39-बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या कक्षेतील 229-माजलगांव विधानसभा मतदार संघ                                                              

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

महातपुरी

जि.प.प्रा.शा.महातपुरी

272   

250   

522   

2

सुलतानपुर

जि.प.प्रा.शा.सुलतानपुर

642   

581   

1223

3

वाघोरा

जि.प.प्रा.शा.वाघोरा

512   

458   

970   

4

वाघोरा

जि.प.प्रा.शा.वाघोरा

377   

348   

725   

5

पुरुषोत्‍तमपुरी

जि.प.प्रा.शा.

पुरुषोत्‍तमपुरी

463   

384   

725   

6

पुरुषोत्‍तमपुरी

जि.प.प्रा.शा .पुरुषोत्‍तमपुरी

412   

385   

797   

7

जायकोचीवाडी

जि.प.प्रा.शा .जायकोचीवाडी

169   

155   

324   

8

सादोळा  

जि.प.प्रा.शा सादोळा  

555   

447   

1002   

9

सादोळा  

जि.प.प्रा.शा सादोळा  

331   

315   

646   

10

सादोळा  

ग्रामपंचायतकार्यालय

400   

346   

746   

11

गोविंदवाडी

जि.प.प्रा.शा.गोविंदवाडी

567   

514   

1081   

12

शहाजनपुर

जि.प.प्रा.शा.शहाजनपुर

354   

302   

656   

13

मालीपारगांव

जि.प.प्रा.शा. मालीपारगांव

487   

415   

902   

14

मालीपारगांव

जि.प.प्रा.शा.मालीपारगांव

327   

282   

609   

15

पायतळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पायतळवाडी

382   

383   

765   

16

किट्टी आडगांव

जि.प.प्रा.शा.किट्टीआडगांव

567   

514   

1081   

17

किट्टी आडगांव

जि.प.प्रा.शा.किट्टी आडगांव

571   

509   

1080   

18

किट्टी आडगांव

अंगणवाडीइमारत किट्टी आडगांव

491   

457   

948   

19

मंजरथ

जि.प.प्रा.शा.मंजरथ  

568   

508   

1076   

20

मंजरथ

जि.प.प्रा.शा.मंजरथ  

516   

482   

998   

21

छत्र बोरगांव

जि.प.प्रा.शा.छत्र बोरगांव

592

551

1143

22

आबेगांव

जि.प.प्रा.शा.आंबेगाव

518

495

1013

23

आबेगांव

जि.प.प्रा.शा.आंबेगाव

165

167

332

24

सरवर पिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.सरवर पिंपळगांव 

431

402

833

25

सोमठाणा

जि.प.प्रा.शा.सोमठाणा

485

455

940

26

आडोळा

जि.प.प्रा.शा.आडोळा

84

69

153

27

मोठेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोठीवाडी

370

329

699

28

मोठेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोठेवाडी

313

279

592

29

मोठेवाडी

ग्रामपंचायत कार्यालय मोठेवाडी

372

338

710

30

सांडस चिंचोली

जि.प.प्रा.शा.सांडस चिंचोली

634

560

1194

31

देपेगांव

जि.प.प्रा.शा.देपेगांव

378

340

718

32

गोविंदपुर

ग्राम पंचायत कार्यालय गोविंदपुर

211

170

381

33

केसापुरी

जि.प.प्रा.शा.केसापुरी

418

374

792

34

केसापुरी

जि.प.प्रा.शा.केसापुरी

415

422

837

35

फुलेपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.फुलेपिंपळगांव

476

435

911

36

फुलेपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.फुलेपिंपळगांव

478

474

952

37

भाटवडगांव

जि.प.प्रा.शा.भाटवडगांव

516

435

951

38

भाटवडगांव

जि.प.प्रा.शा.भाटवडगांव

453

421

874

39

मनुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.मनुरवाडी

410

361

771

40

लुखेगांव

जि.प.प्रा.शा.लुखेगांव

255

299

554

41

नागडगांव

जि.प.प्रा.शा.नागडगांव

353

290

643

42

रोषणपुरी

जि.प.प्रा.शा.रोषणपुरी

319

274

593

43

शिंपेटाकळी

जि.प.प्रा.शा.शिंपेटाकळी

145

150

295

44

छोटीवाडी

जि.प.प्रा.शा.छोटेवाडी

247

206

453

45

रामनगर

आश्रम.शाळा.रामनगर

194

179

373

46

गंगामसला

ग्रामपंचायत कार्यालय,गंगामसला

439

403

842

47

गंगामसला

जि.प.प्रा.शा.गंगामसला  

368

344

712

48

गंगामसला

जि.प.प्रा.शा.गंगामसला  

467

422

889

49

सुरुमगांव

 जि.प.प्रा.शा.सुरुमगांव

286

255

541

50

गुंजथडी

जि.प.प्रा.शा.गुंजथडी

530

484

1014

51

सोन्‍नाथडी

जि.प.प्रा.शा.सोन्‍नाथडी

504

463

967

52

सोन्‍नाथडी

जि.प.प्रा.शा.सोन्‍नाथडी

322

314

636

53

खरात आंडगांव

 जि.प.प्रा.शा.खरात आंडगांव

401

338

739

54

खरात आंडगाव

 जि.प.प्रा.शा.खरात आंडगांव

369

351

720

55

सिध्‍देश्‍वर नगर

आंगणवाडी इमारत सिध्‍देश्‍वर नगर

229

210

439

56

कल्‍याण नगर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कल्‍याण नगर

235

215

450

57

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मांजलगांव

506

492

998

58

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मांजलगांव

457

388

845

59

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय नविन इमारत 

581

520

1101

60

माजलगांव

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय माजलगांव

