39-बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या कक्षेतील 229-माजलगांव विधानसभा मतदार संघ                                                              

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

 

1

2

3

1

महातपुरी

जि.प.प्रा.शा.महातपुरी

2

सुलतानपुर

जि.प.प्रा.शा.सुलतानपुर

3

वाघोरा

जि.प.प्रा.शा.वाघोरा

4

वाघोरा

जि.प.प्रा.शा.वाघोरा

5

पुरुषोत्‍तमपुरी

जि.प.प्रा.शा.

पुरुषोत्‍तमपुरी

6

पुरुषोत्‍तमपुरी

जि.प.प्रा.शा .पुरुषोत्‍तमपुरी

7

जायकोचीवाडी

जि.प.प्रा.शा .जायकोचीवाडी

8

सादोळा  

जि.प.प्रा.शा सादोळा  

9

सादोळा  

जि.प.प्रा.शा सादोळा  

10

सादोळा  

ग्रामपंचायतकार्यालय

11

गोविंदवाडी

जि.प.प्रा.शा.गोविंदवाडी

12

शहाजनपुर

जि.प.प्रा.शा.शहाजनपुर

13

मालीपारगांव

जि.प.प्रा.शा. मालीपारगांव

14

मालीपारगांव

जि.प.प्रा.शा.मालीपारगांव

15

पायतळवाडी

जि.प.प्रा.शा.पायतळवाडी

16

किट्टी आडगांव

जि.प.प्रा.शा.किट्टीआडगांव

17

किट्टी आडगांव

जि.प.प्रा.शा.किट्टी आडगांव

18

किट्टी आडगांव

अंगणवाडीइमारत किट्टी आडगांव

19

मंजरथ

जि.प.प्रा.शा.मंजरथ  

20

मंजरथ

जि.प.प्रा.शा.मंजरथ  

21

छत्र बोरगांव

जि.प.प्रा.शा.छत्र बोरगांव

22

आबेगांव

जि.प.प्रा.शा.आंबेगाव

23

आबेगांव

जि.प.प्रा.शा.आंबेगाव

24

सरवर पिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.सरवर पिंपळगांव 

25

सोमठाणा

जि.प.प्रा.शा.सोमठाणा

26

आडोळा

जि.प.प्रा.शा.आडोळा

27

मोठेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोठीवाडी

28

मोठेवाडी

जि.प.प्रा.शा.मोठेवाडी

29

मोठेवाडी

ग्रामपंचायत कार्यालय मोठेवाडी

30

सांडस चिंचोली

जि.प.प्रा.शा.सांडस चिंचोली

31

देपेगांव

जि.प.प्रा.शा.देपेगांव

32

गोविंदपुर

ग्राम पंचायत कार्यालय गोविंदपुर

33

केसापुरी

जि.प.प्रा.शा.केसापुरी

34

केसापुरी

जि.प.प्रा.शा.केसापुरी

35

फुलेपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.फुलेपिंपळगांव

36

फुलेपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.फुलेपिंपळगांव

37

भाटवडगांव

जि.प.प्रा.शा.भाटवडगांव

38

भाटवडगांव

जि.प.प्रा.शा.भाटवडगांव

39

मनुरवाडी

जि.प.प्रा.शा.मनुरवाडी

40

लुखेगांव

जि.प.प्रा.शा.लुखेगांव

41

नागडगांव

जि.प.प्रा.शा.नागडगांव

42

रोषणपुरी

जि.प.प्रा.शा.रोषणपुरी

43

शिंपेटाकळी

जि.प.प्रा.शा.शिंपेटाकळी

44

छोटीवाडी

जि.प.प्रा.शा.छोटेवाडी

45

रामनगर

आश्रम.शाळा.रामनगर

46

गंगामसला

ग्रामपंचायत कार्यालय,गंगामसला

47

गंगामसला

जि.प.प्रा.शा.गंगामसला  

48

गंगामसला

जि.प.प्रा.शा.गंगामसला  

49

सुरुमगांव

 जि.प.प्रा.शा.सुरुमगांव

50

गुंजथडी

जि.प.प्रा.शा.गुंजथडी

51

सोन्‍नाथडी

जि.प.प्रा.शा.सोन्‍नाथडी

52

सोन्‍नाथडी

जि.प.प्रा.शा.सोन्‍नाथडी

53

खरात आंडगांव

 जि.प.प्रा.शा.खरात आंडगांव

54

खरात आंडगाव

 जि.प.प्रा.शा.खरात आंडगांव

55

सिध्‍देश्‍वर नगर

आंगणवाडी इमारत सिध्‍देश्‍वर नगर

56

कल्‍याण नगर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कल्‍याण नगर

57

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मांजलगांव

58

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मांजलगांव

59

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय नविन इमारत 

60

माजलगांव

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय माजलगांव

61

माजलगांव

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय माजलगांव

62

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

63

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

64

माजलगांव

छत्रपती शिवाजी विद्यालय माजलगांव  

65

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.भीमनगर माजलगांव

66

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.भीमनगर माजलगांव

67

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.बंजारा नगर  माजलगांव

68

माजलगांव

मार्केट कमिटी कार्यालय सोसायटी माजलगांव

69

माजलगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.बंजारा नगर  माजलगांव

70

माजलगांव

बी.अॅन्‍डसी.कार्यालय माजलगांव

71

माजलगांव

बी.अॅन्‍डसी.कार्यालय माजलगांव

72

माजलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नवा मोढा माजलगांव

73

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय हॉल माजलगांव

74

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय तगाई विभाग माजलगांव

75

माजलगांव

पंचायत समिती कार्यालय तगाई विभाग माजलगांव

76

माजलगांव

जि.प.मा.शा.मुलांचीमाजलगांव

77

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

78

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

79

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा माजलगांव

80

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

81

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

82

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय जुनी इमारत माजलगांव

83

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय नविन इमारत माजलगांव

84

माजलगांव

महात्‍मा फुले विद्यालय नविन इमारत माजलगांव

85

माजलगांव

श्री.सिध्‍देश्‍वर माध्‍यमिक विद्यालय माजलगांव

86

   माजलगांव

श्री.सिध्‍देश्‍वर प्राथमिक विद्यालय माजलगांव

87

