39-बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या कक्षेतील 230-बीड विधानसभा मतदार संघ                                                              

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

   

     

1

2

3

     

1

फुलसांगवी

जि.प.प्रा.शा.फुलसांगवी

     

2

फुलसांगवी

जि.प.प्रा.शा.फुलसांगवी

     

3

मारकडवाडी

जि.प.प्रा.शा.मारकडवाडी

     

4

हाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.हाजीपुर

     

5

कमलेश्‍वर धानोरा

जि.प.प्रा.शा.

कमलेश्‍वर धानोरा

     

6

साक्षाळपिंप्री

जि.प.प्रा.शा .साक्षाळपिंप्री

     

7

साक्षाळपिंप्री

जि.प.प्रा.शा .साक्षाळपिंप्री

     

8

बाहदरपुर

जि.प.प्रा.शा.बहादरपुर

     

9

तांदळवाडी भिल्‍ल

जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडी भिल्‍ल

     

10

सोनगांव

जि.प.प्रा.शा. सोनगांव

     

11

पौडुळ गावठाण नं.3

जि.प.प्रा.शा. पौडुळ

     

12

पौडुळ गावठाण नं.3

जि.प.प्रा.शा. पौडुळ

     

13

सिरापुरगात

जि.प.प्रा.शा. सिरापुरगात

     

14

गाजीपुर

जि.प.प्रा.शा.गाजीपुर

     

15

आर्वी

जि.प.प्रा.शा.आर्वी

     

16

आर्वी

जि.प.प्रा.शा.आर्वी

     

17

जांब

जि.प.प्रा.शा. जांब

     

18

खांबा

जि.प.प्रा.शा.खांबा

     

19

पौडुळ गा.नं.2

जि.प.प्रा.शा.पौडुळ नं.2

     

20

केतुरा

जि.प.प्रा.शा.केतुरा

     

21

आवलपुर

जि.प.प्रा.शा.आवलपुर

     

22

रुद्रापुर

जि.प.प्रा.शा.रुद्रापुर

     

23

पारगांव सिरस

जि.प.के.प्रा.शा.पारगांव सिरस

     

24

उंबरद जाहंगीर

जि.प.के.प्रा.शा

उंबरद जाहंगीर

     

25

बेलुरा

जि.प.प्रा.शा.बेलुरा

     

26

बेलुरा

जि.प.प्रा.शा.बेलुरा

     

27

लिंबा

जि.प.प्रा.शा.लिंबा

     

28

खालापुरी

जि.प.प्रा.शा.खालापुरी

     

29

खालापुरी

ग्रामपंचायत कार्यालय

     

30

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

     

31

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

     

32

पाडळी

जि.प.प्रा.शा.पाडळी

     

33

नाग-याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा. नाग-याचीवाडी

     

34

तागडगांव

जि.प.प्रा.शा.तागडगांव

     

35

तागडगांव

ग्रामपंचायतकार्यालयतागडगांव

     

36

खोकरमोहा

जि.प.मा.शा.खोकरमोहा

     

37

खोकरमोहा

जि.प.मा..शा खोकरमोहा

     

38

खोकरमोहा

जि.प.मा.शा.खोकरमोहा

     

39

औंरगपुर

जि.प.प्रा.शाऔंरगपुर

     

40

हिवरसिंगा

जि.प.प्रा.शा

हिवरसिंगा

     

41

हिवरसिंगा

जि.प.प्रा.शा

हिवरसिंगा

     

42

काटवटवाडी

जि.प.प्रा.शा.काटवटवाडी

     

43

रुई लिंबा

जि.प.प्रा.शा

रुई लिंबा

     

44

लिंबारुई

जि.प.प्रा.शा.लिंबारुई

     

45

लिंबारुई

जि.प.प्रा.शा.लिंबारुई

     

46

वासनवाडी

ग्रामपंचायत कार्यालय,वासनवाडी

     

47

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

     

48

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

     

49

बीड

जि.प.प्रा.शा

पोलिस कॉलनी

     

50

बीड

जि.प.प्रा.शा.पोलिस कॉलनी

     

