39 - बीड लोकसभा मतदार संघाच्‍या  कक्षेतील 228 -गेवराई  विधानसभा मतदार संघ 

मतदान केंद्राचा अ.क़्र

मतदान केद्राचे ‍ठिकाण

प्रस्‍तावातील मतदान केद्राचे ईमारतीचे नाव (खोली क्रं व दिशासह)

मतदार संख्‍या

पुरुष

स्त्रिया

एकूण

1

2

3

4

5

6

1

कुरणप्रिंप्री

जि.प.प्रा.शा.

586

562

1148

2

बोरगांव बु.

जि.प.प्रा.पुर्व बाजु

470

442

912

3

बोरगाव खु.

जि.प.प्रा.शा

269

239

508

4

गुंतेगांव

जि.प.प्रा.शा

571

472

1043

5

पाथरवाला बु

जि.प.प्रा.शा

377

345

722

6

मालेगांव बुं.,

जि.प.प्रा.शा .पुर्व बाजु खोली क्रं.1.

346

317

663

7

मालेगांव बु.

जि.प.प्रा.शा.पश्चिमबाजु

333

308

641

8

मालेगांव खु.

जि.प.प्रा.शा

462

408

870

9

मालेगांव खु

जि.प.प्रा.शा

449

410

859

10

गुळज

जि.प.प्रा.शा. पुर्व बाजु खोली क्रं.1.

453

432

885

11

गुळज

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु खोली क्रं.2

410

386

796

12

भगवान नगर गुळज

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु

470

408

878

13

सुरळेगांव

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु खोली क्रं.1

531

474

1005

14

राक्षसभुवन

जि.प.प्रा.शा.

505

437

942

15

राक्षसभुवन

जि.प.प्रा.शा.

390

324

714

16

राक्षसभुवन

जि.प.प्रा.शा.

361

359

720

17

पांचाळेश्‍वर/ठाकरवाडी

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु खोली क्रं.1

615

630

1245

18

खामगांव

जि.प.प्रा.शा.

388

369

757

19

सावळेश्‍वर

जि.प.प्रा.शा.

598

568

1166

20

म्‍हाळसपिंपळगाव

जि.प.प्रा.शा.

     

21

तळनेवाडी

जि.प.प्रा.शा..

410

368

778

22

तळनेवाडी

जि.प.प्रा.शा.

393

378

771

23

गंगावाडी

जि.प.प्रा.शा

310

275

585

24

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा दक्षिण बाजु

602

504

1106

25

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा दक्षिण बाजुखोली क्र.2

597

558

1155

26

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा पुर्व बाजु

536

509

1045

27

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा पुर्व बाजु

626

539

1165

28

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा

618

526

1144

29

उमापुर

जि.प.के.प्रा.शा खोली क्र.2

312

317

629

30

महारटाकळी

जि.प.प्रा.शा मध्‍य बाजु

586

522

1108

31

गायकवाड जळगांव

जि.प.प्रा.शा

616

544

1160

32

धुमेगांव

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.3 उत्‍तर बाजु

494

428

922

33

आडप्रिंप्री

 

जि.प.प्रा.शा खोली क्रं.4 दक्षिण बाजु

381

325

706

34

अर्धप्रिप्री

जि.प.प्रा.शा. पश्चिम बाजु

407

372

779

35

चकलांबा

जि.प.मा.शा खोली क्रं.3 मध्‍य बाजु

623

578

1201

36

चकलांबा

जि.प.मा..शा खोली क्रं.4 मध्‍य बाजु

638

584

1222

37

चकलांबा

जि.प.के.प्रा.शा पुर्व बाजु

500

438

938

38

चकलांबा

जि.प.मा..शा नविन इमारत दक्षिण बाजु

604

540

1144

39

चकलांबा

जि.पप्रा.शा चकलांबा.

     

40

हिवरवाडी

जि.प.प्रा.शा

328

328

656

41

रसुलाबाद

जि.प.प्रा.शा खोली.क्र.1

279

232

511

42

महांडुळा

जि.प.प्रा.शा पश्चिम बाजु खोली.क्र.1

480

398

878

43

खळेगांव

जि.प.प्रा.शा

500

483

983

44

खळेगांव

जि.प.प्रा.शा

563

553

1116

45

पौळाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा

443

365

808

46

पौळाचीवाडी

जि.प.प्रा.शा

249

237

486

47

माटेगांव

जि.प.प्रा.शा

खोली क्रं.1 पुर्व बाजु

427

380

807

48

माटेगांव

जि.प.प्रा.शा

खोली क्रं.6 पश्चिम बाजु

410

398

808

49

बोरीपिपळगांव

जि.प.प्रा.शा

खोली क्रं.1

432

378

810

50

भाटअंतरवली

जि.प.प्रा.शा

 