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

88

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

89

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

90

माजलगांव

जिल्‍हा परिषद कन्‍या प्रशाला माजलगांव

91

मनुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मनुर

92

शेलापुरी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शेलापुरी

93

रेणापुरी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रेणापुरी

94

ब्रम्‍हगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्‍हगांव

95

खानापुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खानापुर

96

केसापुरी वसाहत

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केसापुरी वसाहत

97

केसापुरी वसाहत

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केसापुरी वसाहत

98

केसापुरी वसाहत

जवाहर विद्यालय केसापुरी वसाहत

99

चिंचगव्‍हाण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चिंचगव्‍हाण

100

चिंचगव्‍हाण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चिंचगव्‍हाण

101

देवखेडा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा देवखेडा

102

पुनंदगां

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पुनंदगांव

103

ळाटवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घळाटवाडी

104

पवारवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पवारवाडी

105

हिंगणवाडी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा हिंगणवाडी

106

निपाणी टाकळी

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा निपाणी टाकळी

107

हानुमान नगर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा हानुमान नगर

108

शुक्‍लतिर्थ लिंमगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक

शाळा शुक्‍लतिर्थ लिंमगांव

109

खतगव्‍हण

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक

शाळा खतगव्‍हण

110

पिंपरी खुर्द

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरी खुर्द

111

मोगरा

अंगणवाडी इमारत(जुनी ग्रामपंचायत खोली)मोगरा

112

मोगरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोगरा

113

मोगरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोगरा

114

आनंदगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आनंदगांव

115

आनंदगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक आनंदगांव

116

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

117

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

118

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दु माध्‍यम पात्रुड

119

पात्रुड

 

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दु पात्रुड

120

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पात्रुड

121

पात्रुड

जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा पात्रुड

122

पात्रुड

जिल्‍हा‍ परिषद माध्‍यमिक शाळा उर्दु पात्रुड  

123

पात्रुड

जिल्‍हा‍ परिषद माध्‍यमिक शाळा उर्दु पात्रुड  

124

गुजरवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा गुजरवाडी

125

ढोरगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा ढोरगांव

126

लवुळ 2

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ

127

खळवट लिंबगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खळवट लिंबगांव

128

खळवट लिंबगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खळवट लिंबगांव

129

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

130

 

कवडगांव बु.

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा कवडगांव बु.

131

मोरेवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा मोरेवाडी

132

देवडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा देवडी

133

देवडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा देवडी

134

काडीवडगांव

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा काडीवडगांव

135

देवगांव

जिल्‍हा‍परिषदप्राथमिकशाळादेवगांव

136

खापरवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा खापरवाडी

137

लवुळ 1

 ग्रामपंचायत कार्यालय लवुळ

138

लवुळ 1

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ

139

लवुळ 1

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लवुळ 1

140

लहामेवाडी

जिल्‍हा‍ परिषद प्राथमिक शाळा लहामेवाडी

141

लोणगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणगांव

142

गोदावरी तांडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गोदावरी तांडा  

143

उमरी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरी बु.

144

उमरी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरी बुं.

145

सिमरी पारगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सिमरी पारगांव

146

सिमरी पारगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सिमरी पारगांव

147

कोथरुळ

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोथरुळ

148

साळेगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा साळेगांव

149

बेलुरा

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेलुरा

150

आलापुर

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आलापुर

151

देवळा खु.

 जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आलापुर

152

नाखलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नाखलगांव

153

नाखलगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा नाखलगांव

154

शिंदेवाडी(पा.)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा शिंदेवाडी(पा.)

155

टालेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टालेवाडी

156

टालेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टालेवाडी

157

परडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा परडी

158

पिंपरखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरखेड

159

पिंपरखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरखेड

160

साळींबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा साळींबा

161

हरिश्‍चंद्र पिप्री 

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हरिश्‍चंद्र पिप्री

162

हरिश्‍चंद्र पिप्री 

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हरिश्‍चंद्र पिप्री

163

चिंचवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवडगांव

164

केंडे पिंप्री

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा केंडे पिंप्री

165

राजेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा राजेवाडी

166

राजेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा राजेवाडी

167

लमानवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानवाडी

168

बाभळगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बाभळगांव

169

पिंपळगाव नाखले

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळगाव ना खले

170

शिंदेवाडी(वांगी)

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा शिंदेवाडी (वां)

171

वांगी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वांगी बु.

172

वांगी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वांगी बु.

173

खाडेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खाडेवाडी

174

चोपानवाडी

जिल्‍हापरिषदप्राथमिकशाळाचोपानवाडी

175

दिंद्रृड

जिल्‍हापरिषदप्राथमिकशाळादिंद्रृड

176

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिद्रृड

177

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिंद्रृड

178

दिंद्रृड

जि.प.प्रा.शा.दिंद्रृड

179

संगम

जि.प.प्रा.शा.संगम

180

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

181

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

182

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.उर्दु माध्‍यम नित्रुड

183

नित्रुड

जि.प.प्रा.शा.नित्रुड

184

नित्रुड

ग्रामपंचायत कार्यालय

185

दुकडेगांव

जि.प.प्रा.शा.दुकडेगांव

186

चिंचाळा

जि.प.प्रा.शा.चिंचाळा

187

चिंचाळा

जि.प..प्र.शा.चिंचाळा

188

धानोरा

जि.प.प्रा.शा.धानोरा

189

चिंचोटी

जि.प.प्रा.शा.चिंचोटी

190

मामला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मामला

 

191

कान्‍हापुर

जि.प.प्रा.शा.

कान्‍हापुर

192

ढोरवाडी

जि.प.प्रा.शा.ढोरवाडी

193

वडवणी

एकात्‍मीक बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय वडवणी 

194

वडवणी

एकात्‍मीक बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी कार्यालय वडवणी 

195

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी (रामबाग) 

196

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

197

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक

कन्‍याप्रशाला वडवणी

198

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक कन्‍याप्रशाळा वडवणी

199

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

200

वडवणी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडवणी

201

बाहेगव्‍हा ण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बाहेगव्‍हाण

202

तिगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तिगांव

203

तिगांव

जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा तिगांव

204

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा 

205

कुप्‍पा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुप्‍पा

206

तेलगांव बुं.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तेलगांव बुं.

207

तेलगांव बुं.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा तेलगांव बुं.

208

तेलगांव बु.

उपअभियंता पाटबंधारे विभाग माजगलगाव मुख्‍यालय तेलगांव बुं.

209

भोपा

जि.प.प्रा.शा.भोपा

210

कोथींबीरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोथींबीरवाडी

211

चाटगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चांटगांव

212

देवदहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवदहिफळ

213

देवदहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवदहिफळ

214

फकीरजवळा

जि.प.प्रा.शा.फकीरजवळा

215

कुंडी

जि.प.प्रा.शा.कुंडी

216

सुकळी

जि.प.प्रा.शा. सुकळी

217

खामगांव

जि.प.प्रा.शा.खामगांव

218

मुंगी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मुंगी

219

देवठाणा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवठाणा.

220

जैतापुर

जि.प.प्रा.शा.जैतापुर .

221

चिखली

जि.प.प्रा.शा.चिखली

222

कारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कारी

223

कारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कारी

224

कारी

ग्रामपंचायतकार्यालयकारी

225

लोनवळ

जि.प.प्रा.शा.लोनवळ

226

बावी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बावी

227

हिवरगव्‍हाण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिवरगव्‍हाण

228

पुसरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पुसरा

229

मोरवड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरवड

230

मोरवड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरवड

231

दामोधरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा दामोधरवाडी

232

देवळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवळा

233

देवळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा देवळा

234

खडकी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खडकी

235

खडकी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा खडकी

236

पिंपळा रुई

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळा रुई

237

सोन्‍नाखोटा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोन्‍नाखोटा

238

चिंचवण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवण

239

चिंचवण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिंचवण

240

गांवधरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गांवधरा

241

गांवधरा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा गांवधरा

242

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

243

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

244

उपळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उपळी

245

बोडखा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा बोडखा

246

कासारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कासारी

247

कासारी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कासारी

248

हिंगणी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी बु.

