल्लिया कनिष्‍ट महाविद्यालय बीड.

412

373

785

82

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्रा‍थमिक शाळा जुना बाजार बीड

406

378

784

83

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्रा‍थमिक शाळा जुना बाजार बीड

344

311

655

84

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

268

270

538

85

बीड

नगर परिषद विश्रामगृह किल्‍ला मैदा बीड

584

574

1158

86

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

701

619

1320

87

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

509

479

988

88

बीड

जिल्‍हा परिषद प्रा‍थमिक शाळा धोडींपुरा बीड

703

618

1321

89

बीड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धोंडिपुरा बीड

623

589

1212

90

बीड

संस्‍कार प्राथमिक विद्यालय नेताजी मैदान बीड

570

558

1128

91

बीड

जि.प.प्रा.शा.धोडींपुराबीड

441

403

844

92

बीड

जिल्‍हा उदयोग केंद्र ,भाजी मंडई ,बीड

565

496

1061

93

बीड

जिल्‍हा उदयोग केंद्र ,भाजी मंडई ,बीड

515

481

996

94

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

529

497

1026

95

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

424

336

760

96

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

351

323

674

97

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

403

338

741

98

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

417

388

805

99

बीड

म.वाल्‍लीमक समाज मंदिर वतार वेस ,बीड

339

355

694

100

बीड

म.वाल्‍लीमक समाज मंदिर वतार वेस ,बीड

375

386

761

101

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय लोणारपुरा

434

394

828

102

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय लोणारपुरा

432

384

816

103

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा बीड

587

552

1139

104

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा बीड

436

461

897

105

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय शनिमंदीर

374

319

693

106

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

357

332

689

107

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

467

410

877

108

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

403

390

793

109

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

453

407

860

110

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

480

419

899

111

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

396

337

733

112

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

437

363

800

113

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

418

399

817

114

बीड

नॅशनल उर्दु प्रा.श.भालदारपुरा ,इस्‍लामपुरा.

440

374

814

115

बीड

नॅशनल उर्दु प्रा.श.भालदारपुरा ,इस्‍लामपुरा.

409

376

785

116

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा गांधी नगर बीड

584

490

1074

117

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा गांधी नगर बीड

489

391

880

118

बीड

प्रभात विद्यालय,पुनवर्सन कॉलनी बीड

328

298

626

119

बीड

मिल्‍लीया प्राथमिक उर्दु विद्यालय ,भालदारपुरा बीड

451

409

860

120

बीड

मिल्‍लीया प्राथमिक उर्दु विद्यालय ,भालदारपुरा बीड

451

359

810

121

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय आकाशवाणीकेंद्र बीड

409

375

784

122

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय आकाशवाणीकेंद्र बीड

333

350

683

123

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

549

437

986

124

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

555

430

985

125

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

644

511

1155

126

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

516

459

975

127

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

508

411

919

128

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

370

343

713

129

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

594

488

1082

130

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

680

551

1231

131

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

477

360

837

132

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

389

341

730

133

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

567

454

1025

134

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

493

416

909

135

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

571

454

1025

136

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

532

456

988

137

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

655

521

1176

138

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

474

403

877

139

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

367

324

691

140

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

492

429

921

141

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

600

575

1175

142

बीड

केंद्रीय उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालय,जुना बाजार बीड

402

398

800

143

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

587

539

1126

144

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

353

360

713

145

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

359

336

695

146

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

335

312

647

147

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

385

314

699

148

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

395

354

749

149

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

579

574

1153

150

बीड

मिल्लिया कॉलेज माध्‍यमिक विद्यालय किल्‍ला मैदान पुर्व बाजु बीड

594

461

1055

151

बीड

जि.प.प्रा मिल्लिया कॉलेज माध्‍यमिक विद्यालय किल्‍ला मैदान पुर्व बाजु बीड.