51

बीड

पोलिस कॉलनी यात्रिंकी विभाग

     

52

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग दक्षिण

     

53

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग उत्‍तरबाजु

     

54

बीड

कार्यकारी अभियंता सा.बां.टंकलेखन विभाग दक्षिण

     

55

बीड

उपविभागीय अभियंता लघुपाटबंधारे(स्‍था.स्‍तर)पश्चिमबाजु

     

56

बीड

उपविभागीय अभियंता लघुपाटबंधारे(स्‍था.स्‍तर)

     

57

बीड

प्रगती विद्यालय बालेपीर .बीड

     

58

बीड

प्रगती विद्यालय बालेपीर .बीड

     

59

बीड

चंपावती प्राथमिक विद्यालय,नगर रोड ,बीड

     

60

बीड

शासकिय औद्योगि‍क संस्‍था ,बीड

     

61

बीड

शासकिय औद्योगि‍क संस्‍था ,मुलींची बीड

     

62

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

     

63

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

     

64

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

     

65

बीड

छत्रपती शाहु प्राथमिक शाळा बीड

     

66

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय  बीड

     

67

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

     

68

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

     

69

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

     

70

बीड

छत्रपती शाहु माध्‍यमिक विद्यालय,बीड

     

71

बीड

पशुवैद्यकिय चिकित्‍सालय प्रयोगशाळा सुभाष रोड बीड

     

72

बीड

पशुवैद्यकिय चिकित्‍सालय प्रयोगशाळा सुभाष रोड बीड

     

73

बीड

ग्रामिण महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवर हाऊस बीड

     

74

बीड

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवरहाऊस बीड

     

75

बीड

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ पॉवरहाऊस बीड

     

76

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय नाथुवाडा बीड

     

77

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय नाथुवाडा बीड

     

78

बीड

नॅशनल उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्यिमिक विद्यालय ,जुना बाजार बीड

     

79

बीड

नॅशनल उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्यिमिक विद्यालय ,जुना बाजार बीड

     

80

बीड

मिल्लिया कनिष्‍ट महाविद्यालय बीड.

     

81

बीड

मिल्लिया कनिष्‍ट महाविद्यालय बीड.

     

82

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्रा‍थमिक शाळा जुना बाजार बीड

     

83

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्रा‍थमिक शाळा जुना बाजार बीड

     

84

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

     

85

बीड

नगर परिषद विश्रामगृह किल्‍ला मैदा बीड

     

86

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

     

87

बीड

सावरकर प्राथमिक विद्यालय,नाथुवाडा,बीड

     

88

बीड

जिल्‍हा परिषद प्रा‍थमिक शाळा धोडींपुरा बीड

     

89

बीड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धोंडिपुरा बीड

     

90

बीड

संस्‍कार प्राथमिक विद्यालय नेताजी मैदान बीड

     

91

बीड

जि.प.प्रा.शा.धोडींपुराबीड

     

92

बीड

जिल्‍हा उदयोग केंद्र ,भाजी मंडई ,बीड

     

93

बीड

जिल्‍हा उदयोग केंद्र ,भाजी मंडई ,बीड

     

94

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

     

95

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

     

96

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

     

97

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

     

98

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय,बामनवाडी,बीड

     

99

बीड

म.वाल्‍लीमक समाज मंदिर वतार वेस ,बीड

     

100

बीड

म.वाल्‍लीमक समाज मंदिर वतार वेस ,बीड

     

101

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय लोणारपुरा

     

102

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय लोणारपुरा

     

103

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा बीड

     

104

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा बीड

     

105

बीड

राजस्‍थानी विद्यालय शनिमंदीर

     

106

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

     

107

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

     

108

बीड

राष्‍ट्रीय मुलींची शाळा करीमपुरा

     

109

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

     

110

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

     

111

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

     

112

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

     

113

बीड

विनायक कनिष्‍ट महाविद्यालय खडकपुरा ,बीड

     

114

बीड

नॅशनल उर्दु प्रा.श.भालदारपुरा ,इस्‍लामपुरा.

     

115

बीड

नॅशनल उर्दु प्रा.श.भालदारपुरा ,इस्‍लामपुरा.