451

395

846

61

माजलगांव

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय माजलगांव

497

453

950

62

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

396

382

778

63

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

512

481

993

64

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

423

412

835

65

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.भीमनगर माजलगांव

522

510

1032

66

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.भीमनगर माजलगांव

459

473

932

67

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.बंजारा नगर  माजलगांव

584

511

1095

68

माजलगांव

मार्केट कमिटी कार्यालय सोसायटी माजलगांव

622

536

1158

69

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.बंजारा नगर  माजलगांव

432

416

848

70

माजलगांव

बी.अॅन्‍डसी.कार्यालय माजलगांव

581

397

978

71

माजलगांव

बी.अॅन्‍डसी.कार्यालय माजलगांव

515

420

935

72

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नवा मोढा माजलगांव

626

520

1146

73

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय हॉल माजलगांव

584

485

1069

74

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय तगाई विभाग माजलगांव

586

541

1127

75

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय तगाई विभाग माजलगांव

567

558

1125

76

माजलगांव

जि.प.मा.शा.मुलांचीमाजलगांव

583

493

1076

77

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

573

512

1085

78

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

642

555

1197

79

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

395

314

709

80

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

448

376

824

81

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

436

385

821

82

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

540

471

1011

83

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय नविन इमारत माजलगांव

578

559

1137

84

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय नविन इमारत माजलगांव

421

379

800

85

माजलगांव

श्री.सिध्‍देश्‍वर माध्‍यमिक विद्यालय माजलगांव

470

460

930

86

   माजलगांव

श्री.सिध्‍देश्‍वर प्राथमिक विद्यालय माजलगांव

584

534

1118

87

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

481

454

935

88

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

510

454

964

89

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

509

465

974

90

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

493

481

974

91

मनुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मनुर

512

455

967

92

शेलापुरी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शेलापुरी

421

373

794

93

रेणापुरी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रेणापुरी

146

140

286

94

ब्रम्‍हगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्‍हगांव

423

391

814

95

खानापुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खानापुर

273

235

508

96

केसापुरी वसाहत

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केसापुरी वसाहत

300

243

543

97

केसापुरी वसाहत

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केसापुरी वसाहत

235

170

405

98

केसापुरी वसाहत

जवाहर विद्यालय केसापुरी वसाहत

284

229

513

99

चिंचगव्‍हाण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चिंचगव्‍हाण

413

329

742

100

चिंचगव्‍हाण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चिंचगव्‍हाण

450

352

802

101

देवखेडा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा देवखेडा

381

373

754

102

पुनंदगां

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पुनंदगांव

245

245

490

103

ळाटवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घळाटवाडी

490

438

928

104

पवारवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पवारवाडी

248

236

484

105

हिंगणवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा हिंगणवाडी

122

98

220

106

निपाणी टाकळी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा निपाणी टाकळी

497

434

931

107

हानुमान नगर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा हानुमान नगर

241

213

454

108

शुक्‍लतिर्थ लिंमगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक

शाळा शुक्‍लतिर्थ लिंमगांव

400

383

783

109