578

493

1071

152

बीड

मॉडेल उर्दु शाळा अजीजपुरा

497

405

902

153

बीड

मॉडेल उर्दु शाळा अजीजपुरा

472

435

907

154

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा अजीजपुरा बीड

479

401

880

155

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा अजीजपुरा बीड

4

30

454

884

156

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

600

475

1075

157

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

523

450

973

158

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

641

611

1252

159

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

594

491

1085

160

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

586

459

1045

161

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

621

511

1132

162

बीड

कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग बीड

559

469

1028

163

बीड

कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग बीड

549

468

1017

164

बीड

वरिष्‍ट भुर्वज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ,गव्‍हाणे बिल्‍डींग बीड

692

564

1256

165

बीड

वरिष्‍ट भुर्वज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ,गव्‍हाणे बिल्‍डींग बीड

712

557

1269

166

बीड

सरस्‍वती माध्‍यमिक विद्यालय,पंचशिल नगर पालवण रोड,बीड

569

410

979

167

बीड

सरस्‍वती माध्‍यमिक विद्यालय,पंचशिल नगर पालवण रोड,बीड

618

519

1137

168

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

466

360

826

169

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

473

446

919

170

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

430

349

779

171

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

464

419

883

172

बीड

पंचायत समिती कार्यालय,नगर रोड

567

506

1073

173

बीड

पंचायत समिती कार्यालय,नगर रोड

656

537

1193

174

नागापुर बु.

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा

356

343

699

175

नागापुर  खुर्द

जि.प.प्रा.शा. नागापुर खुर्द

565

505

1070

176

म्‍हाळसजवळा

जि.प.के.प्रा.शा म्‍हाळसजवळा

440

372

812

177

म्‍हाळसजवळा

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा म्‍हाळसजवळा

377

334

711

178

पिंपळगांव मझरा

जि.प.प्रा.शा पिंपळगांव मझरा

365

341

706

179

गंगनाथवाडी

जि.प.प्रा.शा.गंगनाथवाडी

294

283

577

180

बाभुळवाडी

जि.प.प्रा.शा.बाभुळवाडी

269

234

503

181

ईट

जि.प.प्रा.शा.ईट

687

608

1295

182

बेलवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेलवाडी

192

172

364

183

म्‍हाळसापुर तांडा

जि.प.प्रा.शा.म्‍हाळसापुर तांडा

428

354

782

184

उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

125

110

235

185

उमरद खालसा

जि.प.प्रा.शा. उमरद खालसा

302

255

557

186

अंतरवण पिंप्री

जि.प.प्रा.शा.अंतरवण पिंप्री

500

443

943

187

गंनपुरतांडा

जि.प..प्र.शा.गंनपुरतांडा

267

234

501

188

खांडेपारगांव

जिल्‍हा परिषद शाळा खांडेपारगांव

316

292

608

189

खांडेपारगांव

जिल्‍हा परिषद शाळा खांडेपारगांव

366

342

708

190

काळेगांव हावेली

जि.प.प्रा.शा.काळेगांव हवेली

317

288

605

191

काळेगांव हावेली

जि.प.प्रा.शा. काळेगांव हावेली

315

288

603

192

आंबेसावळी

जि.प.प्रा.शा.आंबेसावळी

423

383

806

193

मन्‍यारवाडी

जि.प.प्रा.शा मन्‍यारवाडी

401

356

757

194

मानकुरवाडी

जिल्‍हापरिषद शाळा मानकुरवाडी

263

221

484

195

लमानतंडा (काळेगांव हज.)

जिल्‍हापरिषद शाळा लमानतंडा (काळेगांव ह.)