484

431

915

51

गोंडगांव

जि.प.प्रा.शा

433

401

834

52

गोंडगांव

जि.प.प्रा.शा

447

411

858

53

धोंडराई

जि.प.मा..शा पुर्व बाजु

560

496

1056

54

धोंडराई

जि.प.मा..शा पश्चिम बाजु

576

504

1080

55

धोंडराई

जि.प.मा..शा

551

504

1055

56

धोंडराई

जि.प.मा..शा

561

499

1060

57

धोंडराई

जि.प.मा.शा पश्चिम बाजु

595

551

1146

58

बेलगांव

जि.प.प्रा.शा

423

416

839

59

बेलगांव

ग्रामपंचायत कार्यालय बेलगांव

316

296

612

60

बागपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा

571

563

1134

61

बागपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा.(जा.व)

499

410

909

62

रेवकी

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1 पुर्व बाजु

500

456

956

63

रेवकी

जि.प.प्रा.शा.दक्षीण बाजु

281

252

533

64

देवकी

जि.प.प्रा.शा

420

373

793

65

आगरनांदुर

जि.प.प्रा.शा

634

633

1267

66

दैठण

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.3

366

385

751

67

दैठण

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

317

333

650

68

नागझरी

जि.प.प्रा.शा.

509

519

1028

69

हिंगणगांव

जि.प.प्रा.शा

341

321

662

70

गोदी खुंर्द

जि.प.प्रा.शा

366

331

697

71

संगमजळगांव

जि.प.प्रा.शा

317

305

622

72

कटचिंचोली

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1 पुर्व बाजु

463

441

904

73

मिरगांव

जि.प.प्रा.शा

434

401

835

74

भोगलगांव

जि.प.प्रा.शा.पश्चिम बाजु

584

583

1167

75

पांढरी

जि.प.प्रा.शा.दक्षीण बाजु

314

294

608

76

राहेरी

जि.प.प्रा.शा

682

611

1293

77

बोरगांवथडी

जि.प.प्रा.शा

251

243

494

78

अंतरवली बु.

जि.प.प्रा.शा

604

536

1140

79

अंतरवली बु.