खतगव्‍हण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक

शाळा खतगव्‍हण

367

308

675

110

पिंपरी खुर्द

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरी खुर्द

481

411

892

111

मोगरा

अंगणवाडी इमारत(जुनी ग्रामपंचायत खोली)मोगरा

486

453

939

112

मोगरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोगरा

379

356

735

113

मोगरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोगरा

487

461

948

114

आनंदगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आनंदगांव

463

394

857

115

आनंदगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक आनंदगांव

569

483

1052

116

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

524

498

1022

117

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

461

403

864

118

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दु माध्‍यम पात्रुड

465

430

895

119

पात्रुड

 

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दु पात्रुड

351

281

632

120

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

296

258

554

121

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा पात्रुड

371

313

684

122

पात्रुड

जिल्‍हा‍ परिषद माध्‍यमिक शाळा उर्दु पात्रुड  

333

306

639

123

पात्रुड

जिल्‍हा‍ परिषद माध्‍यमिक शाळा उर्दु पात्रुड  

300

264

564

124

गुजरवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा गुजरवाडी

184

163

347

125

ढोरगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा ढोरगांव

316

288

604

126

लवुळ 2

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ

310

318

628

127

खळवट लिंबगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खळवट लिंबगांव

560

499

1059

128

खळवट लिंबगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खळवट लिंबगांव

319

304

623

129

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

542

559

1101

130

 

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

645

680

1325

131

 

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

     

132

 

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

     

133

मोरेवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा मोरेवाडी

310

300

610

134

देवडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा देवडी

569

470

1039

135

देवडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा देवडी

299

287

586

136

काडीवडगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा काडीवडगांव

601

528

1129

137

देवगांव

जिल्‍हा‍परिषदप्राथमिकशाळादेवगांव

263

219

482

138

खापरवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खापरवाडी

328

343

671

139

लवुळ 1

 ग्रामपंचायत कार्यालय लवुळ

478

412

890

140

लवुळ 1

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ

468

399

867

141

लवुळ 1

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ 1

497

456

953

142

लहामेवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लहामेवाडी

358

330

688

143

लोणगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणगांव

620

551

1171

144

गोदावरी तांडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गोदावरी तांडा  

351

310

661

145

उमरी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरी बु.

537

454

991

146

उमरी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरी बुं.

239

235

474

147

सिमरी पारगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सिमरी पारगांव

459

387

846

148

सिमरी पारगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सिमरी पारगांव

285

227

512

149

कोथरुळ

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोथरुळ

637

594

1231

150

साळेगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा साळेगांव

497

452

949

151

बेलुरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेलुरा

531

459

990

152

आलापुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आलापुर

344

305

649

153

देवळा खु.

 जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आलापुर

202

165

367

154

नाखलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नाखलगांव

441

364

805

155

नाखलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नाखलगांव

340

304

644

156

शिंदेवाडी(पा.)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा शिंदेवाडी(पा.)