116

93

209

196

दहिफळ

जिल्‍हापरिषद शाळा दहिफळ

384

370

754

197

चिंचोलीमाळी

जिल्‍हापरिषद शाळा चिंचोलीमाळी

367

311

678

198

तळेगांव

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव

593

532

1125

199

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

542

514

1056

200

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

667

590

1257

201

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

701

641

1342

202

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

757

643

1400

203

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

765

641

1406

204

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

488

503

991

205

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

458

426

884

206

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

423

408

831

207

ढोल्‍याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोल्‍याचीवाडी

228

218

446

208

सांगळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.सांगळेवाडी

244

238

482

209

येवलेवाडी

जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी

295

262

557

210

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

416

380

796

211

खारगवाडी

जि.प.प्रा.शा.खारगवाडी

211

168

379

212

टाकळवाडी

जि.प.प्रा.शा.टाकळवाडी

178

161

339

213

धनगरवाडी

जि.प.प्रा.शा. धनगरवाडी

244

235

479

214

भारजवाडी

जि.प.प्रा.शा.भारजवाडी अर्धमसला

287

270

557

215

घुगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घुगेवाडी

283

250

533

216

आनंदवाडी

जि.प.प्रा.शा. आनंदवाडी

256

241

497

217

शिरापुर धुमाळ

जि.प.प्रा.शा.शिरापुर धुमाळ

380

325

705

218

शिरापुर धुमाळ

जि.प.प्रा.शा.शिरापुर धुमाळ

352

332

684

219

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी .

385

312

697

220

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी .

404

352

756

221

तिप्‍पटवाडी

जि.प.प्रा.शा.तिप्‍पटवाडी

401

358

759

222

काकडहिरा

जि.प.प्रा.शा. काकडहिरा

415

336

791

223

पालवण

जि.प.प्रा.शा.पालवण

464

370

834

224

पालवण

जि.प.प्रा.शा.पालवण

394

351

745

225

आहेरधानोरा

जि.प.प्रा.शा. आहेरधानोरा

607

571

1178

226

राजुरी घोडका

जि.प.प्रा.शा.राजुरीघोडका

390

369

759

227

राजुरी घोडका

जि.प.प्रा.शा.राजुरीघोडका

397

344

741

228

नाळवंडी

जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

557

516

1073

229

नाळवंडी

जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

580

565

1145

230

लमानताडा(नाळवंडी)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानतांडा(नाळवंडी)

450

406

856

231

जुजगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.जुजगव्‍हाण

366

302

668

232

पोखरी तांडा

आश्रम शाळा पोखरी तांडा

324

282

606

233

पोखरी

आश्रम शाळा पोखरी

331

270

601

234

मैंदा

जिल्‍हापरिषद शाळा मैंदा

414

360

774

235

मैंदा

जिल्‍हापरिषद शाळा मैंदा

420

417

837

236

घाटसावळी

जि.प.प्रा.शा.घाटसावळी

498

472

970

237

घाटसावळी

जि.प.प्रा.शा.घाटसावळी

537

503

1040

238

बकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बकरवाडी

214

203

417

239

ढेकणमोहा

जि.प.प्रा.शा.ढेकणमोहा

447

410

857

240

ढेकणमोहा

जि.प.प्रा.शा.ढेकणमोहा

420

420

840     .