जि.प.प्रा.शा.पश्चिम बाजु

483

464

947

80

लुखामसला

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1

346

343

689

81

लुखामसला

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

334

325

659

82

कोल्‍हेर

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1

622

585

1207

83

किनगांव

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1

438

368

806

84

राजपिंप्री

जि.प.प्रा.शा

463

398

861

85

राजपिंप्री

जि.प.प्रा.शा

307

271

578

86

राजपिंप्री

जि.प.प्रा.शा

336

318

654

87

राजपिंप्री

जि.प.प्रा.शा

359

353

712

88

देवपिंप्री

जि.प.प्रा.शा.पश्चिम बाजु

483

424

907

89

देवपिंप्री

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

238

186

424

90

कुभेजळगांव

जि.प.प्रा.शा.पुर्व  बाजु खोली

508

423

931

91

रामनगर तांडा जि.प.प्रा.शा. रामनगर तांडा      

92

ब्रम्‍हगांव

जि.प.प्रा.शा.पश्चिम बाजु खोली क्रं.1

379

349

728

93

बंगालीपिंपळा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

532

462

994

94

बंगालीपिंपळा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.3

360

344

704

95

बंगालीपिंपळा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

547

476

1023

96

टकलेवाडी

जि.प.प्रा.शा टकलेवाडी

417

382

799

97
जि. प. प्रा. शा. रुम नं 1 कवडगाव
     

98

शेकटा

जि.प.प्रा.शा.उत्‍तर बाजु खोली क्रं.1

408

365

773

99

शेकटा

जि.प.प्रा.शा.उत्‍तर बाजु खोली क्रं.3

520

442

962

100

सैदापुर

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

561

520

1081

101
जि.प.प्रा.शा. जोडवाडी
     

102

तांदळा

जि.प.प्रा.शा

535

504

1039

103

काजळा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

369

319

688

104

कोळगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.खोली.क्रं1

391

380

771

105

कोळगांव

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2 मध्‍य बाजु

446

430

876

106

कोळगांव

जि.प.कें.प्रा.शा.खोली.क्रं 3 उत्‍तर बाजु

375

342

717

107
जि.प.प्रा.शा गाढेवाडी      

108

साठेवाडी

जि.प.प्रा.शा साठेवाडी

328

269

597

109

सुशी

जि.प.प्रा.शा.आंगनवाडीजवळ

563

505

1068

110

वडगांव सुशी

जि.प.प्रा.शा   दक्षीण बाजु

450

433

883

111

चिखली

जि.प.प्रा.शा

241

226

467

112

सिंदखेड

जि.प.प्रा.शा

490

414

904

113

मानमोडी

जि.प.प्रा.शा. खोली क्रं.1

297

299

596

114

वडगांवढोक

जि.प.प्रा.शा. खोली क्रं.1 पुर्व बाजु

425

406

831

115

वडगांवढोक

जि.प.प्रा.शा. खोली क्रं.2

406

384

790

116

मन्‍यारवाडी

जि.प.कें.प्रा.शा.खोली.क्रं.1

358

302

 

117

मन्‍यारवाडी

जि.प.कें.प्रा.शा.खोली.क्रं.2

361

306

667

118

गोविदवाडी

जि.प.प्रा.शा गोविंदवाडी

     

119

पांढरवाडी

जि.प.प्रा.शा

433

368

801

120

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

510

510

1020

121

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.13

531

457

988

122

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

572

490

1062

123

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

523

485

1008

124

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

428

388

816

125

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

416

383

799

126

गेवराई

जि.प.मा..शा मुलांची खोली क्रं.

690

586

1276

127

गेवराई

नगरपरिषद कार्यालय गेवराई

457

436

893

128

गेवराई

जि.प.कन्‍या प्रशाला गेवराई रुम क्रं.21

339

343

682

129

गेवराई

पंचायत समिती गेवराई खोली क्रं.1

612

587

1199

130

गेवराई

पंचायत समिती गेवराई खोली क्रं.2 दक्षिण बाजु

428

392

820

131

गेवराई

पंचायत समिती गेवराई आयसीडीएस कार्यालय

524

560

1084

132

गेवराई

जि.प.कें.प्रा.शा.जा.व.पुर्व बाजु खोली.क्रं.1

479

421

900

133

गेवराई

जि.प.कें.प्रा.शा.जा.व.पश्चिम बाजु खोली.क्रं.2

484

409

893

134

गेवराई

जि.प.प्रा.शा. खोली क्रं.1 जैन मंदिर जवळ

630

576

1206

135

गेवराई

जि.प.प्रा.शा. खोली क्रं.2 जैन मंदिर जवळ

591

526

1117

136

गेवराई

जि.प.कन्‍या प्रशाला गेवराई रुम क्रं.14

395

369

764

137

गेवराई

जि.प.कन्‍या प्रशाला गेवराई रुम क्रं.19

489

479

968

138

गेवराई

गेवराई तालुका शिक्षक सह.पतसंस्‍था मर्या.गेवराई तळमजला लगत मोठा हॉल

479

423

902

139

गेवराई

गेवराई तालुका शिक्षक सह.पतसंस्‍था मर्या.गेवराई तळघर मजला हॉल

388

390

778

140

गेवराई

जि.प.प्रा.शा.उर्दु इदगहा मैदान

538

456

994

141

गेवराई

जि.प.प्रा.शा.उर्दु इदगहा मैदान

685

672

1357

142

ताकडगांव

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.1

430

386

816

143

ताकडगांव

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2

293

279

572

144

केकतपांगरी

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2 पश्चिमबाजु

536

519

1055

145

हरीलाल तांडा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.2 पुर्व बाजु

239

227

466

146

हरीलाल तांडा

जि.प.प्रा.शा.खोली क्रं.4

642

632

1274

147

तलवडा

जि.प.मा.शा

563

524

1087

148

तलवडा

जि.प.मा.शा

583

581

1164

149

तलवडा

जि.प.मा.शा.खोली क्रं.5

557

530

1087

150

तलवडा

जि.प.मा..शा.खोली क्रं.2 नविन इमारत

490

448

938

151

तलवडा

जि.प.मा..शा.खोली क्रं.1 दक्षिण बाजु

496

474

970

152

पोईतांडा

जि.प.प्रा.शा माळहिवरा

     

153

तलवडा

जि.प.कें.प्रा.शा.मुलीची तलवाडा

508

436

944

154

तलवाडा

जि.प.कें.प्रा.शा.मुलीची तलवाडा जुनी इमारत

419

364

783

155

चव्‍हाणवाडी

जि.प.प्रा.शा चव्‍‍हानवाडी

451

423

874

156

डोईफोडवाडी

जि.प.प्रा.शा.