240

230

470

157

टालेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टालेवाडी

519

473

992

158

टालेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टालेवाडी

201

176

377

159

परडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा परडी

494

443

939

160

पिंपरखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरखेड

657

550

1207

161

पिंपरखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरखेड

246

229

475

162

साळींबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा साळींबा

600

583

1183

163

हरिश्‍चंद्र पिप्री 

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हरिश्‍चंद्र पिप्री

481

497

978

164

हरिश्‍चंद्र पिप्री 

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हरिश्‍चंद्र पिप्री

261

233

494

165

चिंचवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवडगांव

652

557

1209

166

केंडे पिंप्री

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केंडे पिंप्री

144

127

271

167

राजेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा राजेवाडी

531

420

951

168

राजेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा राजेवाडी

457

398

855

169

लमानवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानवाडी

457

383

840

170

बाभळगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बाभळगांव

656

542

1198

171

पिंपळगाव नाखले

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळगाव ना खले

324

285

609

172

शिंदेवाडी(वांगी)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा शिंदेवाडी (वां)

394

351

745

173

वांगी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वांगी बु.

504

453

957

174

वांगी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वांगी बु.

285

240

525

175

खाडेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खाडेवाडी

240

221

461

176

चोपानवाडी

जिल्‍हापरिषदप्राथमिकशाळाचोपानवाडी

195

191

386

177

दिंद्रृड

जिल्‍हापरिषदप्राथमिकशाळादिंद्रृड

746

713

1459

178

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिद्रृड

712

620

1332

179

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिंद्रृड

324

273

597

180

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिंद्रृड

332

325

657

181

संगम

जि.प.प्रा.शा.संगम

461

408

846

182

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

450

396

846

183

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

213

212

425

184

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.उर्दु माध्‍यम नित्रुड

552

452

974

185

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

481

448

929

186

नित्रुड

ग्रामपंचायत कार्यालय

358

334

692

187

दुकडेगांव

जि.प.प्रा.शा.दुकडेगांव

317

282

600

188

चिंचाळा

जि.प.प्रा.शा.चिंचाळा

469

454

923

189

चिंचाळा

जि.प..प्र.शा.चिंचाळा

738

676

1414

190

चिंचाळा

जि.प..प्र.शा.चिंचाळा

     

191

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

123

106

229

192

चिंचोटी

जि.प.प्रा.शा.चिंचोटी

625

572

1197

193

मामला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मामला

 

166

149

315

194

कान्‍हापुर

जि.प.प्रा.शा.

कान्‍हापुर

366

374

740

195

ढोरवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोरवाडी

392

329

721

196

वडवणी

एकात्‍मीक बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय वडवणी 

614

505

1119

197

वडवणी

एकात्‍मीक बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय वडवणी 

432

390

822

198

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी (रामबाग) 

460

398

858

199

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

464

422

886

200

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक

कन्‍याप्रशाला वडवणी

687

597

1284

201

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक कन्‍याप्रशाळा वडवणी

799

694

1493

202

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

623

539

1162

203

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

499

430

929

204

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

     
205

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

     

206

बाहेगव्‍हा ण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बाहेगव्‍हाण

626

547

1173

207

तिगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तिगांव

582

527

1109

208

तिगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा तिगांव

176

159

335

209

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा 

645

586

1231

210

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा

651

594

1245

211

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा

     

212

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा

     

213

तेलगांव बुं.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तेलगांव बुं.

463

425

888

214

तेलगांव बुं.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तेलगांव बुं.

437

393

830

215

तेलगांव बु.

उपअभियंता पाटबंधारे विभाग माजगलगाव मुख्‍यालय तेलगांव बुं.

572

446

1018

216

भोपा

जि.प.प्रा.शा.भोपा

451

415

866

217

कोथींबीरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोथींबीरवाडी

289

274

563

218

चाटगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चांटगांव

535

487

1022

219

देवदहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवदहिफळ

405

400

805

220

देवदहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवदहिफळ

415

423

838

221

फकीरजवळा

जि.प.प्रा.शा.फकीरजवळा

525

479

1004

222

कुंडी

जि.प.प्रा.शा.कुंडी

398

361

759

223

सुकळी

जि.प.प्रा.शा. सुकळी

321

295

602

224

खामगांव

जि.प.प्रा.शा.खामगांव

307

295

602

225

मुंगी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मुंगी

454

456

910

226

देवठाणा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवठाणा.