241

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा. ब्रम्‍हगांव

179

168

347

242

मौज

जिल्‍हापरिषद शाळा मौज

498

476

974

243

बाभुळखुंटा

जि.प.प्रा.शा.बाभुळखंटा

222

207

429

244

जरुड

जि.प.प्रा.शा.जरुड

637

531

1168

245

शिवणी

जि.प.प्रा.शा.शिवणी

310

287

597

246

शिवणी

जि.प.प्रा.शा.शिवणी

342

287

629

247

काठोडा

जि.प.प्रा.शा.काठोडा

345

297

642

248

पिंपळगांव मोची

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव मोची

398

329

727

249

समनापुर

जि.प.प्रा.शा.समनापुर

384

321

705

250

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

490

448

938

251

गवळवाडी

जि.प.प्रा.शा.गवळवाडी

268

244

512

252

च-हाटा

जि.प.प्रा.शा.च-हाटा

584

482

1066

253

च-हाटा

जि.प.प्रा.शा.च-हाटा

594

484

1078

254

मलकाचीवचाडी

जि.प.प्रा.शा.मलकाचीवाडी

393

345

738

255

भानकवाडी

जि.प.प्रा.शा.भानकवाडी

223

194

417

256

भानकवाडी

जि.प.प्रा.शा.भानकवाडी

160

137

297

257

हाटकुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.हाटकुरवाडी

201

176

377

258

आवलवाडी

जि.प.प्रा.शा.आवलवाडी

199

180

379

259

ढोकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोकरवाडी

179

169

348

260

मेंगडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मेंगडेवाडी

364

300

664

261

पिंपळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिंपळवाडी

366

335

701

262

पिंपळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिंपळवाडी

343

294

637

263

कोल्‍हारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोल्‍हारवाडी

556

490

1046

264

वायभटवाडी

जि.प.प्रा.शा.वायभटवाडी

210

174

384

265

भवानवाडी

जि.प.प्रा.शा.भवानवाडी

594

529

1123

266

कुटेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कुटेवाडी

506

470

976

267

मौजवाडी

जि.प.प्रा.शा.मौजवाडी

375

349

724

268

कारळवाडी

जि.प.प्रा.शा.कारळवाडी

280

263

543

269

निरमळवाडी

जि.प.प्रा.शा.निरमळवाडी

200

177

377

270

हिवरापहाडी

जि.प.प्रा.शा.हिवरापहाडी

519

471

990

271

हिवरापहाडी

जि.प.प्रा.शा.हिवरापहाडी

568

487

1055

272

बोरफडी

जि.प.प्रा.शा.बोरफडी

395

339

734

273

बोरफडी

जि.प.प्रा.शा.बोरफडी

379

328

707

274

वांगी

जि.प.प्रा.शा.वांगी

356

313

669

275

वांगी

जि.प.प्रा.शा.वांगी

369

321

690

276

इमामपुर

जि.प.प्रा.शा.इमामपुर

439

402

841

277

आहेरवडगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेरवडगांव

434

378

812

278

आहेरवडगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेरवडगांव

446

384

830

279

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

451

394

845

280

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

494

400

894

281

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

526

441

967

282

मांडवजाळी

जि.प.प्रा.शा.मांडवजाळी

468

418

886

283

भाळवणी

जि.प.प्रा.शा.भाळवणी

560

522

1082

284

कदमवाडी (नागझरी)

जि.प.प्रा.शा. कदमवाडी (नागझरी)

309

283

592

285

नागझरी

जि.प.प्रा.शा.नागझरी

470

433

903

286

बेलखंडी पाटोदा

जि.प.प्रा.शा.बेलखंडी पाटोदा

441

389

830

287

पाटोदा बेलखंडी

जि.प.प्रा.शा.पाटोदा बेलखंडी

488

430

918

288

पाटोदा बेलखंडी

जि.प.प्रा.शा.पाटोदा बेलखंडी

505

414

919

289

मंझरी हावेली

जि.प.प्रा.शा.मंझरी हावेली

487

435

922

290

कर्झणी

जि.प.प्रा.शा.कर्झणी

586

524

1110

291

कोळवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोळवाडी

356

344

700

292

धनगरवाडी

जि.प.प्रा.

शा.धनगरवाडी

290

264

554

293

करचुंडी

जि.प.प्रा.शा.करचुंडी

430

319

749

294

करचुंडी

जि.प.प्रा.शा.करचुंडी

400

338

738

295

पिंपरनई

जि.प.प्रा.