246

235

481

157

गोविंदवाडी

जि.प.प्रा.शा.  गोविंदवाडी

532

513

1045

158

गंगावाडी तरफ राहेरी

जि.प.प्रा.शा. गंगावाडी तरफ राहेरी

705

573

1278

159

गंगावाडी

जि.प.प्रा.शा गंगावाडी

     

160

राजापूर

जि.प.प्रा.शा.क्र.1(जुना)

664

590

1254

161

गोपतपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा. गोपतपिंपळगांव

521

488

1009

162

ढालेगांव

जि.प.प्रा.शा.  ढालेगांव

331

256

587

163

ढालेगांव

जि.प.के.प्रा.शा

169

152

321

164

रामपुरी

जि.प.के.प्रा.शा.रामपुरी

429

409

838

165

रामपुरी

जि.प.के.प्रा.शा.रामपुरी उत्‍तर बाजु

339

307

646

166

रामपुरी

जि.प.के.प्रा.शा.रामपुरी उत्‍तर बाजु

345

298

643

167

रामपुरी

जि.प.के.प्रा.शा.रामपुरी उत्‍तर बाजु

363

325

688

168

मनुबाई जवळका

जि.प.प्रा.शा. मनुबाई जवळका

300

272

572

169

गोळेगांव

जि.प.प्रा.शा. गोळेगांव

678

575

1253

170

काठोडा

जि.प.प्रा.शा. काठोडा

622

540

1162

171

जातेगांव

जि.प.कें.प्रा.शा जातेगांव

443

420

863

172

जातेगांव

यमादेवी विद्यालय जातेगांव

457

428

885

173

जातेगांव

ग्रामपंचायत कार्यालय जातेगांव

501

416

917

174

जातेगांव

शेतकरी ट्रेनिंग केंद्र जातेगांव

497

447

944

175

ठाकर आडगांव

जि.प.प्रा.शा ठाकर आडगांव

382

342

724

176

ठाकर आडगांव

जि.प.प्रा.शा ठाकर आडगांव

320

271

591

177

ठाकर आडगांव

जि.प.प्रा.शा ठाकर आडगांव

447

343

790

178

रोहीतळ

जि.प.प्रा.शा रोहीतळ

424

355

779

179

रोहीतळ

जि.प.प्रा.शा रोहीतळ

452

407

859

180

मुधापुरी

जि.प.प्रा.शा.मुधापुरी

422

400

822

181

शिराळा

जि.प.प्रा.शा.शिराळा

644

530

1174

182

माळहिवरा

जि.प.प्रा.शा. माळहिवरा

     

183

खांडवी

जि.प.प्रा.शा.खाडवी

596

535

1131

184

खांडवी

जि.प.प्रा.शा.खाडवी

382

354

736

185

खांडवी

जि.प.प्रा.शा.खाडवी

395

389

784

186

गढी

जि.प.प्रा.शा.गढी

481

445

926

187

गढी

जि.प.प्रा.शा.गढी

570

413

983

188

तळेवाडी

जि.प.प्रा.शा.तळेवाडी

406

390

796

189

मिरकाळा

जि.प.प्रा.शा.मिरकाळा

553

506

1059

190

पोखरी

जि.प.प्रा.शा.पोखरी

406

355

761

191

सावरगांव

जि.प.प्रा.शा.सावरगांव

523

451

974

192

खडकी

जि.प.प्रा.शा.खडकी

344

323

667

193

टाकळगव्‍हाण तरफ गेवराई

जि.प.प्रा.शा टाकळगव्‍हाण तरफ गेवराई

394

352

746

194

उक्‍कडपिंप्री

जि.प.प्रा.शा. उक्‍कडपिंप्री

461

437

898

195

धारवंटा

जि.प.प्रा.शा.धारवंटा

436

419

855

196

सिरसमार्ग

जि.प.कें.प्र.शा.सिरसमार्ग

545

505

1050

197

सिरसमार्ग

जि.प.कें.प्र.शा.सिरसमार्ग

443

411

854

198

सिरसमार्ग

जि.प.कें.प्र.शा.सिरसमार्ग

556

509

1065

199

तरटेवाडी

जि.प.प्रा.शा. तरटेवाडी
     

200

दिमाखवाडी

जि.प.प्रा.शा.दिमाखवाडी

373

343

716

201

शहाजनपुर

जि.प.प्रा.शा. शहाजनपुर

528

491

1019

202

लोळतगांव

जि.प.प्रा.शा. लोळतगांव

265

235

500

203

मादळमोही

जि.प.कें.प्र.शा. मादळमोही

513

485

998

204

मादळमोही

जि.प.कें.प्र.शा. मादळमोही

485

464

949

205

मादळमोही

जि.प.कें.प्र.शा. मादळमोही

469

452

921

206

मादळमोही

मोहीमाता विद्यालय .मादळमोही

448

399

847

207

मादळमोही

मोहीमाता विद्यालय .मादळमोही

515

474

989

208

भंडगवाडी

जि.प.प्रा.शा.नविन ईमारत

464

436

900

209

मुळुकवाडी

जि.प.प्रा.शा. मुळुकवाडी

     