     

116

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा गांधी नगर बीड

     

117

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा गांधी नगर बीड

     

118

बीड

प्रभात विद्यालय,पुनवर्सन कॉलनी बीड

     

119

बीड

मिल्‍लीया प्राथमिक उर्दु विद्यालय ,भालदारपुरा बीड

     

120

बीड

मिल्‍लीया प्राथमिक उर्दु विद्यालय ,भालदारपुरा बीड

     

121

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय आकाशवाणीकेंद्र बीड

     

122

बीड

कंकालेश्‍वर विद्यालय आकाशवाणीकेंद्र बीड

     

123

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

124

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

125

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

126

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

127

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

128

बीड

विनायक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कॉलणी

     

129

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

     

130

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

     

131

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

     

132

बीड

केंद्रीय आझाद उर्दु माध्‍यमिक शाळा मुलींची मोमीनपुरा बीड

     

133

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

     

134

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

     

135

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

     

136

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा उर्दु मोमीनपुरा बीड

     

137

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

     

138

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

     

139

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

     

140

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

     

141

बीड

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा आशोक नगर  बीड

     

142

बीड

केंद्रीय उर्दु माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालय,जुना बाजार बीड

     

143

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

     

144

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

     

145

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

     

146

बीड

मिल्लिया कॉलेज नविन इमारत बीड

     

147

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

     

148

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

     

149

बीड

बलभीम कॉलेज नविन इमारत

     

150

बीड

मिल्लिया कॉलेज माध्‍यमिक विद्यालय किल्‍ला मैदान पुर्व बाजु बीड

     

151

बीड

जि.प.प्रा मिल्लिया कॉलेज माध्‍यमिक विद्यालय किल्‍ला मैदान पुर्व बाजु बीड.

     

152

बीड

मॉडेल उर्दु शाळा अजीजपुरा

     

153

बीड

मॉडेल उर्दु शाळा अजीजपुरा

     

154

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा अजीजपुरा बीड

     

155

बीड

जिल्‍हापरिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा अजीजपुरा बीड

     

156

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

157

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

158

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

159

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

160

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

161

बीड

डॉ.बापुजी सांळुके विद्यालय विद्यानगर व डी.एड.कॉलेज बीड.

     

162

बीड

कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग बीड

     

163

बीड

कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग बीड

     

164

बीड

वरिष्‍ट भुर्वज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ,गव्‍हाणे बिल्‍डींग बीड

     

165

बीड

वरिष्‍ट भुर्वज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ,गव्‍हाणे बिल्‍डींग बीड

     

166

बीड

सरस्‍वती माध्‍यमिक विद्यालय,पंचशिल नगर पालवण रोड,बीड

     

167

बीड

सरस्‍वती माध्‍यमिक विद्यालय,पंचशिल नगर पालवण रोड,बीड

     

168

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

     

169

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

     

170

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

     

171

बीड

चंपावती विद्यालय ,नगर रोड बीड

     

172

बीड

पंचायत समिती कार्यालय,नगर रोड

     

173

बीड

पंचायत समिती कार्यालय,नगर रोड

     

174

नागापुर बु.

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा

     

175

नागापुर  खुर्द

जि.प.प्रा.शा. नागापुर खुर्द

     

176

म्‍हाळसजवळा

जि.प.के.प्रा.शा म्‍हाळसजवळा

     

177

म्‍हाळसजवळा

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा म्‍हाळसजवळा

     

178

पिंपळगांव मझरा

जि.प.प्रा.शा पिंपळगांव मझरा

     

179

गंगनाथवाडी

जि.प.प्रा.शा.गंगनाथवाडी

     

180

बाभुळवाडी

जि.प.प्रा.शा.बाभुळवाडी

     

181

ईट

जि.प.प्रा.शा.ईट

     

182

बेलवाडी

जि.प.प्रा.शा.बेलवाडी

     

183

म्‍हाळसापुर तांडा

जि.प.प्रा.शा.म्‍हाळसापुर तांडा

     

184

उमरी

जि.प.प्रा.शा.उमरी

     