375

327

702

227

जैतापुर

जि.प.प्रा.शा.जैतापुर .

282

256

538

228

चिखली

जि.प.प्रा.शा.चिखली

310

272

538

229

कारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कारी

492

487

979

230

कारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कारी

317

293

610

231

कारी

ग्रामपंचायतकार्यालयकारी

450

409

859

232

लोनवळ

जि.प.प्रा.शा.लोनवळ

335

308

643

233

बावी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बावी

347

321

668

234

हिवरगव्‍हाण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिवरगव्‍हाण

390

339

729

235

पुसरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पुसरा

509

418

927

236

मोरवड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरवड

411

401

812

237

मोरवड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरवड

345

326

671

238

दामोधरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा दामोधरवाडी

297

263

560

239

देवळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवळा

503

468

971

240

देवळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवळा

445

426

871

241

खडकी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खडकी

477

448

925

242

खडकी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खडकी

490

432

922

243

पिंपळा रुई

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळा रुई

447

455

902

244

सोन्‍नाखोटा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोन्‍नाखोटा

570

550

1120

245

चिंचवण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवण

536

500

1036

246

चिंचवण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवण

534

497

1031

247

गांवधरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गांवधरा

477

381

858

248

गांवधरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गांवधरा

336

337

673

249

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

389

385

774

250

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

566

506

1072

251

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

519

482

1001

252

बोडखा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बोडखा

499

455

954

253

कासारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कासारी

559

496

1055

254

कासारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कासारी

617

516

1133

255

हिंगणी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी बु.

319

289

608

256

हिंगणी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी बु.

338

304

642

257

निमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा निमला

200

180

380

258

कान्‍नापुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कान्‍नापुर

318

274

592

259

कान्‍नापुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कान्‍नापुर

282

271

553

260

म्‍हातारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा म्‍हातारगांव

251

210

461

261

आमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आमला

345

299

644

262

आमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आमला

297

264

561

263

हिंगणी खु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी खु.

442

359

801

264

हिंगणी खु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी खु.

317

259

576

265

कांदेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कांदेवाडी

517

469

986

266

भोगलवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भोगलवाडी

411

367

778

267

भोगलवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भोगलवाडी

394

335

729

268

भोगलवाडी

अंगणवाडीइमारतभोगलवाडी

426

360

786

269

भोगलवाडी

अंगणवाडीइमारत  भोगलवाडी

305

300

605

270

भोगलवाडी

ग्राम सचिवालय,भोगलवाडी

543

463

 