210

जवाहरवाडी

जि.प.प्रा.शा.नविन ईमारत जवाहरवाडी

372

328

700

211

वंजारवाडी

जि.प.प्रा.शा.वंजारवाडी

318

281

599

212

कुंभारवाडी

डी.पी.ई.पी इमारत

540

444

984

213

हिरापुर

जि.प.प्रा.शा.हिरापुर

552

479

1031

214

ईटकूर

जि.प.प्रा.शा ईटकूर

568

517

1085

215

पांडळसिंगी

जि.प.के.प्रा.शा.पांडळशिंगी

483

437

920

216

पांडळशिंगी

जि.प.के.प्रा.शा.पांडळशिंगी

444

409

853

217

रांजणी

जि.प.प्रा.शा.राजणी

372

331

703

218

रांजणी

जि.प.प्रा.शा.राजणी

314

324

638

219

ब-हाणपुर

जि.प.प्रा.ब-हाणपुर

522

473

995

220

शिंदेवाडी

जि.प.प्रा.शा शिंदेवाडी

     

221

निपाणी जवळका

जि.प.के.प्रा.शा. निपाणी जवळका

536

524

1060

222

निपाणी  जवळका

जि.प.के.प्रा.शा. निपाणी जवळका

429

392

821

223

रानमळा

जि.प.प्रा.शा रानमळा

388

363

751

224

रानमळा

जि.प.प्रा.शा रानमळा

292

288

580

225

अर्धमसला

जि.प.प्रा.शा. अर्धमसला

394

407

801

226

अर्धमसला

जि.प.प्रा.शा. अर्धमसला

406

393

799

227

सिरसदेवी

जि.प.के.प्रा.शा. सिरसदेवी

478

436

914

228

सिरसदेवी

जि.प.के.प्रा.शा. सिरसदेवी

442

399

841

229

सिरसदेवी

जि.प.के.प्रा.शा. सिरसदेवी

516

493

1009

230

भेंड.खु.

जि.प.प्रा.शा.भेंड.खु.

326

290

616

231

भेंड.बु.

जि.प.प्रा.शा.भेंड.बु.

374

365

739

232

सुलतानपुर

जि.प.प्रा.शा.सुलतानपुर

293

286

579

233

सेलु

जि.प.प्रा.शा. सेलु

315

299

614

234

सेलु

जि.प.प्रा.शा. सेलु

377

351

728

235

टाकळगव्‍हाण तरफ तालखेड

जि.प.प्रा.शा. टाकळगव्‍हाण तरफ तालखेड

274

256

530

236

सुर्डी.बु.

जि.प.प्रा.शा. सुर्डी.बु

516

500

1016

237

बाबुलतारा

जि.प.प्रा.शा. बाबुलतारा

     

238

चोपडयांचीवाडी

जि.प.प्रा.शा. चोपडयांचीवाडी

388

326

714

239

मारफळा

जि.प.प्रा.शा.मारफळा

413

384

797

240

मारफळा

जि.प.प्रा.शा.मारफळा

285

245

530

241

भेंडटाकळी

जि.प.के.प्रा.शा. भेटटाकळी

405

363

768

242

भेंडटाकळी

जि.प.के.प्रा.शा. भेटटाकळी

389

347

736

243

रुई

ग्रामपंचायत कार्यालय रुई

487

439

926

244

रुई

जि.प.प्रा.शा.रुई

451

409

860

245

काजळवाडी

जि.प.प्रा.शा काजळवाडी

257

205

462

246

पांचेगाव

जि.प.के.प्रा.शा.पांचेगाव

380

342

722

247

पांचेगाव

जि.प.के.प्रा.शा.पांचेगाव

432

370

802

248

दामुनाईक तांडा

जि.प.प्रा.शा.दामुनाईक तांडा

417

367

784

249

जयराम तांडा

जि.प.प्रा.शा.जयराम तांडा

366

298

664

250

वसंत नगर

जि.प.प्रा.शा.वसंत नगर

500

478

978

251

आहेर वाहेगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेर वाहेगांव

425

367

792

252

आहेर वाहेगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेर वाहेगांव

451

421

872

253

पिंपळगाव कानडा

जि.प.प्रा.शा. पिंपळगाव कानडा

434

451

885

254

टाकळगांव

जि.प.प्रा.शा. टाकळगांव

432

360

792

 