शा.पिंपरनई

400

341

741

296

कपिलधारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कपिलधारवाडी

248

188

436

297

रत्‍नागिरी

जि.प.प्रा.शा.रत्‍नागिरी

433

344

777

298

मांजरसुंबा

जि.प.प्रा.शा.मांजरसुंबा

477

397

874

299

मांजरसुंबा

जि.प.प्रा.शा.मांजरसुंबा

427

388

815

300

खंडाळा

जि.प.प्रा.शा.खंडाळा

549

476

1025

301

पोखरी

जि.प.प्रा.शा.पोखरी

395

333

728

302

बलगांव

जि.प.प्रा.शा.बलगांव

309

269

578

303

सोमनाथवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोमनाथवाडी

233

205

438

304

उंदडवडगांव

जि.प.प्रा.शा.उंदडवडगांव

493

416

909

305

सफेपुर

जि.प.प्रा.शा.सफेपुर

491

446

937

306

मोरगांव

जि.प.प्रा.शा.मोरगांव

534

498

1032

307

मोरगांव

जि.प.प्रा.शा.मोरगांव

519

464

983

308

मुळुकवाडी

जि.प.प्रा.शा.मुळूकवाडी

494

415

909

309

मसेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मसेवाडी

282

239

521

310

लिंबागणेश

जि.प.प्रा.शा.लिंबागणेश

573

552

1125

311

लिंबागणेश

जि.प.प्रा.शा.लिंबागणेश

573

503

1076

312

वानगांव

जि.प.प्रा.शा.वानगांव

399

330

729

313

साखरेबोरगांव

जि.प.प्रा.शा.साखरे बोरगांव

440

427

867

314

अंजनवती

जि.प.प्रा.शा.अंजनवती

471

366

837

315

अंजनवती

जि.प.प्रा.शा.अंजनवती

499

417

916

316

महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.महाजनवाडी

345

299

644

317

महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.महाजनवाडी

362

284

646

318

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

426

363

789

319

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

395

340

735

320

घारगांव

जि.प.प्रा.शा.घारगांव

380

357

737

321

रौळसगांव

जि.प.प्रा.शा.रौळसगांव

53

0

463

993

322

तांदळवाडीघाट

जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडीघाट

573

467

1040

323

खडकीघाट

जि.प.प्रा.शा.खडकीघाट

644

529

1173

324

सुलतानपुर

जि.प.प्रा.शा.सुलतानपुर

226

184

410

325

कानडीघाट

जि.प.प्रा.शा.कानडीघाट

553

449

1002

326

गोलग्री

जि.प.प्रा.शा.गोलग्री

277

247

524

327

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

644

557

1201

328

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

607

543

1150

329

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

678

619

1297

330

चौसाळा

ग्रामपंचायत कार्यालय,चौसाळा

543

526

1069

331

देविबाभुळगांव

जि.प.प्रा.शा.देविबाभुळगांव

471

444

915

332

चांदेगांव

जि.प.प्रा.शा.चांदेगांव

439

322

761

333

पालसिंगण

जि.प.प्रा.

शा.पालसिंगण

321

295

616

334

पालसिंगण

जि.प.प्रा.शा.पालसिंगण

295

288

583

335

हिंगणी खु.

जि.प.प्रा.शा.‍िहंगणी खु.

364

337

701

336

हिंगणी खुं.

जि.प.प्रा.शा.‍िहंगणी खु.

278

260

538

337

लोणीघाट

जि.प.प्रा.शा.‍लोणीघाट

475

399

874

338

लोणीघाट

जि.प.प्रा.शा.‍लोणीघाट

268

241

509

339

वाढवण

जि.प.प्रा.शा.वाढवणा

407

353

760

340     

पिंपळगांवघाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवघाट

413  

389    

802    

                       

 

341  

मानेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मानेवाडी

350  

332  

682  

342  

रुईगव्‍हाण   

जि.प.प्रा.शा.रुईगव्‍हाण

375  

318  

693  

343  

हिंगणी बु.

जि.प.प्रा.शा.हिंगणी बु.

577  

500 

1077 

344  

जेबा पिंपरी

जि.प.प्रा.शा.जेबा पिंपरी

476  

440  

916