185

उमरद खालसा

जि.प.प्रा.शा. उमरद खालसा

     

186

अंतरवण पिंप्री

जि.प.प्रा.शा.अंतरवण पिंप्री

     

187

गंनपुरतांडा

जि.प..प्र.शा.गंनपुरतांडा

     

188

खांडेपारगांव

जिल्‍हा परिषद शाळा खांडेपारगांव

     

189

खांडेपारगांव

जिल्‍हा परिषद शाळा खांडेपारगांव

     

190

काळेगांव हावेली

जि.प.प्रा.शा.काळेगांव हवेली

     

191

काळेगांव हावेली

जि.प.प्रा.शा. काळेगांव हावेली

     

192

आंबेसावळी

जि.प.प्रा.शा.आंबेसावळी

     

193

मन्‍यारवाडी

जि.प.प्रा.शा मन्‍यारवाडी

     

194

मानकुरवाडी

जिल्‍हापरिषद शाळा मानकुरवाडी

     

195

लमानतंडा (काळेगांव हज.)

जिल्‍हापरिषद शाळा लमानतंडा (काळेगांव ह.)

     

196

दहिफळ

जिल्‍हापरिषद शाळा दहिफळ

     

197

चिंचोलीमाळी

जिल्‍हापरिषद शाळा चिंचोलीमाळी

     

198

तळेगांव

जि.प.प्रा.शा.तळेगांव

     

199

मुर्शदपुर

जि.प.प्रा.शा.मुर्शदपुर

     

200

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

     

201

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

     

202

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

     

203

राजुरी(न.)

जिल्‍हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा राजुरी(न)

     

204

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

     

205

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

     

206

रायमोहा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रायमोहा

     

207

ढोल्‍याचीवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोल्‍याचीवाडी

     

208

सांगळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.सांगळेवाडी

     

209

येवलेवाडी

जि.प.प्रा.शा.येवलेवाडी

     

210

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

     

211

खारगवाडी

जि.प.प्रा.शा.खारगवाडी

     

212

टाकळवाडी

जि.प.प्रा.शा.टाकळवाडी

     

213

धनगरवाडी

जि.प.प्रा.शा. धनगरवाडी

     

214

भारजवाडी

जि.प.प्रा.शा.भारजवाडी अर्धमसला

     

215

घुगेवाडी

जि.प.प्रा.शा.घुगेवाडी

     

216

आनंदवाडी

जि.प.प्रा.शा. आनंदवाडी

     

217

शिरापुर धुमाळ

जि.प.प्रा.शा.शिरापुर धुमाळ

     

218

शिरापुर धुमाळ

जि.प.प्रा.शा.शिरापुर धुमाळ

     

219

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी .

     

220

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी .

     

221

तिप्‍पटवाडी

जि.प.प्रा.शा.तिप्‍पटवाडी

     

222

काकडहिरा

जि.प.प्रा.शा. काकडहिरा

     

223

पालवण

जि.प.प्रा.शा.पालवण

     

224

पालवण

जि.प.प्रा.शा.पालवण

     

225

आहेरधानोरा

जि.प.प्रा.शा. आहेरधानोरा

     

226

राजुरी घोडका

जि.प.प्रा.शा.राजुरीघोडका

     

227

राजुरी घोडका

जि.प.प्रा.शा.राजुरीघोडका

     

228

नाळवंडी

जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

     

229

नाळवंडी

जि.प.प्रा.शा.नाळवंडी

     

230

लमानताडा(नाळवंडी)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानतांडा(नाळवंडी)

     

231

जुजगव्‍हाण

जि.प.प्रा.शा.जुजगव्‍हाण

     

232

पोखरी तांडा

आश्रम शाळा पोखरी तांडा

     

233

पोखरी

आश्रम शाळा पोखरी

     

234

मैंदा

जिल्‍हापरिषद शाळा मैंदा

     

235

मैंदा

जिल्‍हापरिषद शाळा मैंदा

     

236

घाटसावळी

जि.प.प्रा.शा.घाटसावळी

     

237

घाटसावळी

जि.प.प्रा.शा.घाटसावळी

     

238

बकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.बकरवाडी

     