255  

ईरगांव

जि.प.प्रा.शा. ईरगांव

533  

497    

1030    

256  

एरंडगाव

जि.प.प्रा.शा एरंडगाव

     

257 

औरंगपुर कुक्‍डा     

जि.प.प्रा.शा. औरंगपुर कुक्‍डा

411  

348    

759    

258  

तळवटबोरगांव

जि.प.प्रा.शा. तळवट बोरगांव

440  

374    

814    

259  

तळवट बोरगांव

जि.प.प्रा.शा. तळवट बोरगांव

426  

407    

833    

260  

धानोरा

जि.प.प्रा.शा. धानोरा

535  

513    

1048    

261

लोनाळा     

जि.प.प्रा.शा.लोनाळा 

372  

320    

692    

262

कांबी मजरा  

जि.प.प्रा.शा. कांबी मजरा

358  

347    

705    

263  

कांबी मजरा  

जि.प.प्रा.शा.कांबीमजरा     

342  

286    

628    

264  

खेर्डा.बु.

जि.प.प्रा.शा. खेर्डा.बु.

325  

283    

608    

265 

खेर्डावाडी

जि.प.प्रा.शा खेर्डावाडी

     

265 

खेर्डा.बु.

जि.प.प्रा.शा. खेर्डा.बु.

367  

353    

720    

266  

वाहेगांवआम्‍ला

जि.प.प्रा.शा. वाहेगांव आम्‍ला

470  

423    

893     

267  

वाहेगांव आम्‍ला

जि.प.प्रा.शा. वाहेगांव आम्‍ला

382  

332    

714    

268

आम्‍ला

जि.प.प्रा.शा. आम्‍ला

376  

315    

691    

269  

आम्‍ला

जि.प.प्रा.शा. आम्‍ला

469  

467    

936    

270  

सिंदफनाचिंचोली

जि.प.प्रा.शा. सिंदफनाचिंचोली

438  

424    

862    

271  

मालेगाव मजरा

जि.प.प्रा.शा मालेगावमजरा

     

272  

नांदलगांव

जि.प.प्रा.शा.नांदलगांव

419  

414    

833    

273

रामेश्‍वर

जि.प.प्रा.शा. रामेश्‍वर

     

274  

रिधोरी

जि.प.प्रा.शा. रिधोरी

375

305

680

275  

रिधोरी

जि.प.प्रा.शा. रिधोरी

352  

300    

652    

276

शेलगावथडी

जि.प.प्रा.शा. शेलगावथडी

     

277  

गव्‍हाणथडी

जि.प.प्रा.शा. गव्‍हाणथडी

314  

248    

562    

278

टाकरवण    

जि.प.प्रा.शा.टाकरवण    

624  

534    

1158    

279

टाकरवण

जि.प.प्रा.शा.टाकरवण    

381  

360    

741    

280

टाकरवण

जि.प.प्रा.शा.टाकरवण    

269  

238    

562    

281

टाकरवण    

जि.प.प्रा.शा.टाकरवण    

388  

362    

750    

282

टाकरवण

जायकवाडीप्रोजेक्‍टकार्यालय

447  

361    

808    

283  

वारोळा

जि.प.प्रा.शा.वारोळा  

527  

444    

971    

284

वारोळा

जि.प.प्रा.शा.वारोळा

374  

303    

677    

285

राजेगांव

जि.प.प्रा.शा.राजेगांव 

523  

477    

1000    

286  

राजेगांव

जि.प.प्रा.शा.राजेगांव 

453

423

876

287 

बाराभाईतांडा

जि.प.प्रा.शा. बाराभाईतांडा

402  

373    

775    

288  

सुर्डीनजीक

जि.प.प्रा.शा.सुर्डीनजीक     

404  

352    

756    

289  

हिवरा बु.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा बु.

381  

332    

713    

290  

हिवरा बु.

जि.प.प्रा.शा.हिवरा बु.