249

हिंगणी बु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी बु.

250

निमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा निमला

251

कान्‍नापुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कान्‍नापुर

252

कान्‍नापुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कान्‍नापुर

253

म्‍हातारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा म्‍हातारगांव

254

आमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आमला

255

आमला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आमला

256

हिंगणी खु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी खु.

257

हिंगणी खु.

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हिंगणी खु.

258

कांदेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कांदेवाडी

259

भोगलवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भोगलवाडी

260

भोगलवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भोगलवाडी

261

भोगलवाडी

अंगणवाडीइमारतभोगलवाडी

262

भोगलवाडी

अंगणवाडीइमारत  भोगलवाडी

263

भोगलवाडी

ग्राम सचिवालय,भोगलवाडी

264

धुनकवाड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धुनकवाड

265

धुनकवाड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धुनकवाड

266

पहाडी दहिफळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी दहिफळ

267

कोठरबन

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोठरबन

268

कोठरबन

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोठरबन

269

पिंपळटक्‍का

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपळटक्‍का

270

रुई पिंपळा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई पिंपळा

271

टोकेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा टोकेवाडी

272

चिखलबीड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिखलबीड

273

चिखलबीड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चिखलबीड

274

कुंदेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कुंदेवाडी

275

चारदरी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चारदरी

276

चारदरी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चारदरी

277

पहाडी पारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी पारगांव

278

पहाडी पारगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पहाडी पारगांव

279

ढगेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा ढगेवाडी

280

आंबेवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आंबेवडगांव

281

आंबेवडगांव

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आंबेवडगांव

282

चौंडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चौंडी

283

चौंडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चौंडी

284

सुरनरवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सुरनरवाडी

285

सिंगणवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सिंगणवाडी

286

व्‍हरकटवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा व्‍हरकटवाडी

287

कोयाळ

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा कोयाळ

288

मोहखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोहखेड

289

मोहखेड

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोहखेड

290

धनखीळतांडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धनखीळतांडा

291

रेपेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रेपेवाडी

292

पिंपरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा पिंपरवाडा

293

जायभायवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जायभायवाडी

294

सोनीमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोनीमोहा

295

सोनीमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा सोनीमोहा

296

थेटे गव्‍हाण

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा थेटेगव्‍हाण

297

चोरांबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चोरांबा

298

चोरांबा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा चोरांबा

299

अरणवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अरणवाडी

300

जहागीर मोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जहागीरमोहा

301

जहागीरमोहा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा जहागीरमोहा

302

जहागीर मोहा

ग्राम पंचायत कार्यालय जहागीर मोहा

303

आसोला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसोला

304

आसोला

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसोला

305

रुई धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई धारुर

306

रुई धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा रुई धारुर

307

आसरडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसरडोह

308

आसरडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा आसरडोह

309

आसरडोंह

ग्रामपंचायतकार्यालयआसरडोह

310

मोरफळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरफळी

311

मोरफळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मोरफळी

312

उमरेवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा उमरेवाडी

313

अंजनडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अंजनडोह

314

अंजनडोह

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा अंजनडोह

315

हसनाबाद

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा हासनाबाद

316

लमानतांडा  

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा लमानतांडा

317

भायंजळी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा भायंजळी

318

घागरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा घागरवाडा

319

घागरवाडा

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा घागरवाडा

320

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

321

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा वडारवाडी धारुर

322

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

323

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

324

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

325

धारुर

सरस्‍वती विद्यालय ,धारुर

326

धारुर

सरस्‍वतीविद्यालयधारुर

327

धारुर

नगरपरिषदकार्यालयधारुर

328

धारुर

नगरपरिषदकार्यालयधारुर

329

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

330

धारुर

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा धारुर

331

धारुर

कला व वाणिज्‍य महाविद्यालय धारुर

332

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

333

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

334

धारुर

जनताविद्यालयकसबाधारुर

335

धारुर

कला व वाणिज्‍य महाविद्यालय धारुर

336

मैंदवाडी

जिल्‍हापरिषद प्राथमिक शाळा मैंदवाडी

337

सारुकवाडी

जि.प.प्रा.शा.‍सारुकवाडी

338

आवरगांव

जि.प.प्रा.शा.‍आवरगांव

339

पांगरी

जि.प.प्रा.शा.पांगरी

340 कोळपिप्री

जि.प.प्रा.शा.कोळपिंप्री

341 खोडस

जि.प.प्रा.शा.खोडस

342 वाघोली जि.प.प्रा.शा.वाघोली
343 तांदळवाडी जि.प.प्रा.शा.तांदळवाडी
344 चिंचपुर जि.प.प्रा.शा.चिंचपुर
345 गांजपुर जि.प.प्रा.शा.गांजपुर