239

ढेकणमोहा

जि.प.प्रा.शा.ढेकणमोहा

     

240

ढेकणमोहा

जि.प.प्रा.शा.ढेकणमोहा

     

241

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा. ब्रम्‍हगांव

     

242

मौज

जिल्‍हापरिषद शाळा मौज

     

243

बाभुळखुंटा

जि.प.प्रा.शा.बाभुळखंटा

     

244

जरुड

जि.प.प्रा.शा.जरुड

     

245

शिवणी

जि.प.प्रा.शा.शिवणी

     

246

शिवणी

जि.प.प्रा.शा.शिवणी

     

247

काठोडा

जि.प.प्रा.शा.काठोडा

     

248

पिंपळगांव मोची

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांव मोची

     

249

समनापुर

जि.प.प्रा.शा.समनापुर

     

250

वरवटी

जि.प.प्रा.शा.वरवटी

     

251

गवळवाडी

जि.प.प्रा.शा.गवळवाडी

     

252

च-हाटा

जि.प.प्रा.शा.च-हाटा

     

253

च-हाटा

जि.प.प्रा.शा.च-हाटा

     

254

मलकाचीवचाडी

जि.प.प्रा.शा.मलकाचीवाडी

     

255

भानकवाडी

जि.प.प्रा.शा.भानकवाडी

     

256

भानकवाडी

जि.प.प्रा.शा.भानकवाडी

     

257

हाटकुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.हाटकुरवाडी

     

258

आवलवाडी

जि.प.प्रा.शा.आवलवाडी

     

259

ढोकरवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोकरवाडी

     

260

मेंगडेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मेंगडेवाडी

     

261

पिंपळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिंपळवाडी

     

262

पिंपळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पिंपळवाडी

     

263

कोल्‍हारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोल्‍हारवाडी

     

264

वायभटवाडी

जि.प.प्रा.शा.वायभटवाडी

     

265

भवानवाडी

जि.प.प्रा.शा.भवानवाडी

     

266

कुटेवाडी

जि.प.प्रा.शा.कुटेवाडी

     

267

मौजवाडी

जि.प.प्रा.शा.मौजवाडी

     

268

कारळवाडी

जि.प.प्रा.शा.कारळवाडी

     

269

निरमळवाडी

जि.प.प्रा.शा.निरमळवाडी

     

270

हिवरापहाडी

जि.प.प्रा.शा.हिवरापहाडी

     

271

हिवरापहाडी

जि.प.प्रा.शा.हिवरापहाडी

     

272

बोरफडी

जि.प.प्रा.शा.बोरफडी

     

273

बोरफडी

जि.प.प्रा.शा.बोरफडी

     

274

वांगी

जि.प.प्रा.शा.वांगी

     

275

वांगी

जि.प.प्रा.शा.वांगी

     

276

इमामपुर

जि.प.प्रा.शा.इमामपुर

     

277

आहेरवडगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेरवडगांव

     

278

आहेरवडगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेरवडगांव

     

279

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

     

280

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

     

281

पाली

जि.प.प्रा.शा.पाली

     

282

मांडवजाळी

जि.प.प्रा.शा.मांडवजाळी

     

283

भाळवणी

जि.प.प्रा.शा.भाळवणी

     

284

कदमवाडी (नागझरी)

जि.प.प्रा.शा. कदमवाडी (नागझरी)

     

285

नागझरी

जि.प.प्रा.शा.नागझरी

     

286

बेलखंडी पाटोदा

जि.प.प्रा.शा.बेलखंडी पाटोदा

     

287

पाटोदा बेलखंडी

जि.प.प्रा.शा.पाटोदा बेलखंडी

     

288

पाटोदा बेलखंडी

जि.प.प्रा.शा.पाटोदा बेलखंडी

     

289

मंझरी हावेली

जि.प.प्रा.शा.मंझरी हावेली

     

290

कर्झणी

जि.प.प्रा.शा.कर्झणी

     

291

कोळवाडी

जि.प.प्रा.शा.कोळवाडी

     

292

धनगरवाडी

जि.प.प्रा.