327  

274    

601    

291  

काळेगांवथडी

जि.प.प्रा.शा.काळेगांवथडी

389  

340    

729    

292  

जायकोवाडी  

जि.प.प्रा.शा.जायकोवाडी     

379  

302    

681    

293  

हारीकीनिमगांव

जि.प.प्रा.शा. हारीकी निमगांव

560  

480    

1040    

294 

रामपिंपळगांव

जि.प.प्रा.शा. रामपिंपळगांव

194  

177    

371    

295  

शृंगारवाडी

जि.प.प्रा.शा. शृंगारवाडी

597  

529    

1126    

296
धर्मवाडी

जि.प.प्रा.शा धर्मवाडी

     

297 

तालखेंड

जि.प.प्रा.शा. तालखेंड

514  

470    

984    

298  

तालखेड     

जि.प.प्रा.शा. तालखेंड

343  

330    

673    

299 

तालखेड     

जि.प.प्रा.शा. तालखेंड

529  

483    

1012    

300  

तालखेड

जि.प.प्रा.शा. तालखेंड

520  

480    

1000    

301  

खेर्डा खु.     

जि.प.प्रा.शा.खेर्डा खु.

503  

427    

930    

302 

शहापुरमजरा 

जि.प.प्रा.शा. शहापुरमजरा

177  

160    

337    

303  

जदीदजवळा  

जि.प.प्रा.शा. जदीदजवळा

415  

366    

781    

304

जदीदजवळा

जि.प.प्रा.शा. जदीदजवळा

387  

338    

725    

305

  

सावरगांव    

जि.प.प्रा.शा. सावरगांव

472  

413    

885    

306  

सावरगांव

जि.प.प्रा.शा. सावरगांव

597  

453    

1050    

307  

मंगरुळ नं.1  

जि.प.प्रा.शा. मंगरुळ नं.1

355  

344    

699    

308  

मंगरुळ नं.1

जि.प.प्रा.शा. मंगरुळ नं.1

327  

320    

647    

309

एकदरा

जि.प.प्रा.शा. एकदरा

635  

543    

1178    

310

तेलगांव खु.

जि.प.प्रा.शा. तेलगांव खु.

357  

299    

656    

311  

डुब्‍बामजरा

जि.प.प्रा.शा. डुब्‍बामजरा

444  

388    

832    

312  

पुंगणी

जि.प.प्रा.शा.पुंगणी

189  

166    

355    

313  

आहेरचिंचोली

जि.प.प्रा.शा.आहेरचिंचोली     

319  

284    

603    

314  

आहेरचिंचोली

जि.प.प्रा.शा.आहेरचिंचोली

322  

302    

624    

315

तांदळेवाडीहावेली

जि.प.प्रा.शा. तांदळेवाडी हावेली

292  

237    

529    

316  

खामगांव

जि.प.प्रा.शा.खामगांव

308  

243    

551    

317  

नांदुरहावेली 

जि.प.प्रा.शा.नांदुरहवेली     

373  

328    

701    

318 

शहाजनपुर(कामखेडा)

जि.प.प्रा.शा. शहाजनपुर(कामखेडा)

360  

314    

674    

319  

सौदाना

जि.प.प्रा.शा.सौदाना

401  

326    

727    

320

  

कामखेडा    

जि.प.के.प्रा.शा.कामखेडा     

614  

541    

1155    

321  

कामखेडा    

जि.प.प्रा.शा.कामखेडा

402  

374    

776    

322

कांबी 

जि.प.प्रा.शा.कांबी   

293  

259    

552    

323

  