1006

1019

271

धुनकवाड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धुनकवाड

557

462

272

धुनकवाड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धुनकवाड

   158

133

  291

273

पहाडी दहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी दहिफळ

   316

281

  597

274

कोठरबन

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोठरबन

   464

428

  892

275

कोठरबन

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोठरबन

   349

302

  651

276

पिंपळटक्‍का

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळटक्‍का

   413

399

  812

277

रुई पिंपळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई पिंपळा

   324

269

  593

278

टोकेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टोकेवाडी

   414

360

  774

279

चिखलबीड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिखलबीड

   524

519

  1043

280

चिखलबीड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिखलबीड

   567

538

  1105

281

कुंदेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुंदेवाडी

 219

230

  449

282

चारदरी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चारदरी

   276

274

   550

283

चारदरी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चारदरी

   390

329

   719

284

पहाडी पारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी पारगांव

   304

286

  590

285

पहाडी पारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी पारगांव

375

335

710

286

ढगेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा ढगेवाडी

176

166

342

287

आंबेवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आंबेवडगांव

306

283

589

288

आंबेवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आंबेवडगांव

309

277

586

289

चौंडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चौंडी

378

334

712

290

चौंडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चौंडी

308

314

622

291

सुरनरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सुरनरवाडी

392

329

721

292

सिंगणवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सिंगणवाडी

374

322

696

293

व्‍हरकटवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा व्‍हरकटवाडी

308

275

583

294

कोयाळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोयाळ

519

433

952

295

मोहखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोहखेड

500

446

946

296

मोहखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोहखेड

462

425

887

297

धनखीळतांडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धनखीळतांडा

92

91

183

298

रेपेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रेपेवाडी

234

207

441

299

पिंपरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरवाडा

501

440

941

300

जायभायवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जायभायवाडी

206

171

377

301

सोनीमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोनीमोहा

550

458

1008

302

सोनीमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोनीमोहा

414

333

747

303

 

थेटे गव्‍हाण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा थेटेगव्‍हाण

195

199

394

304

चोरांबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चोरांबा

390

306

696

305

चोरांबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चोरांबा

336

325

661

306

अरणवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अरणवाडी

518

425

943

307

जहागीर मोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जहागीरमोहा

417

348

765

308

जहागीरमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जहागीरमोहा

335

308

643

309

जहागीर मोहा

ग्राम पंचायत कार्यालय जहागीर मोहा

442

400

842

310

आसोला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसोला

364

306

670

311

आसोला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसोला

459

398

857

312

रुई धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई धारुर

450

377

827

313

रुई धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई धारुर

448

390

838

314

आसरडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसरडोह

379

330

709

315

आसरडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसरडोह

434

411

845

316

आसरडोंह

ग्रामपंचायतकार्यालयआसरडोह

312

296

608

317

मोरफळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरफळी

391

324

715

318

मोरफळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरफळी

312

287

599

319

उमरेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरेवाडी

581

532

1113

320

अंजनडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अंजनडोह

371

335

706

321

अंजनडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अंजनडोह

438

409

847

322

हसनाबाद

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हासनाबाद

143

127

270

323

लमानतांडा  

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानतांडा

686

575

1261

324

भायंजळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भायंजळी

186

179

365

325

घागरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा घागरवाडा

245

222

467

326

घागरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा घागरवाडा

354

322

676

327

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

693

583

1276

328

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडारवाडी धारुर

765

683

1448

329

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

458

433

891

330

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

531

501

1032

331

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

577

449

1026

332

धारुर

सरस्‍वती विद्यालय ,धारुर

358

358

716

333

धारुर

सरस्‍वतीविद्यालयधारुर

386

265

651

334

धारुर

नगरपरिषदकार्यालयधारुर

589

519

1108

335

धारुर

नगरपरिषदकार्यालयधारुर

481

434

915

336

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

401

408

809

337

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

566

436

1002

338

धारुर

कला व वाणिज्‍य महाविद्यालय धारुर

559

471

1030

339

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

686

664

1350

340

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

439

413

852

341

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

454

479

933

342

धारुर

कला व वाणिज्‍य महाविद्यालय धारुर

809

671

1480

343

मैंदवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मैंदवाडी

458

393

851

344

सारुकवाडी

जि.प.प्रा.शा.‍सारुकवाडी

181

153

334

345

आवरगांव

जि.प.प्रा.शा.‍आवरगांव

431

387

818

346

पांगरी

जि.प.प्रा.शा.पांगरी

304

242

546

347 कोळपिप्री

जि.प.प्रा.शा.कोळपिंप्री

614 514 1128
348 खोडस

जि.प.प्रा.शा.खोडस

515 470 985
349 वाघोली जि.प.प्रा.शा.वाघोली 330 293 623
350 तांदळवाडी जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडी 437 391 828
351 चिंचपुर जि.प.प्रा.शा.चिंचपुर 586 505 1091
352 गांजपुर जि.प.प्रा.शा.गांजपुर 468 402 870