शा.धनगरवाडी

     

293

करचुंडी

जि.प.प्रा.शा.करचुंडी

     

294

करचुंडी

जि.प.प्रा.शा.करचुंडी

     

295

पिंपरनई

जि.प.प्रा.

शा.पिंपरनई

     

296

कपिलधारवाडी

जि.प.प्रा.शा.कपिलधारवाडी

     

297

रत्‍नागिरी

जि.प.प्रा.शा.रत्‍नागिरी

     

298

मांजरसुंबा

जि.प.प्रा.शा.मांजरसुंबा

     

299

मांजरसुंबा

जि.प.प्रा.शा.मांजरसुंबा

     

300

खंडाळा

जि.प.प्रा.शा.खंडाळा

     

301

पोखरी

जि.प.प्रा.शा.पोखरी

     

302

बलगांव

जि.प.प्रा.शा.बलगांव

     

303

सोमनाथवाडी

जि.प.प्रा.शा.सोमनाथवाडी

     

304

उंदडवडगांव

जि.प.प्रा.शा.उंदडवडगांव

     

305

सफेपुर

जि.प.प्रा.शा.सफेपुर

     

306

मोरगांव

जि.प.प्रा.शा.मोरगांव

     

307

मोरगांव

जि.प.प्रा.शा.मोरगांव

     

308

मुळुकवाडी

जि.प.प्रा.शा.मुळूकवाडी

     

309

मसेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मसेवाडी

     

310

लिंबागणेश

जि.प.प्रा.शा.लिंबागणेश

     

311

लिंबागणेश

जि.प.प्रा.शा.लिंबागणेश

     

312

वानगांव

जि.प.प्रा.शा.वानगांव

     

313

साखरेबोरगांव

जि.प.प्रा.शा.साखरे बोरगांव

     

314

अंजनवती

जि.प.प्रा.शा.अंजनवती

     

315

अंजनवती

जि.प.प्रा.शा.अंजनवती

     

316

महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.महाजनवाडी

     

317

महाजनवाडी

जि.प.प्रा.शा.महाजनवाडी

     

318

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

     

319

बोरखेड

जि.प.प्रा.शा.बोरखेड

     

320

घारगांव

जि.प.प्रा.शा.घारगांव

     

321

रौळसगांव

जि.प.प्रा.शा.रौळसगांव

     

322

तांदळवाडीघाट

जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडीघाट

     

323

खडकीघाट

जि.प.प्रा.शा.खडकीघाट

     

324

सुलतानपुर

जि.प.प्रा.शा.सुलतानपुर

     

325

कानडीघाट

जि.प.प्रा.शा.कानडीघाट

     

326

गोलग्री

जि.प.प्रा.शा.गोलग्री

     

327

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

     

328

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

     

329

चौसाळा

जि.प.प्रा.शा.चौसाळा

     

330

चौसाळा

ग्रामपंचायत कार्यालय,चौसाळा

     

331

देविबाभुळगांव

जि.प.प्रा.शा.देविबाभुळगांव

     

332

चांदेगांव

जि.प.प्रा.शा.चांदेगांव

     

333

पालसिंगण

जि.प.प्रा.

शा.पालसिंगण

     

334

पालसिंगण

जि.प.प्रा.शा.पालसिंगण

     

335

हिंगणी खु.

जि.प.प्रा.शा.‍िहंगणी खु.

     

336

हिंगणी खुं.

जि.प.प्रा.शा.‍िहंगणी खु.

     

337

लोणीघाट

जि.प.प्रा.शा.‍लोणीघाट

     

338

लोणीघाट

जि.प.प्रा.शा.‍लोणीघाट

     

339

वाढवण

जि.प.प्रा.शा.वाढवणा

     

340     

पिंपळगांवघाट

जि.प.प्रा.शा.पिंपळगांवघाट

     

                     

 

341  

मानेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मानेवाडी

342  

रुईगव्‍हाण   

जि.प.प्रा.शा.रुईगव्‍हाण

343  

हिंगणी बु.

जि.प.प्रा.शा.हिंगणी बु.

344  

जेबा पिंपरी

जि.प.प्रा.शा.जेबा पिंपरी