माळापुरी

जि.प.प्रा.शा.माळापुरी

523        

402    

925    

324  

माळापुरी 

जि.प.प्रा.शा.माळापुरी

458  

369    

827    

325 

पेंडगांव

जि.प.प्रा.शा.पेंडगांव

558  

484    

1042    

326  

पारगांवजप्‍ती

जि.प.प्रा.शा.पारगांवजप्‍ती

172  

161    

333    

327

हिंगणहावेली

जि.प.प्रा.शा.हिंगण हवेली

160  

136    

296    

328  

कुमशी

जि.प.प्रा.शा.कुमशी

423  

379    

802    

329  

खापरपांगरी

जि.प.प्रा.शा.खापरपांगरी

458  

382    

840    

330

कुर्ला

जि.प.के.प्रां.शा.कुर्ला 

376  

310    

686    

331

कुर्ला 

जि.प.के.प्रां.शा.कुर्ला 

356  

339    

695    

332

लोळदगांव

जि.प.प्रा.शा.लोळदगांव     

485  

448    

933    

333  

नामलगांव

जि.प.प्रां.शा.नामलगांव     

292  

274    

566    

334  

बेलापुरी

जि.प.प्रां.शा.बेलापुरी     

192  

171    

363    

335  

राक्षरभुवन

जि.प.प्रां.शा.राक्षसभुवन      

273  

242    

515    

336  

भाटसांगवी

जि.प.प्रां.शा.भाटसांगवी     

387  

317    

704    

337  

ब-हाणपूर   

जि.प.के.प्रा.शा.ब-हाणपुर

328  

293    

621    

338

वाकनाथपुर

जि.प.प्रा.शा. वाकनाथपुर

330  

286    

616

339  

शिधोड

जि.प.प्रा.शा.शिधोड  

633  

572    

1205

340  

गोसापुरी

जि.प.प्रा.शा.गोसापुरी

366  

330    

696

341  

आहेरनिमगांव

जि.प.प्रा.शा.आहेरनिमगांव

212  

192    

404

342  

पिंपरगव्‍हण

जि.प.प्रा.शा.पिंपरगव्‍हण

346  

307    

653

343 

आनंदवाडी   

जि.प.प्रा.शा.आनंदवाडी

379  

340    

719

344  

जिरेवाडी

जि.प.प्रा.शा.जिरेवाडी

596  

509    

1105

345  

रामतिर्थबीड

जि.प.प्रा.शा.रामतिर्थ बीड

580  

453    

1033    

346  

रामतिर्थ बीड

जि.प.प्रा.शा.रामतिर्थ बीड

540  

454    

994    

347  

रामतिर्थबीड

एमआयडीसीउपविभागीयकार्यालय

507  

417    

924    

348  

रामतिर्थबीड

एमआयडीसीउपविभागीयकार्यालय

493  

444    

937    

349

कुकडगांव

जि.प.प्रा.शा कुकडगांव

546  

448    

994    

350

 

चव्‍हाणवाडी

जि.प.प्रा.शा.चव्‍हाणवाडी

178  

176    

354    

351  

वडगांवगुंधा

जि.प.प्रा.शा.वडगांवगुंधा     

436  

379    

815    

352

वडगांवगुंधा

जि.प.प्रा.शा.वडगांवगुंधा     

340  

328    

668    

353

आडगांव

जि.प.प्रा.शा.आडगांव 

586  

536    

1122    

354

रंजेगांव

जि.प.प्रा.शा.रंजेगांव

446  

380    

826    

355

नाथापुर

जि.प.प्रा.शा.नाथापुर

568  

517    

1085    

356  

नाथापुर

जि.प.प्रा.शा.नाथापुर

510  

460    

970    

357  

लोणीशहाजणपुर

जि.प.प्रा.शा.लोणीशहाजणपुर

469  

382    

851    

358  

लोणी शहाजणपुर

जि.प.प्रा.शा.लोणीशहाजणपुर

255  

244    

499    

359  

गुंधा  

जि.प.प्रा.शा.गुंधा 

510  

460    

970    

360  

गुंधेवाडी

जि.प.प्रा.शा.गुंधेवाडी

245  

205    

450    

361

पिंपळनेर

जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर

404  

402    

806    

362

पिंपळनेर

जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर

516  

494    

1010    

363

पिंपळनेर

जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर

506  

471    

977    

364  

पिंपळनेर

जि.प.प्रा.शा.पिंपळनेर

475  

417    

892    

365  

बेड‍कुचीवाडी  

जि.प.प्रा.शा. बेड‍कुचीवाडी

229  

197    

426    

366 

सांडरवन

जि.प.प्रा.शा. सांडरवन

295  

252    

547    

367  

लिंबारुई(देवी)

जि.प.प्रा.शा. लिंबारुई(देवी)

348  

321    

669    

368  

पिंपळादेवी

जि.प.प्रा.शा.पिंपळादेवी

532  

486    

1018    

369  

सुर्डीथोट

जि.प.प्रा.शा.सुर्डी थोट

379  

362    

741    

370  

बोरदेवी

जि.प.प्रा.शा.बोरदेवी

288  

262    

550    

371  

मुगगांव 

जि.प.प्रा.शा.मुगगांव

112  

88    

200    

372 

पाटेगांव

जि.प.प्रा.शा.पाटेगांव

191  

169    

360    

373  

वलीपुर

जि.प.प्रा.शा.वलीपुर

292  

275    

567    

374  

घाटजवळा

जि.प.प्रा.शा.घाटजवळा

193  

163    

356    

375  

ताडसोन्‍ना

जि.प.प्रा.शा. ताडसोन्‍ना

489  

463    

952    

 

376 

ताडसोन्‍ना

जि.प.प्रा.शा. ताडसोन्‍ना

503        

463    

952     

 

377 

ताडसोन्‍ना

जि.प.प्रा.शा. ताडसोन्‍ना

     

378       

परभणी(केसापुरी)     

जि.प.प्रा.शा. परभणी(केसापुरी)

363  

319    

682     

379  

परभणी(केसापुरी)     

जि.प.प्रा.शा. परभणी(केसापुरी)

289  

247    

536